Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 юни 2015

Съгласуване на времената | dLambow

Съгласуване на времената (Sequence of Tenses in English)


Правило за съгласуване на времената

В английски език има особено правило, наречено правило за съгласуване на времената ((Sequence of Tenses in English)), което е в сила само за подчинените изречения. В английското изречение, ако в главното изречение сказуемото се използва в минало време, то сказуемото в подчиненото изречение се използва в едно от миналите времена.

Sequence of Tenses in English
Съгласуване на времената

Схема за изменение формата на глагола.

Може да се прилага следната схема за промяна на формата на глагола в подчиненото изречение, при условие, че сказуемото в главното изречение е в минало време.
 • Do, does (и всички други, не посочени тук глаголи в Present Indefinite) – did (форма Past Indefinite на съответния глагол);
 • did – did (или had done);
 • am, is – was;
 • are - were;
 • was – was (или had been);
 • were – were (или had been);
 • can, could – could;
 • will, would – would;
 • shall, should – should;
 • have, has, had – had;
 • must - must.

Примери със съгласуване времената на глагола.

 • They know about it. - They said they knew about it.
 • We do it.- We explained that we did it.
 • She is going there. - I thought she was going there.
 • I will not come. - She informed us that she would not come.
 • Have they got it? - I asked if they had it.

----------------

2 коментара:

Лиса Денк0va каза...

Употребата на време за глагола - сказуемо в подчиненото изречение зависи от времето на глагола-сказуемо в главното изречение. Това се нарича правило на съгласуване на времената (Sequence of Tenses in English).

Todor_Dimov каза...

В английски език има определена зависимост при употребата на време за глагола сказуемо в подчиненото изречение, от времето, в което е глагола сказуемо в главното изречение. Това е правилото за съгласуване или последователност на времената. То гласи: Ако глагола-сказуемо в главното изречение е в сегашно или бъдещо време, глагола-сказуемо в подчиненото изречение е във всяка времева форма, според смисъла му.
I think you are right. - Аз числя, че ти си прав.
Do you know why he was absent yesterday? - Знаеш ли защо той отсъства вчера?
I’ll tell you what you will have to do. - Аз ще ти кажа какво трябва да направиш.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: