Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

17 февруари 2015

Съставяне на общ въпрос | dLambow

Съставяне на общ въпрос (Formation of a common question)

 

Просто правило за съставяне на общ въпрос

Ако формулите за образуване на общ въпрос (Formation of a common question) в ангрийски език са Ви се сторили сложни за запомняне, тук ще се опитаме да го обясним с едно просто правило, което обхваща повечето ситуации, в които трябва да зададете въпрос, чийто отговор е "да" или "не". За пример ще използваме изречението "Приемахте ли си таблетките, както е предписано?".
 
Formation of a common question
Просто правило за съставяне на общ въпрос

Първата стъпка

е да превърнем това въпросително изречение в утвърдително.
 • You have been taking pills as prescribed. — Вие си приемахте таблетките, както е предписано.

Втора стъпка

Намираме подлога и глаголната част на сказуемото:
 • Подлог: you (вие)
 • Сказуемо: have been taking (приемали)

Трета стъпка

Вземаме първата дума от сказуемото и я поставяме преди подлога и ... готово.
 • Have you been taking pills as prescribed? — Приемали ли сте таблетки, както е предписано?


Формула за съставяне на общ въпрос

Сега, ако трябва това правило да го превърнем във формула за съставяне на общ въпрос, тя би изглеждала така:
 • 1. начало на сказуемо;
 • 2. Подлог;
 • 3. Останалата част на сказуемото;
 • 4. Именна част на сказуемото.

Примери:

 • Is your wife taking yoga? — Занимава ли се жена Ви с йога?
 • Could you hold my umbrella? — Можеш ли да подържиш чадъра ми?
 • Do you work on Mondays? — Работите ли в понеделниците?
 • Is this your car? — Това Вашата кола ли е?
 • Are you hungry? — Гладни ли сте?
 • Was the lecture good? — Беше ли лекцията добра?

Общото правило е инверсия, но частична

Общото правило за съставяне на въпросите в английски език е, че всички въпроси, с изключение на специалните въпроси към подлога в изречението, се съставят по пътя на инверсията. В случаите когато сказуемото е образувано без спомагателен глагол (в  Present и Past Indefinite), се използва спомагателния глагол «to do» в съответната форма - do/does/did.
 • You go to school. – Ти отиваш на училище.
 • Do you go to school? –   На училище ли отиваш?

Инверсията е нарушаването на обичайния ред за подреждане на думите в английското изречение, който е сказуемото да се поставя след подлога (обратен словоред). Но ако трябва да сме точни, в случая става дума само за частична инверсия, когато само част от сказуемото (спомагателния или модалния глагол) се поставя пред подлога.
 • He is speaking to the policeman. — Той говори с полицая.
 • Is he speaking to the policeman? — Той с полицая ли говори (Говори ли той с полицая)?

Да се надяваме, че така обяснено и онагледено с примери съставяне на общ въпрос в английски език, е вече достатъчно ясно и просто.

----------------

3 коментара:

radi danchec каза...

Общо взето, в английски език има три вида изречения - разказно, отрицателно и въпросително. Най-много разновидности от трите имат въпросителните изречения - поне четири.

Неси 90дан каза...

В общия въпрос словореда е следния: Спомагателен глагол (Auxiliary verb) - Подлог (Subject) - Сказуемо (Predicate) - Допълнение (Object) - Обстоятелство (Adverbial modifier). Ето и пример:
Do you have a cup of coffee every morning? - Пиеш ли чашка кафе всяка сутрин?

Danu_87 каза...

Повечето английски въпроси се образуват с помощта на инверсия и употребата на спомагателни глаголи. Най често се говори за пет вида въпроси - общ, специален, алтернативен, разделителен и към подлога. Всеки от тях си има своите особености.

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: