Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 май 2015

Лексема | dLambow

 

Лексема в английски език (Lexema in English)

 

Какво е лексема?

Понятието лексема идва от старогръцки λέξις – със значение: дума, слово, израз, ... Затова, за всяка лексема, се избира основна словоформа (наричана още лема). Лексемата е съвкупността от всички значения и граматически форми на думата. Известна е също като лексикална единица, лексикален елемент или лексикална дума

Лексемата е дума, с която можете да назовете не само 

 • - обект (слънце, човек), 
 • - признак на обект (весело, успешно), но и 
 • - действие (разходка, отидете), 
 • - броя на предметите и техния ред при броене (две, шест) и др. п. 

При изучаване номинативната функция веднага се разкрива в думата, с изключение на служебните части на речта. 

Всяка лексема има цялооформеност, единство на вътрешно и външно съдържание. Лексемата е напълно материална единица на езика, състояща се от звуци в произношението и букви в писмеността. От друга страна, тя е абстрактен феномен. 

Например, как може да се обясни, че комбинация от звуци и букви, проектирана под формата на думата "гора", назовава голям куп от иглолистни и широколистни дървета, растящи в дивата природа, а не мебел, маса или къща като обект на реалността? От тази гледна точка лексемата е абстрактно наименование.

Multiword (или съставна) лексема е лексемата на повече от една думи, като

 • - фразов глагол,
 • - словосъчетание,
 • - идиоми. 
 

Лексическа дума или лексема

След като се запознаем с видовете думи в английски език, добре е да въведем и обясним още едно характерно за лексикологията понятие - лексическа дума или лексема. Лексемата е значеща дума, която указва нещата и обозначава понятия за тях. Тя е в състояние да бъде част от изречението и образува изречения.
 
Lexema in English
Лексическа дума или лексема

Видове лексеми

В по-горната си роля, лексемите могат да бъдат два вида:
 • Проста лексема - една дума;
 • Съставна лексема - някакво съставно наименование, като почивна станция, помощно училище, технически университет.
В това си разбиране, служебните думи и словоформи не влизат в понятието "лексема".Съотношение между понятията "лексема" и "дума".

В редица случаи двете понятия - "лексема" и "дума" обозначават един и същ езиков факт. Например, "човек" е едновременно и едното и другото. "От" - това е дума, но не е лексема. В изречението "Човек за човека е приятел." има пет думи, но три лексеми. Следователно, двата термина имат известно припокриване, но след това се разминават в значенията си. Към думите спадат и служебните думи и словоформи.

Словоформи

Словоформите се различават само по граматическото си значение:
 • жълт, 
 • жълта, 
 • жълто, 
 • жълти - 
разликите са в рода и числото на тези думи, но не и в тяхното лексическо значение. Т.е. всички те образуват парадигма, т.е. система от словоформи на една лексема.
 

Singularia Tantum

Специално място в системата от числови словоформи заемат лексемите от типа
 • - weather, knowledge, information, oxygen, news, linguistics, measles,  
Тази група се характеризира с това, че тези думи имат само форми за единствено число и няма съответни словоформи за множествено число - суфиксът {-s} в групата лексеми в английски думи като: news, linguistics, measles е, като "means", не словоизменителен, а словообразуващ, обикновено образуващ съществително от основата или корена на прилагателното. За сравнение:
 • new – news,
 • linguistic – linguistics,
 • measly – measles, etc.
В граматиката тази група е известна с латинското име Singularia Tantum.

Pluralia Tantum

Във втората група, от типа:
 • - scissors, outskirts, oats, clothes, belongings, police, cattle,
напротив, има само словоформи за множествено число и няма словоформи за единствено число. По отношение на словоформи като police, cattle, poultry, най-приемливият анализ очевидно ще бъде същият като по отношение на формите за множествено число като sheep, deer, т.е. установяването на нулево множествено число в тях. Тази група е известна като Pluralia Tantum.
 

Спецификации на лексемите

Лексемата е езиков елемент, дефиниран от следните спецификации, които съставляват това, което се нарича лексикален запис за този елемент:
 • - звуковата му форма и правописа (за езици с писмен стандарт);
 • - граматическа категория на лексемата (съществително, непреходен глагол, прилагателно и др.);
 • - присъщите му граматически свойства (за някои езици, като род);
 • - наборът от граматически форми, които може да приема, по-специално неправилните форми;
 • - лексикалното му значение.
Тези спецификации се прилагат както за прости, така и за сложни лексеми. 

Лексическо значение на думата

Сега вече можем да определим какво е лексическо значение на една дума - това е съдържанието на думата, отразяващо се в съзнанието и закрепящо в него представата за един предмет, свойства на процес, явление, състояние и т.н. С други думи, това е установяваната от нашето мислене съотнесеност между звуковата форма и съответното нещо (предмет, явление, състояние) в действителността.

Носител на лексическото значение е основата на думата, която отразява общите и съществените признаци на предмета, опознати в резултат от обществената практика на хората. Така, лексическите значения могат да бъдат конкретни:
 • sizes, 
 • coulor, 
 • weight
или абстрактни:
 • strong, 
 • brave, 
 • beautiful
обобщаващи:
 • material
или единични:
 • brick.

Това е основната информация за лексическото понятие "лексема" и разликите с понятието "дума", съпроводени с някои примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: