Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 януари 2015

Сложни подчинени изречения | dLambow

Сложни подчинени изречения (English Complex sentences)

 

Сложно подчинено изречение

Сложно подчинено изречение в английски език е това, в което има едно просто, независимо (главно) изречение и поне едно подчинено просто изречение, които са свързани помежду си с подчинителен съюз (като although или because ) или с относително местоимение (като who или which).

English Complex sentences
Сложно подчинено изречение

Подчинено изречение

Подчиненото изречение може да стои както на първо, така и на второ място в сложно подчиненото изречение. Но ако то е на първо място, обикновено бива разделяно от останалата част със запетая.
 • After Mary added up all the sales, she discovered that the lemonade stand was 32 cents short.
 • While all of his paintings are fascinating, Hieronymus Bosch's triptychs, full of mayhem and madness, are the real highlight of his art.
 • I ate the meal that you cooked.
 • I ate the meal - е независимото просто изречение,
 • that you cooked - е подчиненото (относителното, зависимото) изречение.
 • I was scared, but I didn't run away.
В този пример и двете прости изречения са самостоятелни и независими. Следователно, това е сложно изречение, но не и сложно-подчинено.
 • The dog that you gave me barked at me, and it bit my hand off.
Това вече е сложно-съставно изречение, съставено от две независими, самостоятелни прости изречения («The dog that you gave me barked at me» и «The dog that you gave me bit my hand») и от едно подчинено изречение (that you gave me).
 • The man whom you see is my brother.


Сравнение на сложно подчиненото изречение със семейство

Сложно подчиненото изречение може да се разглежда като едно семейство. Макар децата да съществуват в едно семейство, те не могат (все още) да преживяват самостоятелно, а зависят от своите родители, които са основата, главното в семейството.

С други думи, този вид изречения има за основа завършено, самостоятелно изречение с подлог, глагол и други завършващи части на изречението (двойката, родителите), а също включва и допълнителна информация в отделни изрази (децата), които зависят от главното изречение и не могат да съществуват самостоятелно.

Думи за подчинената фраза

Ето някои примерни думи, с които обикновено започва подчинената фраза или изречение:
 • before
 • while
 • If
 • where
 • after
 • because
 • whether
 • whereas
 • though
 • since
 • unless
 • as
 • although
 • when
 • because
 • as if

Сложно подчиненото изречение е ефективен начин да се покаже, че една идея има предимство пред друга. Идеята в главното подизречение е по-важна от идеята в подчиненото изречение или фраза.
 • How this happened is not clear to anyone. — На никого не му е ясно, как се случи това.
Добре е да се обърне специално внимание на факта, че в английски език (за разлика от българския) никога не се използва запетая пред "that" (че) в подчинени изречения.
 • The trouble is that I have lost his address. — Проблемът се състои в това, че загубих адреса му.
 • He said  that he would never start smoking again. — Той каза, че никога няма да започне да пуши отново.

Определителни подчинителни изречения

Определителните подчинителни изречения (индивидуализиращите и класифициращите) не се отделят със запетая. Докато описателните (които съобщават допълнителни сведения за известни на събеседниците лица или предмети) обикновено се отделят със запетая.
 • I spoke to the manager, who promised to ship the goods at once. — Аз говорих с началника, който обеща веднага да изпратят стоките.
 • We went to the lake, which was very stormy that day. — Ние отидохме на езерото, което беше доста бурно този ден.
Но:
 • He did not see the letters which were lying on the table. — Той не видя писмата, които лежаха на масата.
 • A letter which is written in pencil is difficult to read. — Писмо, което е написано с молив, е трудно да се чете.

Обстоятелствени подчинени изречения.

Обстоятелствените подчинени изречения се отделят със запетая само в случай, че са пред главното изречение.
 • If you’re ever in London, come and look me up. — Ако някога се окажеш в Лондон, ела да ме видиш.
Но:
 • Come and look me up if you’re ever in London.
 • If I see him, I shall tell him about it. — Ако го видя, ще му кажа за това.
Но:
 • I shall tell him about it if I see him.

----------------

3 коментара:

robin каза...

Сложно подчиненото изречение (The Complex Sentence) се състои от неравностойни изречения, едното от които е зависимо от другото (главно и подчинено изречения). Изречението, което пояснява другото, се нарича второстепенно или подчинено или помощно изречение (the Subordinate Clause). А изречението, което се пояснява, се нарича главно изречение (the Principal Clause). Връзката между тези два вида изречения става със съюзи или съюзни думи.
Не thought that the train arrived at 6.15. - Той мислеше, че влакът пристига в 6,15 часа.

Raych0_6 каза...

Подчинените изречения, по своята същност, отговарят на същите въпроси, както и частите на простите изречения, и се проявяват един вид като негови разгърнати части. Затова съществуват толкова видове подчинени предложения, колкото и части на изречението има.

Анонимен каза...

Много ми харесва беше много полезно

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: