Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 март 2016

Подлог – синтактичен комплекс | dLambow

Подлог – синтактичен комплекс в английски език (Complex Subject)

 

Изразяване на подлог със синтаксичен комплекс

Английският сложен подлог (Complex Subject) с всичките, отнасящи се към него думи (синтактичен комплекс), образува групата на подлога, в която обикновено влизат определения и допълнения.

 • To invent a perpetual motion machine is impossible. - Да се изобрети вечен двигател (перпетум мобиле) е невъзможно.

Така, подлога в английския език може да бъде изразен с цял синтактичен комплекс, съдържащ нелични форми на глагола, като:


Английски сложен подлог
Подлог със синтаксичен комплекс


Инфинитив.

Подложен инфинитивен израз или комплекс "именителен падеж с инфинитив" представлява съчетание на лично местоимение или съществително в общ падеж с инфинитив, които участват в изречението като обща част на изречението - сложен подлог. Особеност на този комплекс е, че неговите части са разделени едни от други от сказуемо. Има различни варианти на този комплекс:

- С глаголи за мислене и чувства:

 • to think,
 • to believe,
 • to know,
 • to expect,
 • to consider,
 • to suppose,
 • to hear,
 • to see.
В изреченията от този вид, глагола сказуемо винаги се използва в страдателен залог:
 • He is known to be а good sportsman. - Той е известен като добър спортист.
 • He is expected to come at any moment. - Очакват го да дойде всеки момент.

- С глаголи за известяване:

 • to say,
 • to report,
 • to describe и т.н.
като и тук глагола-сказуемо е в страдателен залог:
 • Не is said to be a good chess-player. - Говори се, че той е добър шахматист.
 • Тhe plane was reported to land safely. - Съобщиха (беше казано), че самолета се е приземил благополучно.

- С глаголи за заповед, молба, съвет, разрешение:

 • to advise,
 • to allow,
 • to ask,
 • to permit,
 • to order,
 • to tell,
 • to make
като отново глагола-сказуемо е в страдателен залог.
 • I was told to stay there. - Беше ми казано да остана там.
 • He was made to do it. - Той беше заставен да направи това.

- С глаголите

 • to seem,
 • to appear,
 • to happen,
 • to prove,
 • to turn out
употребени в действителен залог.
 • Уоu seem to know the material very well. - Вие изглежда, че знаете този материал много добре.
 • He proved to be right in the end. - В края на краищата се доказа, че той е прав.

- С прилагателни:

 • sure,
 • likely,
 • unlikely,
 • certain.
Например:
 • He is sure to come soon. - Сигурно е, че той ще дойде скоро.
 • She is unlikely to be late. - Тя едва ли ще закъснее.

- Инфинитивен "for" - комплекс.

Инфинитивния "for" комплекс се състои от предлога "for", лично местоимение в обектен падеж или съществително/неопределено местоимение в общ падеж и инфинитив, като цялото това играе ролята на обща сложна част в изречението с различни функции, в т.ч. и като подлог с извеждан отпред формален подлог "it":
 • It will be impossible for me to come tomorrow. - За мен ще е невъзможно да дойда утре.
 • It was necessary for him to go there. - Беше необходимо за него да отиде там.

- Още примери за подлог с инфинитивен комплекс:

 • Water is known to boil at 100 C. - Известно е, че водата кипва при 100 градуса по Целзий.
 • It was very difficult for him to solve the problem. - За него беше много трудно да разреши проблема.
 • He was supposed to be in Denmark. - Предполагаше се, че той е в Дания.
 

Герундий.

Сложният герундиен израз е съчетание между притежателно местоимение или съществително в притежателен или общ падеж и герундий, участващи в изречението като единна (сложна) част на изречението, в случая - подлог.
 • Ivan’s doing it at once is absolutely necessary. - Да го направи Иван това веднага, е абсолютно необходимо.
 • His returning home so late will be very unpleasant to his mother. - Неговото завръщане в къщи твърде късно, ще бъде много неприятно за майка му.
 • It's been a sad time for us, your having been away for so long. - Настъпваше тъжно време за нас, когато ти далеч за дълго (време).

Причастие.

 • He was seen entering the house. - Той беше видян да влиза в къщи.
 • He was often heard playing the violin until late at night. - Той беше често чуван да свири на цигулката до късно през нощта.
Това е основната информация по темата за видовете подлог, изразени чрез синтактичен комплекс (Complex Subject), както и различните му разновидности, придружени с достатъчно показателни примери за онагледяване на конструкцията.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: