Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Подбудителни изречения (Hortatory Sentences).

Подбудително изречение (Hortatory Sentence).

Ако следваме класификацията на простите английски изречения (Simple sentences), това е третия вид - подбудителни изречения (Hortatory Sentence). Има известна бърканица с понятията "подбудителен", "повелителен", "възклицателен", поради което някои хора пишат по темата едно, а имат пред вид друго. Затова нека да изясним терминологията.
 • - Подбудителни са всички изречения, които предизвикват някаква емоция у някого.
 • - Повелителни са случаите когато ние разпореждаме или подканяме някой друг да свърши нещо (изходяща емоция).
 • - Възклицателни са изреченията, в които изразява емоция затова, че някой друг е накарал нас да се развълнуваме (входяща емоция).

Видове подбудителни изречения (Kinds of Hortatory Sentences).

За да придобием възможно най-ясна представа за разнообразието от подбудителни изречения, най-добре да ги дадем в една подредена класификация, като имаме предвид, че те са два основни вида - повелителни и възклицателни, и всеки от тях са подразделя на още подвидове. Ето класификацията:

Повелителни изречения (Imperative sentences):

 • Забрана - Prohibition,
 • Молби - Requests,
 • Покани - Invitations,
 • Предупреждения - Warnings,
 • Предложения - Suggestions,
 • Съвети - Advices.

Възклицателни изречения (Exclamatory sentences):

 • What-възклицание - What-Exclamatory,
 • How-възклицание - How-Exclamatory,
 • Въпросително възклицание - Interrogative-Exclamatory,
 • Извикване, възкликване - Ejaculative,
 • Изненада - Surprise,
 • Възхищение - Admiration.
Повелителните и възклицателните изречения ще ги разгледаме в подробности в самостоятелни теми.Какво е подбудително изречение (Hortatory Sentence)?

Всяко подбудително изречение съдържа в себе си израз на някаква емоция, възбуда, напрежение, възхищение и др. подобни. То или приканва да се извърши някакво действие или реагира емоционално на извършването на някакво действие. Признак за такова изречение е особената повелителна или възклицателна интонация. Съдържанието им може да бъде най различно - заповед, молба, предупреждение, протест, заплаха, възхищение, учудване, призив, покана, съвет, изненада и т.н.

Обикновено се използва глагол в повелително наклонение. Друг признак за разпознаване е наличието на удивителна (възклицателен знак) в края (а понякога и в средата) на изречението. Често в подбудителните изречения няма подлог (нулев подлог) но при всички случаи, той трябва да се подразбира. Ето примери:
 • Don’t forget the rule! - Не забравяй правилото!
 • Close the door. - Затвори вратата.
 • Take your sit. - Би ли седнал? Седни!
 • Take off your hat! - Свали си шапката!
 • Let’s go to the disco! - Да отидем на дискотека!
 • The river is rising! - Реката приижда (се повдига)!
 • I can’t wait for the party! - Не мога да чакам за партито!
 • Please don’t go! - Моля ти се, не отивай!

Налични издания по английски език - за българи:


Формула на подбудителното изречение.

                                    (1) verb - (2) object - (3) modifier

Verb — действие

Отговаря на въпроса, какво трябва да направи този, към когото се обръщаме или каква емоция предизвиква у нас някакво събитие.

Object — получател на действието

Отговаря на въпроса кой, какво, кому, на кого ... е получател или е потърпевш на действието или ситуацията.  

Modifier — обстоятелствата, при които се случват нещата. 

Отговаря на въпроси като как, кога, къде, накъде, защо...? Глаголът в горните случаи обикновено е в проста форма (както е в речниците) и обикновено се състои от една дума, с изключение на фразовите глаголи. В отрицателната форма, отпред се поставя само "do not" (съкратено "don't"), без да се променя останалия словоред.

Подбудителните и разказните изречения са доста различни неща. Затова, в случая, е неуместно да се говори за времена - бъдеще или каквото и да е. Освен това, ако изречението е насочено към второ или към първо лице множествено число, т.е. ако призовава към общи действия, то тогава отпред се поставя израза "let us" или съкратеното "let's" = хайде. Например,
 • - Let's go! - Да тръгваме!
Думата "please" е желателно да се поставя винаги, най-добре отпред или в самия край.

https://schetovodstvo2.blogspot.com/

Форми на подбудителни изречения в английски език.

Утвърдителна форма.

Утвърдителната форма на подбудителните изречения съдържа повелително наклонение на глагола, което по форма съвпада с инфинитив без частицата "to":
 • Listen to me! - Слушайте ме! Чуйте ме!
 • Open the door! - Отворете вратата!

Отрицателна форма.

Отрицателната форма се образува с помощта на спомагателния глагол "to do" и отрицателната частица"not" (обикновено в съкратена форма - "don't":
 • Don't open the window! - Те отваряй прозореца!
 • Don't listen to him! - Не го слушайте!

Let форма.

За да се изрази подбуда към извършване на действие, обърната към първо и трето лице (съвместно действие) се използва "let форма" на глагола без частицата "to" съчетана със съответното местоимение в обектен падеж или съществително в общ падеж - "Let us" (съкратено - "let's"):
 • Let us (let's) go there together. - Хайде да отидем там заедно.
 • Let Ivan do it. - Нека Иван да направи това.

Граматични средства за оформяне на подбудителни изречения.

Има няколко характерни средства от английската граматика, които намират приложение при съставянето на подбудително изречение.

Подбудителна интонация.

Използва се в случаите когато към обикновено разказно, отрицателно или въпросително изречение просто се добави специфична емоционална интонация, без да се променя структурата му.

Сказуемо в повелителна форма.

Постига се чрез промяна във формата на сказуемото, като се използва повелителна форма, инфинитив, условно наклонение в съчетание със съответната подбудителна интонация.

Особени подбудителни частици.

Ефекта може да се постигне и чрез използването на особени частици, внасящи подбудителен оттенък в изречението (вижте темата за частиците).

Характерни английски подбудителни изрази.

Има цяла една поредица характерни английски изрази с подбудителен характер, които са се утвърдили в говорния език и обикновено (но не винаги) започват с глаголите
 • get,
 • have,
 • make
в минало време. Тези подбудителни глаголи изразяват молба, убеждение, принуждение. Ето някои от тях, придружени с примери:

to get smb - to do smth

със значение карам или убеждавам някого да направи нещо.
 • Ivan got Maria to clean up the kitchen. - Иван кара Мария да почисти кухнята.

to have smb или do smth

със значение, че молим някого да свърши нещо.
 • Maria had Ivan vacuum the carpets. Мария моли Иван да почисти килима (с прахосмукачка).

to make smb или do smth

със значение да принудим някого да извърши нещо.
 • I made both of them take a break from the housework. - Аз ги заставям и двамата да преустановят работа по къщата.
Това е основната информация по темата за подбудителните изречения (Hortatory Sentences), техните разновидности и особености при използването им в английски език, придружени с конкретни и характерни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

2 коментара:

 1. В страдателно подбудително изречение, вещите се обслужват от специалист, изискват минало причастие, може да се мине без "by-" фрази има взаимозаменяеми "to have" / "to get".
  to have/get smth. done – да извърша нещо по поръчка,
  I had my hair cut and my suit dry-cleaned. - Постригаха ми косата и ми почистиха костюма.
  I got my car repaired and my watch fixed. - Поправиха колата ми и настроиха часовника ми.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: