Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Неопределено личен подлог (Indefinite Personal Subject).

Кой е неопределено личен подлог (Indefinite Personal Subject)?

Такъв подлог (subject), който е част от неопределено лични изречения (Indefinite Personal Sentences), където сказуемото обозначава действие, касаещо хората въобща, или всеки човек, или неопределен брой лица, се нарича неопределено личен.В тези случаи подлогът обозначава неопределено лице.
 • One must observe these rules. - Трябва да се съблюдават тези правила.
 • One never knows what his answer may be. - Никога не знаеш какъв може да е неговия отговор.
 • You may walk miles without seeing one. - Може да се разхождате много мили, без да видите някого.

Изразяване на неопределено личен подлог.

Подлогът в такива изречения обикновено се изразява чрез неопределеното местоимение
 • - one
или местоименията:
 • - we,
 • - you,
 • - they
в неопределено-лично значение, когато действащото лице е неизвестно или обобщено в значение на всеки човек, включително и говорещия. Ето още примери:
 • One never can be sure. - Човек никога не може да е сигурен.
 • Is that all they teach you over at that school? - И това ли е всичко, на което ви учат в училище?
 • You never can tell what will happen. - Никога не може да кажеш какво ще се случи.
 • Before the names of seas we use the definite article. - Преди наименованията на моретата използваме определителен член.

Налични издания по английски език - за българи:


Както се вижда от приведените примери, подлога в английските неопределено лични изречения винаги присъства явно, изразен чрез някое от горните местоимения. One в съчетание с модалните глаголи
 • - must,
 • - should
се превежда като "нужно", "би следвало", а с глагола
 • - can — "би могло":


One може да се използва в притежателен падеж и в този случай се превежда като свой, своя, свое, свои:
 • One must keep one’s promise. - Трябва да се удържат своите обещания.
Това е основната информация по темата за неопределено личен подлог (Indefinite Personal Subject) и случаите на неговото използване в английски език, придружена с редица примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: