Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Английски частици (The English Particles).

Английската частица (The English Particle).

Всяка частица е важна съставляваща част на живия английски език. Тя е служебна част на речта (няма морфологична форма и е неизменна), която се използва за да предаде допълнителен смислов оттенък и значение на отделни думи или групи от думи, като ги ограничава, усилва, уточнява или отрича. В английското изречение или изказване частицата служи за емфатично или смислово отделяне на отделна дума или на изказването като цяло.

Разлика между частици и други части на речта.

Основна разлика на частиците от останалите значещи части на речта е, че те нямат лексикално значение, не описват качества, свойства и действия на предметите. Макар, че влизат в състава на изречението, те не са негови членове. Всички частици в английски език не се променят и нямат граматически категории. Възможно е да се строят изречения и изказвания и бз частици, но речта без тях става плоска и неемоционална. А човека не е робот. Той изразява своите емоции и чрез речта.


Практически, много частици съвпадат по форма с

 • - наречия,
 • - местоимения,
 • - прилагателни,
но за разлика от тези значещи части на речта, частицитенямат пълно лексикално значение, т.е. не обозначават никакви признаци, свойства или качества на предметите и явленията. Затова е важно да не се бъркат с тях.

Примери за използване на английски частици:

 • Your name is to be written only on this line. - Вашето име трябва да бъде написано само на този ред. (частицата "Only" се отнася към групата думи "on this line")
 • Only your name is to be written on the line. - Само Вашето име трябва да е написано на този ред. ("Only" се отнася към думите "your name")
 • He is just the man to do it. - Той е точният човек, който може да свърши това.
 • The game was simply wonderful. - Играта беше просто великолепна.
 • He was just in time for dinner. - Той дойде (беие) точно на време за обяд.
 • Everyone has helped us, even completely unfamiliar people. - Всички ни помагаха, даже напълно непознати хора.
 • During February alone our losses made $1 mln. - Само за февруари нашите загуби станаха 1 милион долара.
 • My knowledge alone isn’t enough to enter the university. - Само моите знания са недостатъчни за постъпване в университет.
 • We will go shopping tomorrow, not today. - Ние ще отидем на покупки утре, а не днес.

Разграничаване на частиците от други части на речта.

 • I have just come. - Аз тъкмо пристигнах. (в този случай "just" е наречие за време във функция от обстоятелство за време)
 • I just came to see you. - Аз просто (само) дойдох, за да те видя. (Тук "just" е ограничителна частица)
 • She dresses very simply. - Тя се облича много просто. ("simply" е наречие в функция от обстоятелство за начин на действие)
 • The noise was simply terrible. - Шумът беше просто ужасен ("simply" е усилителна частица)

Видове частици в английски език - пълна класификация (Types of particles in English - full classification).

Според своето значение и функциите, които изпълняват, частиците могат да се подразделят на следните основни смислови групи или категории, като при това една и съща частица може да влиза в състава на различни групи.

1. Отделително - ограничителни частици (Limiting Particles).

 • alone, 
 • just, 
 • merely, 
 • even, 
 • only,
 • never,
 • solely,
 • but.

2. Усилителни частици (Intensifying Particles).

 • simply, 
 • all, 
 • even,
 • possibly,
 • merely,
 • almost,
 • exactly,
 • just,
 • hardly,
 • ever,
 • yet, 
 • still.

3. Уточнителни частици (Specifying Particles).

 • exactly, 
 • just, 
 • right, 
 • precisely.

4. Съединителни частици (Connecting Particles)

 • also, 
 • too, 
 • as well, 
 • either.

5. Допълваща частица (Additive Particle).

 • else.

6. Отрицателни частици (Negative Particles).

 • not (n't), 
 • no.

7. Инфинитивна частица (Infinitive particle).

 • to

Място на частиците в изречението.

Обичайното място на частиците в английското изречение е пред думите или изразите, към които се отнасят и по-рядко следват след тях.

Повечето от частиците (only, still, simply, merely, even, just) се поставят пред думите.

 • Only Tom is absent.
 • Even Mary went with us.
 • I simply don’t understand what you want.

Частиците "too" и "either" се поставят в края на изречението.

 • I'll go with you too.
 • I don’t know her either.

Частицата "else" се поставя след думата към която се отнася. относится.

 • What else must we do now?
 • Let's ask somebody else about it.

В заключение може да се каже, че всички частици, за разлика от значещите части на речта, не обозначават характеристики на действията, свойствата и признаците (като наречията), не изразяват признаци на други явления, свойства и качества (като прилагателните), не указват предмети и признаци (като местоименията). Те само придават различни смислови оттенъци на думата, към която се отнасят, усилвайки нейното лексическо значение.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

12 коментара:

 1. silondreta7:58 пр.об.

  Основната функция на частиците в английски език е комуникативна, т.е. участие в комуникативния процес като обмен на информация в широкия смисъл на думата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Под комуникативна функция на всяка английска частица се разбира преди всичко нейното участие в отделянето на комуникативния център на изказването, където се извършва и тематичното делене на изречението, а също и т.н. явления на фокусиране на речта.

   Изтриване
  2. Но! Комуникативната функция на една частица в английски език се изразява не само в изтъкване на комуникативната наситеност на определен компонент от изказването, но и в това да внесе допълнителни смислови добавки в казаното.

   Изтриване
  3. Veni_Neko977:50 пр.об.

   Особеностите на функциониране на английските частици се обясняват със спецификата на тези думи и в същото време показват тяхната историческа връзка с изходните думи. Така семантиката на частиците не изчезва безследно. Характера на смисловите добавки, влаган от частиците, се обуславя от тяхната семантика, т.е. от думите, от които са произлезли.

   Изтриване
  4. Специфика на частиците е отражение на тяхната функционална същност. Основната функция на частиците е участието в организирането на комуникативен процес на обмен на информация в широкия смисъл на тази дума, а именно
   - уточняване на комуникативното членене на изказването,
   - обозначаването на логическото ударение,
   - словореда,
   - интонацията,
   - произтичащото от контекста.

   Изтриване
 2. Veni_Neko972:47 пр.об.

  Интензивността на функцията за отличаване е свързана с позицията на всяка частица в структурата на изречението и с нейното разположение по отношение на подчертаваната дума.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всяка частица изпълняват функцията на отделяне на комуникативното ядро на изказването, заедно с други отделителни средства на езика, каквито са логичното ударение, словореда, контекста.

   Изтриване
  2. Penteros_634:52 пр.об.

   Частицата е особен клас думи в съвременния английски език. Те не образуват синтактични връзки с другите думи и следователно, не изпълняват синтактични функции в изречението. Частиците заемат междинно положение между значещите и служебните части на речта.

   Изтриване
 3. Във връзка със семантиката и внасяните от частиците комуникативни добавки, те се подразделят на различни видове:
  - ограничителни,
  - усилителни,
  - уточняващи,
  - отрицателни,
  - присъединителни и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Частиците са известно предизвикателство за вместване в определена класификация като граматични единици на езика. Обикновено се описват като клас думи, отделяни на функционална основа, а освен това са и много видове, според спецификата си.

   Изтриване
 4. Комуникативната роля на английските частици е като уточнители на комуникативното членене на изказването, което се обуславя от комуникативните потребности на човека. Именно необходимостта от точно и адекватно изнасяне на мислите до събеседника е в основата на това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зангов-566:05 пр.об.

   Частиците са не само маркер на комуникативния център на изказването, но и носят определена смислова и прагматична информация в качеството си на носители на комуникативни добавки към смисъла на изказването.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: