Translate

---------------------------------------------------------------------------------

20 март 2016

Функции на минало причастие | dLambow

Функции на минало причастие (Functions of Past Participle)

 

Функции на причастие II (Functions of Participle II).

Може да се каже, че както сегашно Причастие I, така и  Минало причастие II (Participle II или Past Participle) имат едни и същи или сходни синтактични функции в изречението - основно на определение, по-рядко на обстоятелствено пояснение, а също може да се открие в именна част на съставно сказуемо и в сложно допълнение.

Функции на минало причастие
Функции на причастие II


Като именна част на съставно сказуемо

Причастие II може да влиза като именна част в състава на съставно сказуемо след глаголите:
 • to be (съм),
 • to feel (чувствам),
 • to look (изглеждам),
 • to get (придобивам, получавам),
 • to become (ставам), и др.
В тези случаи то се превежда на български език като страдателно причастие, прилагателно или наречие.
 • My pencil is broken. - Моливът ми е счупен.
 • She looked scared. - Тя изглеждаше изплашена.
 • Ivan felt depressed. - Иван се чувстваше угнетено.

Като определение

Когато изпълнява функцията на определение, причастие II може да се намира както преди, така и след определяемото от него съществително.
 • a stolen bag - открадната чанта,
 • the fallen trees - повалените дървета,
 • a well-known journalist - добре известен журналист.
Ето и примери в изречения:
 • Maria looked at the broken vase. - Мария погледна счупената ваза.
 • Maria looked at the vase broken by someone. - Мария погледна вазата, счупена от някого.

Като обстоятелствено пояснение за време и за причина

В първия случай, причастие II отговаря на въпроса Кога?, а във втория - на въпросите Защо? или По каква причина?

 • When asked what he intended to do, he said he didn't know. - Когато го попитаха какво възнамерява да прави, той каза, че не знае.
 • Squeezed by the ice, the steamer couldn't continue her way. - Притиснат от леда, парахода не можеше да продължи своя път.
 

Като сложно допълнение

Миналото причастие изпълнява ролята на сложно допълнение със съществително в общ падеж или с местоимение в обектен падеж.
 • She heard her name mentioned. - Тя чу да се споменава името й.
 • I want the work done immediately. - Аз искам работата да се извърши незабавно.
Глаголът "to have" + минало причастие във функцията на сложно допълнение означава, че действието се извършва не от самия подлог, а от някой друг вместо (за) него.
 • He had his shoes mended. - Той даде обувките си на ремонт.
 • I want to have my ceiling whitewashed. - Искам да ми белосат тавана.
Самостоятелният причастен израз, в който причастието има свой собствен подлог, може да съдържа минало причастие.
 • All things considered, the offer seems reasonable. - Отчитайки всички неща, предложението изглеждаше приемливо.
 • With so little time left, there was no time for delay. - С толкова малко оставащо време, нямаше възможност за закъснение.
Това е основната информация по темата за функциите на минало причастие (Functions of Past Participle) и начините за тяхното използване в английски език, заедно с редица примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: