Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 декември 2015

Сказуемни подчинени изречения | dLambow

Сказуемни подчинени изречения (Predicate Clauses)

 

Сказуемно подчинено изречение

Като част от сложно подчиненото изречение (Complex Sentence), подчиненото сказуемно изречение (Predicate Clause) изпълнява функцията не на цялото сказуемо, а само на предикатив (именна част на сказуемото) в главното изречение. В качеството на сказуемо се използва глагол в лична форма (основния случай). Това е втория вид (след подложните) подчинени изречения (Subordinate Clauses),  но те не се използват много често.

Сказуемни подчинени изречения
Сказуемно подчинено изречение


Свързване на подчинените сказуемни изречения.

Има няколко начина за свързване с главното изречение:

С помощта на местоимения.

За тази цел се използват следните от тях:
 • what,
 • who,
 • whom,
 • which,
 • whose.
Ето пример:
 • That’s what I want to tell you. - Това е, което искам да ти кажа.

С помощта на съединителни наречия.

За тази цел се използват следните от тях:
 • when,
 • where,
 • how,
 • why.
Ето примери:
 • This is where I live. - Ето къде живея.
 • That’s why I came here. - Ето защо дойдох тук.

С помощта на съюзи.

За тази цел се използват следните от тях:
 • that,
 • whether,
 • if,
 • as if,
 • as though,
 • lest.
Ето примери:
 • The trouble is that we’ve got very little time. - Проблемът е в това, че имаме много малко време.
 • The fact is that he didn’t come at all. - Фактът е, че той изобщо не дойде.

Други особености с подчинените сказуемни изречения.


Бъдеще време.

В подчинени изречения, свързвани със съюзите "when" и "if", глаголът-сказуемо може да се намира във всяка от бъдещите форми за време:
 • That’s when he will appear. - Ето кога той ще се появи.

Използване на глагол-връзка.

Обикновено, свързването с подлога става с помощта на глагол-връзка:
 • to be,
 • to get,
 • to become,
 • to grow и др.
Ето примери:
 • This is what we were talking about. - Ето за какво сме говорили.
 • All I know is what I have seen in the press. - Всичко, което знам, е това, което съм виждал в пресата.
 • The truth was that he was a man before he was a scientist. - Истината беше, че той беше преди всичко човек, а след това - учен.
 • The talk was getting what he called pointless. - Разговорът започнал да става, според неговите думи, безпредметен.

Съчетаване с безлични изречения.

Към сказуемните подчинени изречения влизат и такива, които се съчетават в безлични изречения с помощта на глаголите-връзка
 • to seem,
 • to appear,
 • to look,
 • to happen.
Пример:
 • It seems that he was late for the train. - Изглежда, че той закъсня за влака.

Не инфинитивен израз.

Не инфинитивният израз е синтактичен израз, чийто сказуемо е нелична форма на глагола. Не инфинитивният израз обикновено е зависима част на сложно подчинено изречение. Ето пример:
 • To get into this company you have to be highly qualified. – За да влезеш (попаднеш) в тази фирма, ти трябва да си високо квалифициран.

Това беше основната информация по темата за сказуемните подчинени изречения (Predicate Clauses), начините им за свързване с главното изречение в състава на сложно

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: