Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Видове подлози - класификация (Kind of Sentence Subjects - Classification).

Английски подлог (The English Subject).

За начало на тази класификация е добре да изясним, че английският подлог (Sentence Subject) е една от двете главни части на изречението, заедно със сказуемото. Подлогът най-често се изразява със съществително или лично местоимение, но също и с почти всички останали части на речта, употребявани със значение на съществително, а също и със словосъчетания, фрази и изрази.

Основна класификация на английските подлози.

За да получим главната структура или конструкция за класификация на подлозите в английски език, можем да го направим в зависимост от характера на подлога в изречението. От този критерий излизат следните видове подлог:
 • - личен (personal),
 • - неопределено-личен (indefinite-personal),
 • - безличен (impersonal).

Начини за изразяване на личен подлог (Personal Subject).

Основа за разгръщане на по-нататъшната класификация на личните подлози ни дават различните начини за изразяването на подлог. Такива са:
 • - прост,
 • - сложен,
 • - съставен.Прост подлог (Simple subject).

Простият подлог е най-често срещания случай в английското изречение. Изразява се най-вече със съществително и местоимение, но и с всяка друга дума, която може да поеме такава роля. Ето някои от разновидностите:

Със съществително.

 • Life is beautiful. – Животът е прекрасен

С местоимение.

 • We are friends. – Ние сме приятели.

С числително.

 • Two are absent. – Двама отсъстват.

С инфинитив.

 • To lie is bad. – Да се лъже е лошо.

С герундий.

 • Smoking is prohibited. – Пушенето е забранено.

Налични издания по английски език - за българи:


Сложен подлог (Complex subject).

Сложният английски подлог включва в себе си именна група и всяка дума, фраза или израз, които я определят. Например:
 • The woman who had stood near us in subway got into a bus. - Жената, която стоеше заедно с нас в метрото, се качи в автобуса.
- woman - ключово съществително,
- the woman who had stood near us in subway - сложен подлог.

Подлог със синтактичен комплекс (с инфинитив, герундий или причастие).

 • It was very difficult for him to solve the problem. - За него беше доста трудно да реши проблема. (подлога - It was very difficult for him)

Подлог със словосъчетание.

 • Something important was on her mind. - Нещо важно се въртеше в ума й. (подлога - Something important)

Подлог с израз.

 • Who can do it is not known. - Този, който може да го извърши, е неизвестен. (подлога - Who can do it).

Съставен подлог (Compound subject).

Съставният английски подлог се състои от две или повече думи или именни групи (фрази, изрази) с техните модификатори, ако имат такива, които се свързват помежду си със свързващи съюзи.
 • Ivan, Peter and Stefan swim. - Иван, Петър и Стефан плуват.

Начини за изразяване на неопределено-личен подлог (Indefinite-Personal Subject).

В неопределено личните изречения в английски език се съдържа подлог, обозначаващ неопределено лице. Такъв вид подлози се изразяват с помощта на думи заместители, като местоименията:
 • - one,
 • - they,
 • - you.

Подлог с One.

 • One can do it easily. - Някой (човек) може лесно да го направи. = Това е лесно за правене.

Подлог с They.

 • They say that a new theatre will soon be built here. - Говори се, че скоро тук ще построят нов театър.

Подлог с You.

 • You has to be a fool to believe that! - Трябва да си глупак, за да повярваш на това.

Начини за изразяване на безличен подлог (Impersonal Subject).

Безличен подлог имаме в такова изречение, чийто сказуемо не се отнася нито към личност, нито към предмет или абстрактно понятие. За разлика от български език, където е допустимо безподложно изречение (Играя навън. - без подлога "Аз"), то в английски език подлога е задължителен и затова в подобни изречения има т.н. формален подлог, изразяван най-често с местоимението за 3-то лице единствено число - "it" или с "There", които се поставят в началото на изречението.

Подлог с It.

 • It was getting dark. (Hemingway) - Мръкваше.

Подлог с There

 • There are no trees there. или There aren’t any trees there. - Там няма (никакви) дървета.

https://horoskopi1.blogspot.com/

Форми на подлога (Forms of the subject).

Английският подлог е в състояние да бъде реализиран под най-различни форми, като една част от тях (за илюстрация) изброяваме по-долу.

Чрез съществително или фраза със съществително (Noun or Noun phrase).

 • The large car stopped outside our house. - Голяма кола спря отвън нашата къща.

Чрез местоимение (pronoun).

 • I love you. - Аз те обичам. - Обичам те.

Чрез герундий или фраза с герундий (Gerund or Gerund phrase).

 • His constant hammering was annoying. - Неговото постоянно чукане беше обезпокоително.

Чрез ивфинитив с "to" (to-Infinitive or Infinitive phrase).

 • To read is easier than to write. - Да четеш е по-лесно, отколкото да пишеш.

Чрез that-фраза (A full that-clause).

 • That he had traveled the world was known to everyone. - Това че е обиколил целия свят, е известно на всеки.

Чрез относителен израз (A free relative clause).

 • Whatever he did was always of interest. - Каквото и да прави той, това винаги е интересно.

Чрез цитат (A direct quotation).

 • I love you is often heard these days. - "Обичам те." е израз, който често се чува тези дни.

Видове английски подлози - пълна класификация.

Личен подлог (Personal Subject).
    Прост подлог (Simple subject).

 • Със съществително.
 • С местоимение.
 • С числително.
 • С инфинитив.
 • С герундий.
    Сложен подлог (Complex subject).
 • Със синтактичен комплекс (с инфинитив, герундий или причастие).
 • Със словосъчетание.
 • С израз.
    Съставен подлог (Compound subject).
Неопределено-личен подлог (Indefinite-Personal Subject).

 • С One.
 • С They.
 • С You.
Безличен подлог (Impersonal Subject).
 • С It.
 • С There
Това е основната информация по темата за видовете английски подлози и тяхната класификация (Kind of Sentence Subjects - Classification), според различни признаци, придружени с конкретни примери от обичайната английска реч.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

1 коментар:

 1. В ролята на подлог може да влезе всяка дума или словосъчетание, ако е употребено в значение на съществително име.
  - "The Red and the Black" is my favourite novel. - "Червено и черно" е мой любим роман.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: