Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 февруари 2016

Служебни части на речта | dLambow

Английски служебни части на речта (Functional Parts Of Speech)

 

Служебна част на речта

Всяка дума в английски език принадлежи на определени категории, наричани части на речта (parts of speech), които се подразделят на две основни групи:

 • - Значещи части на речта - notional parts of speech (lexical words),
 • - Служебни части на речта - functional parts of speech.
С изучаването на едните и другите се занимава раздел от граматиката, наречен морфология (morphology). Всички думи се класифицират по критерии, като
 • - граматично значение,
 • - форма,
 • - синтактична функция.
Изхождайки от тези принципи, може да се каже, че в английски език има самостоятелни (notional) и служебни (functional) части на речта. В групата на служебните части на речта влизат:

Съюзи (conjunctions)

служат за свързване на думи и изрази в изречението.

Предлози (prepositions)

характеризират положение в пространството или във времето на предмет или понятие по отношение на други такива.

Частици (particles)

придават допълнителни смислови или емоционални оттенъци на изречението или на отделни думи в него.

Членове (articles)

определители на съществителното.

Междуметия (interjections)

не са органично вплетени в синтактичната структура на изречението, остават изолирани и често се изразяват чрез препинателни знаци или със специфична интонация.

Модални думи (modal words)

предават отношение към действието.

Възклицания (exclamations)

изразяват чувства, усещания, психологически настройки,
Това е само кратък обзор по темата, а в подробности, за всяка от изброените части, има самостоятелна тема.

Функции на служебните части на речта

Благодарение на служебните части на речта:

 • - се свързват думи и изречения,
 • - поясняват се отношения на говорещия към съдържанието на изказването,
 • - определя се значението на особените думи в изречението.

Служебните части имат специфични признаци:

 • - не притежават самостоятелно значение,
 • - неизменяеми са,
 • - не са части на изказването.


Използват се доста често в английската реч и представляват около 25% от общия брой думи в нея. Това говори за голямата им роля в образуването на езиковите конструкции. Това е основната информация по темата за служебни части на речта (Functional Parts Of Speech) и тяхното значение и класификация в английски език.

----------------

1 коментар:

 1. Междуметията и вметките (interjections, inserts), като
  hm,
  ugh,
  yeah и т. н.
  не са органично вплетени в синтактичната структура. Те запазват до известна степен своята изолираност, което се отразява със знаците за пунктуация, а в устната реч - с прекъсване на плавната интонация.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: