Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Подлог словосъчетание (Multiple Subjects).

Образуване на подлог словосъчетание (Multiple Subjects).

Един от вариантите за образуване на сложен подлог (Complex Subject), е това да става с помощта на словосъчетание от две или повече значещи думи - съществително, местоимение или съществителна фраза, свързани по смисъл и граматично, служещи за разчленено обозначаване на единно понятие - предмет, действие, състояние.
 • Anna and her sister will sing at the recital this evening. - Ана и сестра й ще пеят на рецитала тази вечер.
 • The British are very proud of their traditions and customs. - Британците са много горди с техните традиции и обичаи.Подлогът, с всички отнасящи се към него думи - определители, допълнения, представлява групата на подлога.
 • A teacher with his pupils crossed the street. - Учител, със своите ученици, пресякоха улицата.
 • The first person in line spoke to the television reporter. - Първият човек в редицата говореше с телевизионния репортер.

Изразяване на подлог словосъчетание.

Сложен подлог от вида на словосъчетание може да се образува по много различни начини.

Съчетаване на съществителни и/или местоимения.

В този случай сказуемото е във форма за множествено число.
 • Ivan asked me how my "date" went with Maria Ivanova. - Иван ме попита, как мина моята среща с Мария Иванова.

Количествени числителни.

Думи, които включват количествени значения - числителни, съществителни, наречия, и зависима от тях дума - съществително или субстантивирана дума (друга част на речта, превърната в съществително).
 • The walk took about ten minutes or so. - Разходката отне около 10 минути или около това.

Налични издания по английски език - за българи:


Използване на предлога «of».

Израз, в чийто състав влизат местоимение, съществително, числително, прилагателно в превъзходна степен, предлог «of» и субстантивирана дума.
 • One of the kids turned around at the sound of our steps.

Неопределености и всеобщности.

Изрази, които се състоят от неопределено или отрицателно местоименно съществително, заедно с определящите го прилагателни или причастия.
 • Something important was on her mind. - Нещо важно се въртеше в главата й.

Фразеологизми.

Това са устойчиви словосъчетания, намиращи трайна употреба в английски език.
 • A pitch battle started on the field.

https://horoskopi1.blogspot.com/

Субстантивирани думи (Substantivation).

В качеството си на сложен подлог от вида словосъчетание, могат да се използват всякакви части на речта, във всякаква граматична форма, ако в изречението за тях се говори като за езикова единица.
 • «Wow» was heard from the other side of the street. Едно "иха" се чу откъм другата страна на улицата. (междуметие)
 • «To» may be the Preposition and the Particle in the sentence. Думата «To» може да бъде както предлог, така и частица в изречението.
Подобни примери могат да се обединят в групата на субстантивираните думи, които са думи от всяка част на речта, които в изречението придобиват предметно значение и отговарят на въпросите Кой? или Какво? Субстантивация (Substantivation) на практика има всяка част на речта. Това разширява диапазона на възможните думи, които да се използват като подлог в изречението. Това е основната информация по темата за подлог словосъчетание (Multiple Subjects) и начините за неговото изразяване в английски език.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: