Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 май 2015

Лексема | dLambow

 

Лексема в английски език (Lexema in English)

 

Лексема
(lexeme)

(lexical unit, lexical item, or lexical word)
Проста лексема
(simple lexeme)
individual word,
dictionary word
talk, talks, talked, talking
Съставна лексема
(multiword lexeme)

(composite lexeme)
a phrasal verbspeak up; pull through
an open compoundfire engine; couch potato
an idiomthrow in the towel;
give up the ghost

 

Какво е лексема?

Понятието лексема идва от старогръцки λέξις – със значение: дума, слово, израз, ... Затова, за всяка лексема, се избира основна словоформа (наричана още лема). Лексемата е съвкупността от всички значения и граматически форми на думата. Известна е също като лексикална единица, лексикален елемент или лексикална дума

Лексемата е дума, с която можете да назовете не само 

 • - обект (слънце, човек), 
 • - признак на обект (весело, успешно), но и 
 • - действие (разходка, отидете), 
 • - броя на предметите и техния ред при броене (две, шест) и др. п. 

При изучаване номинативната функция веднага се разкрива в думата, с изключение на служебните части на речта. 

Всяка лексема има цялооформеност, единство на вътрешно и външно съдържание. Лексемата е напълно материална единица на езика, състояща се от звуци в произношението и букви в писмеността. От друга страна, тя е абстрактен феномен. 

Например, как може да се обясни, че комбинация от звуци и букви, проектирана под формата на думата "гора", назовава голям куп от иглолистни и широколистни дървета, растящи в дивата природа, а не мебел, маса или къща като обект на реалността? От тази гледна точка лексемата е абстрактно наименование.

Multiword (или съставна) лексема е лексемата на повече от една думи, като

 • - фразов глагол,
 • - словосъчетание,
 • - идиоми. 
 

Лексическа дума или лексема

След като се запознаем с видовете думи в английски език, добре е да въведем и обясним още едно характерно за лексикологията понятие - лексическа дума или лексема. Лексемата е значеща дума, която указва нещата и обозначава понятия за тях. Тя е в състояние да бъде част от изречението и образува изречения.
 
Lexema in English
Лексическа дума или лексема

Видове лексеми

В по-горната си роля, лексемите могат да бъдат два вида:
 • Проста лексема - една дума;
 • Съставна лексема - някакво съставно наименование, като
  • почивна станция,
  •  помощно училище,
  •  технически университет.
В това си разбиране, служебните думи и словоформи не влизат в понятието "лексема".
 

Съотношение между понятията "лексема" и "дума".

В редица случаи двете понятия - "лексема" и "дума" обозначават един и същ езиков факт. Например, "човек" е едновременно и едното и другото. "От" - това е дума, но не е лексема. В изречението "Човек за човека е приятел." има пет думи, но три лексеми. Следователно, двата термина имат известно припокриване, но след това се разминават в значенията си. Към думите спадат и служебните думи и словоформи.Словоформи

Словоформите се различават само по граматическото си значение:
 • жълт, 
 • жълта, 
 • жълто, 
 • жълти - 
 • разликите са в рода и числото на тези думи, но не и в тяхното лексическо значение. Т.е. всички те образуват парадигма, т.е. система от словоформи на една лексема.
   

  Singularia Tantum

  Специално място в системата от числови словоформи заемат лексемите от типа
  • - weather, knowledge, information, oxygen, news, linguistics, measles,  
  Тази група се характеризира с това, че тези думи имат само форми за единствено число и няма съответни словоформи за множествено число - суфиксът {-s} в групата лексеми в английски думи като: news, linguistics, measles е, като "means", не словоизменителен, а словообразуващ, обикновено образуващ съществително от основата или корена на прилагателното. За сравнение:
  • new – news,
  • linguistic – linguistics,
  • measly – measles, etc.
  В граматиката тази група е известна с латинското име Singularia Tantum.

  Pluralia Tantum

  Във втората група, от типа:
  • - scissors, outskirts, oats, clothes, belongings, police, cattle,
  напротив, има само словоформи за множествено число и няма словоформи за единствено число. По отношение на словоформи като police, cattle, poultry, най-приемливият анализ очевидно ще бъде същият като по отношение на формите за множествено число като sheep, deer, т.е. установяването на нулево множествено число в тях. Тази група е известна като Pluralia Tantum.
   

  Спецификации на лексемите

  Лексемата е езиков елемент, дефиниран от следните спецификации, които съставляват това, което се нарича лексикален запис за този елемент:
  • - звуковата му форма и правописа (за езици с писмен стандарт);
  • - граматическа категория на лексемата (съществително, непреходен глагол, прилагателно и др.);
  • - присъщите му граматически свойства (за някои езици, като род);
  • - наборът от граматически форми, които може да приема, по-специално неправилните форми;
  • - лексикалното му значение.
  Тези спецификации се прилагат както за прости, така и за сложни лексеми. 

  Лексическо значение на думата

  Сега вече можем да определим какво е лексическо значение на една дума - това е съдържанието на думата, отразяващо се в съзнанието и закрепящо в него представата за един предмет, свойства на процес, явление, състояние и т.н. С други думи, това е установяваната от нашето мислене съотнесеност между звуковата форма и съответното нещо (предмет, явление, състояние) в действителността.

  Носител на лексическото значение е основата на думата, която отразява общите и съществените признаци на предмета, опознати в резултат от обществената практика на хората. Така, лексическите значения могат да бъдат конкретни:
  • sizes, 
  • coulor, 
  • weight
  или абстрактни:
  • strong, 
  • brave, 
  • beautiful
  обобщаващи:
  • material
  или единични:
  • brick.

  Това е основната информация за лексическото понятие "лексема" и разликите с понятието "дума", съпроводени с някои примери.

  ----------------

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар

  Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

  Популярни публикации

  Абонати: