Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 март 2015

Английски гласен звук [i:] | dLambow

Английски гласен звук [i:] (English vowel [i:])

 

Произнасяне на звука [i:]

При произнасянето на дългата английска гласна [i:] езикът е издаден напред, като върха му леко се допира до долните зъби. Английският звук [i:] има сходство с българския звук "и", като може да се прави сравнение при използването му в думи като "идвам", "искра" и др., при условие се произнася по-удължено и напрегнато.
Примери за гласната [i:] в английски думи.

 • [ mi:n ] mean - значи
 • [ bi:t ] beat - бит
 • [ di:l ] deal - сделка
 • [ mi:l ] meal - храна
 • [ si:n ] seen - видим
 • [ kri:k ] creek - ручей
 • [ ni:t ] neat - опрятен
 • [ sti:l ] steel - стомана
 • [ ki: ] key - ключ
 • [ ti:θ ] teeth - зъби
 • [ gi:s ] geese - гъски
 • [ θi:m ] theme - тема
 • [ li:st ] least - най-малък
 • [ kli:n ] clean - чист
 • [ pi:t ] Pete - Пит (име)
 • [ si:m ] seem - изглежда, струва ми се,
 • [ fi:ld ] field - поле

English vowel [i:]
Произнасяне на звука [i:]

Писмено звука [i:] се предава чрез:

- Буквата "Ee" [i:], ако след нея има съгласна буква + нямо "е" или друга гласна:

 • these,
 • Pete,
 • Eva

- С буквосъчетанията: "ea", "ee", "ei", "ie":

 • veal,
 • need,
 • ceil,
 • field
Изключение има при думата: key [ ki: ].

Има разлика в произнасянето на [i] и [i:].

Разликата е в дължината на произнасяне. Продължителността или краткостта на гласните в английски език помага да се различават помежду си различни думи, поради което е нужно да му се обръща внимание. Примери за съпоставяне:
 • [ sit ] - [ si:t ]     sit - seat     седя - място
 • [ liv ] - [ li:v ]     live - leave     живея - напускам, оставам
 • [ dip ] - [ di:p ]     dip - deep     потапям - дълбок
 • [ tim ] - [ ti:m ]     Tim - team     Тим - отбор
 • [ fil ] - [ fi:l ]     fill - feel     запълвам - чувствам
 • [ bit ] - [ bi:t ]     bit - beat     късче - бит

Това е основната информация за английски гласен звук [i:] (English vowel [i:]), придружена с примери в използването му в английски думи.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: