Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 февруари 2015

Класификация на английските наречия | dLambow

Класификация на английските наречия по тяхното значение (Classification of English adverbs according to their meanings)

 

Заблуда за английските наречия.

Съществува известна заблуда, че английските наречия винаги завършват на –ly и винаги отговарят на въпроса How? (Как?). Това не е вярно, защото съществуват няколко вида наречия, според тяхното значение. Това е и целта на тази тема, да изясни класификацията на наречията според тяхното граматическо значение в английското изречение. Основните видове наречия се определят от функциите, които те изпълняват в изречението и по въпроса, с който ги разпознаваме.
Класификация на английските наречия по тяхното значение
Заблуда за английските наречия


1. Наречия за начин на действие (Adverbs of manner).

Отговарят на въпроса: Как? (How?)
He plays the piano well. – Той добре свири на пиано.
She cried desperately. – Тя вика отчаяно.

2. Наречия за място (Adverbs of place).

Отговарят на въпросите:  Къде? Накъде? (Where?)
We go abroad every year. – Ние пътуваме зад граница всяка година.
The woman heard a noise upstairs. –  Жената чу шум горе.

3. Наречия за време (Adverbs of time).

Отговарят на въпроса: Кога? (When?)
I can come tomorrow. –  Аз мога да дойда утре.
What are you doing now? – Какво правиш сега?

4. Наречия за честота (Adverbs of frequency).

Отговарят на въпроса: Как/колко често? (How often?)
They rarely eat out. – Те рядко се хранят навън.
I have my English lessons twice a week. -  Аз имам уроци по английски два пъти седмично.

5. Наречия за степен (Adverbs of degree).

Отговарят на въпроса: До каква степен? (To What extent?)
She likes modern art very much. – Тя много харесва съвременното изкуство.
He spoke loudly enough for us to hear. – Той говореше достатъчно високо, за да го чуваме.


Съществуват също и други видаве наречия, като:


6. Наречия усилители (Adverbs Intensifiers).

Усилват значението на прилагателни, други наречия или на глаголи.
He is rather tall. – Той е доста висок.
We get on really well.  – Ние го правим действително добре.

7. Фокус наречия (Focus adverbs)

Акцентират върху отделни думи в изречението:
Even the best student couldn’t answer the question. – Даже най-добрлия студент не би могъл да отговори на този въпрос.
Only Anna knows how to help us. – Само Ана знае как да ни помогне.

8. Наречия за гледна точка или свързване (Viewpoint adverbs and connectives).

Посочват гледната точка и помагат свързано да се представи информацията:
Fortunately, they managed to catch the train. – За радост, на тях им се удаде да хванат влака.
I overslept today. As a result I was late for work. – Днес се успах. В следствие на това, закъснях за работа.

Всеки вид наречие има своите особености и своето място в английското изречение и от горната класификация вие може да се ориентирате по-пълно по въпроса. Също следете и другите публикации за различните видове наречия, където тяхното значение се изяснява по подробно.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: