Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 януари 2015

Наречия за време | dLambow

Наречия за време в английски език (English adverbs of time)

 

Наречия за време

Наречията за време отговарят на въпроса  when? - кога? 

Наречия за време в английски език
Наречия за време

 

Ето списък с характерни наречия за време в английски език:

 • -    today — днес,
 • -    when  —  кога,
 • -    since  —  откакто, тъй като,
 • -    before  —  преди,
 • -    soon  —  скоро,
 • -    now  — сега,
 • -    late  —  късно,
 • -    lately —  напоследък,
 • -    just  —  точно, едва-едва,
 • -    tomorrow  — утре,
 • -    yesterday —  вчера,
 • -    still —  още, все още,
 • -    after —  след,
 • -    once —  веднъж, когато,
 • -    already — вече,
 • -    then  —  тогава, затова, после,
 • -    yet —  вече, все още, още, все пак,
 • -    (not)…yet — още (не) и др.

Видове наречия за време.

1)    Наречия за определено време:

 • -    today — днес,
 • -    now — сега,
 • -    then — тогава, 
 • -    tomorrow — утре, 
 • -    yesterday — вчера, 
 • -    before — преди,
 • -    since — откакто и др. и


Наречията за определено време могат да стоят в началото или в края на изречението:
 • Yesterday I was very busy. = I was very busy  yesterday. — Вчера бях много зает = Бях много зает вчера.
 • Tomorrow he will come. = He will come  tomorrow. — Утре той ще дойде. = Той ще дойде утре.
Наречията
 • -    before — преди, 
 • -    lately — напоследък,
обикновено стоят в края на изречението.
 • I have not been there lately. — Не съм бил там напоследък.
 • I have seen this film before. — Гледал съм този филм преди.
Има известна специфика в следните случаи:
 • one morning — една сутрин, 
 • one evening — една вечер и т. н.

2) Наречия за неопределено време - 

където попадат по-малко определени по смисъл наречия и всичките наречия за честота и повторяемост.
Наречията за неопределено време се поставят между модалния глагол и инфинитива:
 • I  can never forget it. — Аз никога не мога да го забравя.
В присъствието на глагола "to be" наречията за неопределено време се поставят след него:  
 • In the morning she is usually at his office. — Сутрин тя обикновено е в своя офис.
 • He is still at school. — Той е все още в училище.
 • They are never late. — Те никога не закъсняват.
Ако глагола има сложна форма, то наречията за неопределено време се поставят след спомагателния глагол, преди основния глагол:
 • I  shall never forget it. — Аз никога няма да забравя за това.
 • The book was never found. — Книгата така и не бе намерена никога.
 • We have already had lunch. — Ние вече обядвахме.
 • I have always taken a holiday in June. — Аз винаги си вземах отпуска през юни.
 • She has just arrived. — Тя току-що пристигна.

Наречието "yet" 

обикновено се използва в отрицателни и въпросителни изречения:

1) В отрицателни изречения наречието "yet" във значение на "още" 

най-често се поставя в края на изречението:
 • I haven’t passed my test yet. — Още не съм минал теста.
 • I have not yet finished my work. = I have not finished my work yet. — Още не съм завършил своята работа.

2) Наречието "yet" в значение на "вече" 

се използва само във въпросителни изречения (вместо already — вече) и се поставя в края на изречението:
 • Have you heard about the accident yet? — Вече чухте ли за нещастния случай?
 • Have you finished your work yet? — Вече свършихте ли си работата?

Наречието "still" - "все още" 

се използва в утвърдителните въпросителните изречения:
 • Are your children still at school? — Децата ти още на училище ли са?
 • He is still sleeping. — Той все още спи.

----------------

5 коментара:

 1. Ето някои от най-често използваните наречия за време в английски език: now, when, then, today, yesterday, tomorrow, before, lately, recently, once, ever, never, always, seldom, usually, sometimes, already, yet, still, since.

  ОтговорИзтриване
 2. Наречията за време характеризират глагола и обозначават времето на протичане на действието. Ето два примера:
  I saw Ivan yesterday. - Аз видях Иван вчера.
  Usually it is very peaceful in this park. - Обикновено, доста е спокойно в този парк.

  ОтговорИзтриване
 3. Вътре в класа наречия за време може да се отдели подклас за честота:
  rarely - рядко,
  often - често,
  sometimes - понякога,
  twice - два пъти,
  daily - дневно и т. н.
  I often leave my things somewhere. - Аз често си губя нещата.

  ОтговорИзтриване
 4. Във въпросите, наречията "yet" и "already" и двете се превеждат като "вече", но "already" освен това изразява и учудване:
  Have we arrived yet? - Ние вече пристигнахме ли? (или не сме)
  Have we arrived already? - Нима вече пристигнахме? (толкова бързо)

  ОтговорИзтриване
 5. Наречията за време отговарят на въпроса "when" - "кога". Примери:
  - today – днес,
  - yesterday – вчера,
  - now – сега,
  - before – преди,
  - daily – ежедневно,
  - already – вече,
  - since – от,
  - ago – преди,
  - never – никога, и т.н.
  Например:
  - I met him yesterday. - Аз го срещнах вчера.
  - I have seen him before. - Виждал съм го преди.
  - We will have to start now. - Налага се да започваме сега.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: