Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Словоред в английското изречение (Word order in English sentence).

Словореда (Word order).

Вероятно сте забелязали, че размяната на думите в българското изречение не променя смисъла му. Но в английски език това не е така - там словореда (Word order) е строго фиксиран и всяка дума си има свое място, особено що се касае до подлога и сказуемото. Подлогът е това или този, който извършва действието или е това или този, за когото се говори. Сказуемото е това, което подлога върши, т.е. сказуемото е глагол. Правилото в английското изречение (English sentence) е, че подлога е на първо място, а сказуемото - на второ и след тях са всички останали.
 • Ivan likes apples. - Иван харесва ябълки.
 • Cats don’t eat dogs. - Котките не ядат кучета.
 • She goes to work every day. - Тя отива на работа всеки ден.
 • These flowers are so beautiful! - Цветята са толкова красиви.

Ред на членовете на английското изречение (English sentence).

Трябва да запомним, че има 5 основни члена на английското изречение в следния ред:
подлог - сказуемо - допълнение - определение - обстоятелство.
Тази схема е валидна за разказните (утвърдителни) изречения, тези, в края на които има точка. Понякога, пред подлога може да се постави определение. Освен това, трябва да се знае, че в английското изречение винаги има сказуемо, т.е. глагол.
 • There are many wolves in the forest. - Има много вълци в гората.

Въпросително изречение.

Въпросително е изречението, в чийто край има поставена въпросителна. Словореда в този случай е по-различен. Но преди това трябва да разграничим, че има два вида въпроси - общ (General Question) и специален (Special Question). На общия въпрос отговаряме с "да" или "не", а на специалния въпрос отговаряме с нещо определено или специално, според това какво се пита.


Словоред със специален въпрос.

В този случай словореда на въпросителното изречение със специален въпрос (с въпросителна дума) е следния:

Място 0 - въпросителна дума.

 • What – какво?
 • Who – кой?
 • Who(m) – кому? на кого?
 • Where – къде? на къде?
 • When – кога?
 • Why – пзащо?
 • How – как?
 • How much (many) – колко?
 • Which – кой от?
 • What – какво?
 • Whose – чий? на кого?

Място 1 - Спомагателен глагол.

 • is / are / am
 • do/ does / did
 • will / would / shall
 • have / has
 • can / could
 • must
 • may / might
 • ought
 • need
 • should

Място 2 - Подлог.

Място 3 - Основен (смъслов) глагол - сказуемо.

Място 4 - Останалите думи.

В специалния въпрос, по въпросителната дума се определя какъв да е отговора. Например:
 • Mother gave her son a tasty medicine yesterday because he was ill.
Who? – Mother
Whom? – son
What medicine? – tasty
When? – yesterday
Whose son? – her
What? – medicine
Why? – because he was ill

Словоред с общ въпрос.

Във въпросителни изречения с общ въпрос (в които се отговаря с "да" или "не") няма въпросителна дума, т.е. веднага идва ред на спомагателния въпрос.

Как се избира спомагателен глагол? 

Много просто - този, който е и в изходното изречение. Ето примери:
 • Ivan is a worker ---> is - Is Ivan a worker?
 • Ana will drive ---> will - Will Ana drive?
 • They have finished the report ---> have - Have they finished the report?

Какво се прави, ако няма спомагателен глагол?

Например: We visited the museum. Тук има само основен глагол – visited. В този случай се използва do/ does / did, в зависимост от времето. В нашия случай това ще бъде "did", тъй като глагола е в минало време.
 • Did we visite the museum?

В обобщение, ако говорим за словореда в английското изречение (word order in English sentence), то той е следния: подлог - сказуемо - допълнение - определение - обстоятелство. Ако имаме въпросително изречение, на първо място идва спомагателния глагол, всичко останало се запазва. А ако имаме специален въпрос, въпроса идва преди спомагателния глагол и всичко останало се запазва. Това би следвало да е казано възможно най-просто и ясно и не би следвало да има проблеми в практиката на английски език. Още подробности и примери може да четете тук за: прав словоред, обратен словоред (инверсия).
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

18 коментара:

 1. Рени Тон4510:05 пр.об.

  В момента, в който понаучите нещо за съществителните и глаголите в английски език, идва момента да се заемете с английския словоред - изключително важна тема в случая, понеже има разлики с български език. Макар темата да не е представена прекалено задълбочено (целта й не е научна, а обучителна и практическа), нужно е внимание при заучаването на този въпрос. Малкото теория, която е залегнала тук, фактически е нужна за целия курс на обучение и за практическото използване на езика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По тази тема е добре да се знае, че английското сказуемо е два вида - просто и съставно, като простото сказуемо се изразява с помощта на глагол в лична форма във всякакво време, залог и наклонение. Според английския словоред, мястото му изречението е след подлога - и това са двете главни части на английското изречение.

   Изтриване
 2. Има пет основни части на изречението - подлог, сказуемо, допълнение, определение и обстоятелство. Всички те могат да бъдат изразени чрез различни части на речта - съществително, местоимение, глагол, прилагателно, числително и др. Когато се прави превод от английски език е важно да се определи каква част на изречението представлява една или друга дума. Затова съществена помощ можем да получим от словореда в английското изречение, ако го разбираме и познаваме добре.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Досьо-28:52 пр.об.

   Подлогът (The Subject) е начело на английския словоред. Той е част от изречението, обозначаваща предмет, лице или явление, за когото се говори нещо в изречението. Той отговаря на въпросите:
   - who? - кой?
   - what? - какво?.

   Изтриване
  2. Обърнете внимание, че много често изучаващите английски език считат погрешно, че подлога (The Subject - субект) се изразява чрез име (съществително, числително) или местоимение. Това не е вярно. Подлогът може да се изразява чрез съществително, местоимение, числително, инфинитив и герундий - една от неличните форми на глагола.

   Изтриване
  3. Анонимен4:58 пр.об.

   Имай предвид, че не всички говорим и мислим на английски


   Изтриване
  4. Polinarita7:18 пр.об.

   Именно! Заради това го обясняваме с разбираеми за българите понятия - подлог, сказуемо, допълнение, определение и обстоятелство. В оригиналната английска граматика (за англичани) тези неща се обясняват с други, английски понятия. Различните граматични понятия са вторият голям праг за българите при учене на английски език, след различната фонетика (Едно се пише, друго се чете, трето се произнася, четвърто се чува.)

   Изтриване
 3. Клима-Ген7:09 пр.об.

  Сказуемото (The Predicate) - е важна част от изречението, която определя за какво се говори в него. Сказуемото отговаря на въпросите: Какво прави подлога?, Какво се върши с подлога? Кой или какво е това? Има точно определено място в английския словоред.

  ОтговорИзтриване
 4. Дополнението (The Object) е второстепенна част на английското изречение, която обозначава определен предмет и отговаря на въпросите
  whom? - на кого?
  what? - какво?
  to whom? - кому?
  by whom? - от кого?
  about what? - за какво? и т. д.

  ОтговорИзтриване
 5. radi danchec8:45 пр.об.

  Има два вида падежи, които касаят словореда - преди и косвени. Пряк падеж е именителния - отговаря на въпросите кой и какво. Косвени са родителен - кого, дателен - кому, на кого, творителен - с кого, с какво.

  ОтговорИзтриване
 6. Панани6:35 пр.об.

  Обстоятелствените пояснения (The Adverbial Modifier) и определенията (The Attribute) са най-свободни по отношение на строгите правила за английски словоред - могат да се поставят на различни места, според конкретните ситуации, които се описват.

  ОтговорИзтриване
 7. radi danchec410:17 пр.об.

  Определението (The Attribute) е второстепенна част на изречението, като обозначава признаци на даден предмет и отговаря на въпроси като какъв, колко и др. Обикновено, определя съществителното и по-редки - местоименията-съществителни.

  ОтговорИзтриване
 8. Обстоятелствено пояснение (The Adverbial Modifier) е второстепенна част на изречението, която обозначава как и при какви обстоятелства (къде, кога, защо, как ...) се извършва действието. Обстоятелството обикновено се отнася до глагола.

  ОтговорИзтриване
 9. Постоянно и навсякъде се повтаря, че английските изречения се подчиняват на строги правила за твърд и фиксиран словоред. Ето как изглежда това схематично:
  Об П+С+Д Об
  | | |
  |_____Оп______|
  Ето схема на означенията:
  - Об-обстоятелство
  - П-подлог
  - С-сказуемо
  - Д-допълнение
  - Оп-определение

  ОтговорИзтриване
 10. Моля, оправете грешката в примера за въпрос в минало време - написали сте "Did we visited the museum?". Did вече е в минало време, глаголът минава в инфинитив - "Did we visit the museum?"

  ОтговорИзтриване
 11. Анонимен5:06 сл.об.

  и ако някой знае как и от каде се е сформирал словореда на този език да обясни

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. qnka_stefanova11:22 сл.об.

   Залегнало е в историята на появата и формирането на английски език - от келтски, през англо-сакски, нормандски, френски, латински + заемки от гръцки + международна терминология от ерата на техническата революция до наши дни.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: