Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Инверсия (Inversion in English).

Инверсия в английски език или обратния словоред.

Инверсията в английски език или обратния словоред обикновено е свързана с промяна във взаимния ред на подлога и сказуемото. Следователно, инверсията е нарушаване на обичайния ред на думите в изречението. С помощта на инверсия се образуват почти всички видове въпроси. Като правило, инверсията в разказните изречения се използва в писмената реч. Ние знаем, че английски език се отнася към езиците с фиксиран ред на думите (сказуемото винаги е след подлога). Но когато желаем да подчертаем определена дума или израз, или да придадем по-голямо емоционално звучене на изречението, можем да променяме обичайния словоред. Инверсия има и при съставянето на въпрос. Разбира се, както винаги, тук има правила и изключения от тях.


Инверсия на спомагателния глагол.

Първият спомагателен глагол се премества на позиция пред подлога. Този вид инвесия се осъществява в следните случаи:

1) При образуване на различни въпроси.

 • Is he going to Sofia today? – Той в София ли отива днес?
 • Have you done your homework? - Направи ли си домашната работа?
 • Where is her house? - Къде е къщата й?

Но в непреките въпроси словореда не се нарушава и не се прибягва до инверсия.
 • I would like to know what time the train arrives. (А не … what time does the train arrive)
Но понякога такава инверсия се допуска след думата "how", ако подлога е изразен чрез няколко думи. Често тази инверсия се среща в писмената реч.
 • I would like to know how important was the question I had been asked.
С думата "may". В пожелания "may" може да стои пред подлога.
 • May all your dreams come true.

2) След някои думи и изрази, когато те са употребени в началото на изречението:

 • Seldom
 • Only in this way
 • Rarely
 • Only then
 • Barely
 • Hardly ever … when
 • Little
 • No sooner … than
 • Nowhere (else)
 • Not only … but (also)
 • Never (before)
 • Not until/till
 • Not (even) once
 • In no way
 • Only by
 • In/Under circumstances
 • On one account
 • Not since etc.
 • Never before have they seen such a funny film. – Никога преди те не са гледали такъв смешен филм.
 • Seldom does he read books in English. – Рядко се случва той да чете книги на английски език.

3) В условни изречения.

 • The results would be wholly satisfying were it not for the fact that ...
Резултатите биха били напълно удовлетворителни, ако не съществуваше този факт...

 • Were she my sister … (= if she were my sister…)
 • Had I known your intentions … (= if I had known your intentions)

Забележка:
Ако изразите: only after, only by, only if, only when, not until/till стоят в началото на изречението, се променя реда на думите в главното изречение.
 • Only after she arrived in ofia was she able to meet him.
Едва след като пристигне в София, тя би могла да се срещне с него.

4) Цялостна инверсия на глагола.

В позицията пред подлога се изнася не само спомагателния глагол, но и цялата глаголна форма. Тази инверсия се осъществява при изнесено в началото на изречението обстоятелство за място.
 • Here she comes. — Ето, тя идва.
 • Here goes the bus. – Ето, автобуса тръгва.

5) Пряка реч.

Глаголи, влизащи в пряка реч (say, ask, suggest, exclaim и др.) изискват обратен словоред (инверсия) ако стоят след пряката реч.
 • "Hush, mother!"whispered Vanya — "По-тихо, мамо - прошепна Ваня.
 • "Where is my car?" asked John. (OR … John asked)
Но
 • "What do you want?" she asked. (при използване на местоимение, няма инверсия)

6) Информацията в изречението може да се разделя на повече и по-малко важни части. Важната информация може да се подчертае чрез инверсия.

 • Crazy that man. – Калко е луд този човек! (Какъв луд човек!)

7) Изнасяне на подлога в края на изречението.

Независимо от традиционната английска граматика, когато предлога винаги е пред думата, към която се отнася, то в съвременния английски език доста често предлозите се преместват в края на изречението. Кога се случва това? - В определени подчинени изречения.
 • This is that English book (which/that) he was looking for.
Това е тази английска книга, която той търсеше.

8) Инверсия с думите so, neither, nor, as,

По този начин се изразява съгласие с нещо.
 • “I love Sofia.” “So do I”.
Аз обичам София. Аз - също.
 • “I don't like violent films.” “Neither do I”.
Аз не обичам филмите с насилие. Нито пък аз.

9) Инверсия с думите should, were, had

в условно изречение вместо "if" може да се употреби обратен словоред.
 • Should he call, tell him I’m out.
Ако той позвъни, кажи му, че съм излязъл (не съм тук).
 • Were I in Sofia, I would visit you.
Ако бях в София, щях да те посетя.
 • Had I lived in Sofia, I would have visited you more often.
Ако живеех в София, щях да те посещавам (навестявам) по-често.

Това са по-важните сведения за използване на инверсия в английски език (Inversion in English), което всъщност е прилагането на обратен словоред. За други, допълнителни случаи следете в коментарите.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

18 коментара:

 1. По-формалния, а също и литературен стил допуска използване на инверсия при условните подчинени изречения. Спомагателния глагол може да заема място пред подлога, като в тези случаи "if" се пропуска. Но трябва да се внимава при използването на инверсия в тези изречения, тъй като в отрицания не се допуска съкращаване на отрицателната форма на глагола - Had we not lost all our money … (Не - Hadn’t we lost …).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Веска Станева2:04 пр.об.

   Инверсия е всяка граматична конструкция, в която главните части на изречението (подлог - сказуемо) променят своя словоред или се преустройват (инвертират). Иначе, една от главните особености на английското изречение е правия словоред, което играе важна роля - сказуемото е разположено след подлога, а след него следва допълнението.

   Изтриване
  2. Фирдес Мехмед3:24 пр.об.

   Инверсия е изнасянето в началото на изречението логически отделена дума или фраза. В резултат на това, подлога (ако не е лично местоимение) и сказуемото си разменят местата. Инверсията се използва за постигане на по-драматичен ефект от изказването.

   Изтриване
  3. Дари-Петк7:20 пр.об.

   Инверсия (Inversion) е нарушаване правия словоред в английското изречение, при което сказуемото може да бъде поставено пред подлога. Този нестандартен словоред се прилага в някои конструкции или при необходимост емоционално да се отдели значението на определена дума.

   Изтриване
 2. Бобчота11:27 сл.об.

  Когато става дума да се ползва по-литературен стил на изразяване, инверсията може да се използва в сравнителните изречения с помощта на съюзите "as", "than".
  He was very active, as were most boys of his age.
  Country people live longer than do city dwellers.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. НО, трябва да помним, че инверсия не се прилага след "as" или "than", ако в сравнителните изречения в ролята на подлог се използва местоимение.
   You look much better than you did last time. - Вие изглеждате значително по-добре, отколкото последния път.

   Изтриване
  2. Инверсията придава на нашата реч по-формален оттенък, затова при писането на различни есета (съчинения) този стилистичен подход веднага ще привлече внимание и ще бъде оценен по достойнство от проверяващия. Но като всяка друга граматична конструкция, не е добре да я използваме, докато не сме вникнали внимателно в нейните особености.

   Изтриване
 3. Инверсия се използва и след фрази, съдържащи в себе си наречие. Ако изречението започва именно с такава фраза, непреходните глаголи, които изразяват действие непреминаващо непосредствено върху предмета или лицето, заемат място преди подлога. Този вид инверсия често се среща в писмената реч, особено в различни описания:
  Along the road came a strange man.
  On the tree sat an unusual bird.
  Directly in front of them stood a beautiful castle.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Инверсията в английски език е граматична структура, която често се използва с думи, като:
   here,
   there,
   а също и с предложните наречия:
   up,
   out,
   back,
   down,
   off и др.
   Примери:
   Here comes Ivan!
   The door opened and out came Ivan.

   Изтриване
  2. Досьо-22:15 пр.об.

   Трябва да се отбележи, че в същото време когато се ползва инверсия в някои случаи тя може да не е задължителна, но не и когато се ползват отрицателни наречия. В този случай отсъствието на инверсия може да е сериозна грешка. Ако се постави отрицателно наречие в началото на изречението, това винаги нарушава правия словоред на думите в него, като също се променят и граматическите времена. Наречия с частицата "not":
   Not until I see it with my own eyes will I believe him.
   Not since I met him was I so happy.

   Изтриване
 4. Инверсия не се използва, ако в ролята на подлог се използва местоимение. Тогава си остава прав словоред:
  Here he comes.
  Off we go!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Инверсията в английски език представлява изнасянето в началото на изречението на логично отделена дума или фраза. В резултат на това, подлога, стига да не е лично местоимение, и сказуемото си сменят местата. Използването на инверсия цели да постигне драматичен ефект.
   Should you need anything, feel free to tell me. - Потрябва ли Ви нещо, не се притеснявайте да ми кажете.

   Изтриване
 5. Често може да се наблюдава инверсия в различни разкази, когато такива глаголи, като
  said,
  asked,
  suggested и т.н.
  идват след думите на автора.

  ОтговорИзтриване
 6. Канита3:29 пр.об.

  Когато изучавате английски език, не забравяйте, че: «English is a relatively simple language, absurdly spelled».

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зангов-566:10 пр.об.

   При търсенето на отделни думи (не на цели фрази) е удобно и полезно да се ползва озвучителя на
   преводача на гугъл.
   So in came the UN. НО: In he came.
   So evolved the green line. НО: So he did.
   They remain to this day and so does the UN.

   Изтриване
 7. Една мисъл на Бътлър: «The greatest pleasure of a dog is that you may make a fool of yourself with him and not only will he not scold you, but he will make a fool of himself too.» — Samuel Butler

  ОтговорИзтриване
 8. Saranchnlo9:24 пр.об.

  Ето някои примери за инверсии:
  Down flew the jets. НО: Down they flew.
  Away goes my chance of winning! НО: Away he goes.
  Ah, here comes somebody, at last! НО: Here he comes!

  ОтговорИзтриване
 9. Ако изнесени в началото на изречението дума или фраза предполагат отрицание, то и словореда и глаголната структура приемат форма, като при отрицание.
  Only then did I realize what was goin on. (= не по-рано)
  Only by practice will you secure facility of expression. (= не иначе)

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: