Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Сложен подлог (Complex Subject).

Какво е сложен подлог (Complex Subject)?

Конструкцията "сложен подлог" (Complex Subject) или субектен инфинитивен израз (The Subjective Infinitive Construction), известна още и като именителен падеж с инфинитивна конструкция (The Nominative-with-the-Infinitive Construction), принадлежи към сложните части на изречението в английски език и представлява съчетание на съществително име в общ падеж или лично местоимение в именителен падеж (изпълняващо в изречението ролята на подлог), с инфинитив.
 • He is known to go to work to Siria. - Известно е, че той отива да работи в Сирия.

Схема на сложния подлог.

Схемата, по която се изгражда конструкцията на сложния подлог е следната:
 • (1) Подлог
(съществително в общ или местоимение в именителен падеж)
+
 • (2) Сказуемо
(обикновено глагол в страдателен залог)
+
 • (3) Инфинитив.
Особеност на тази конструкция е, че тя не представлява единен член на изречението. От една страна, именната част на конструкцията играе ролята на подлог, докато инфинитива представлява част от съставно глаголно сказуемо.
 • They seemed to have forgotten him. - Изглежда, че те са забравили за него.Случаи на употреба на сложния подлог.


С for + съществително или местоимение + инфинитив,

като инфинитивен израз може да се използва в качеството му на сложен подлог с въвеждащо "it". Например:
 • It's necessary for me to know her new address. - За мен е необходимо да знам нейния нов адрес.

С глаголи за чувствено възприемане.

Субектният инфинитивен израз може да се използва с редица глаголи за чувствено възприемане:
 • - to hear - слушам,
 • - to see - виждам,
 • - to watch - гледам,
 • - to feel - чувствам,
 • - to observe - наблюдавам,
 • - to notice - забелязвам и др.
в страдателен залог. В тази конструкция, след тези глаголи, инфинитива се използва с частицата "to".
 • Ivan was heard to laugh heartily. - Иван бе чут да се смее от сърце.

Налични издания по английски език - за българи:


С глаголи за умствена дейност.

След такива глаголи, като:
 • - to know - знам,
 • - to think - мисля,
 • - to consider - считам,
 • - to believe - вярвам,
 • - to suppose - предполагам,
 • - to expect - очаквам,
 • - to imagine - представявм си,
 • - to find - намирам,
 • - to trust - вярвам,
 • - to assume - допускам, предполагам и др.
в страдателен залог. След подобни глаголи, състава на сложния подлог често се използва глагола "to be".
 • Peter was known to be a young man without money. - Петър бе известен (на хората) с това, че е млад човек без пари.

С глагола "to make" в страдателен залог.

 • Little Stefan was made to put on some warm clothes. - Малкият Стефан бе заставен да си облече топли дрехи.

С глаголи за съобщения.

Такива глаголи са:
 • - to say - говоря,
 • - to report - докладвам,
 • - to state - утвърждавам
в страдателен залог.
 • He is said to have gone to work to Siria. - Говори се, че той заминава да работи в Сирия.


С глаголи в действителен залог

 • - to seem - струва ми се,
 • - to happen - случва се,
 • - to prove - доказвам,
 • - to be likely - вероятно,
 • - to be unlikely - вероятно,
 • - to be sure - сигурно,
 • - to be certain - най-вероятно,
 • - to turn out - оказва се и др.
Например:   
 • They are unlikely to come in time. - Малко вероятно е те да дойдат на време.
 • The work proved to be useful. - Доказа се, че работа е полезна.
Това е основната информация по темата за сложния подлог (Complex Subject), известен още и като именителен падеж с инфинитивна конструкция (The Nominative-with-the-Infinitive Construction) или субектен инфинитивен израз (The Subjective Infinitive Construction), както и случаите на употребата му в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: