Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Подчинени изречения (Dependent/Subordinate Clause).

Подчинени изречения (Dependent Clause).

Английското сложно подчинено изречение (Complex Sentence) е съставено от главно изречение (Principle Clause / Main Clause) е едно или повече подчинени изречения (Subordinate Clauses / Dependent Clause). Обърнете внимание, че като самостоятелни, завършени прости изречения те се наричат "Sentences", а когато става дума за същите изречения, но вече в състава на сложно подчиненото изречение, те се назовават "Clauses". "Clause" е завършен пълноценен израз (имащ подлог и сказуемо, като минимум), но в състава на сложно изречение.

Видове подчинени изречения.

Подчинените изречения, в състава на сложно подчиненото изречение, могат да изпълняват най-разнообразни функции. Те се отличават от останалите части на изречението с голяма изразителност (тъй като имат в състава си сказуемо) и имат способността да представят цялостно събитие. Според функциите си, те се подразделят на много видове.

- Подложни подчинени изречения - Subject Clauses,

- Сказуемни подчинени изречения - Predicate Clauses,

- Допълнителни подчинени изречения - Noun Clause / Nominal Clause / Substantive Clause,

- Определителни подчинени изречения - Attributive clause,

 •     - Описателно определителни подчинени изречения - Descriptive Clauses / Non-restrictive Clause / Non-defining Clause,
 •     - Ограничително определителни подчинени изречения - Limiting Clauses / Restrictive Clauses,
      - Класифициращи (обобщаващи) определителни подчинени изречения - Classifying Clause,
      - Индивидуализиращи определителни подчинени изречения - Restrictive Relative Clauses / Defining Relative Clause,


- Апозитивни подчинени изречения - Appositive Clauses - Обстоятелствени подчинени изречения - Adverbial Clauses

 •     - За място - Adverbial Clauses of Place
 •     - За начин на действие и сравнение -
 •     - За време - Adverbial Clauses of Time
 •     - За причина-Adverbial Clauses of Cause
 •     - За цел - Adverbial Clauses of Purpose
 •     - За следствие или резултат - Adverbial Clauses of Result
 •     - За отстъпка - Adverbial Clauses of Concession
 •     - За условие - Adverbial Clauses of Condition
Обикновено подчинени изречения се свързват с главното с помощта на съюз, като са зависими и свързани от него. В едно сложно подчинено изречение може да има едно или повече подчинени изречения. Ако разбиете такова изречение на части, главното изречение не променя и запазва своя смисъл, докато подчинените изречения, без главното, нямат завършен смисъл.Подчинителни съюзи.

Както стана вече дума, подчинените изречения се свързват с главното, с помощта на подчинителни съюзи (Subordinating Conjunctions), което прави невъзможно да се използва такава фраза като самостоятелна.
 • After - след,
 • As - като,
 • Before - преди,
 • Even though - макар и … но...,
 • In order that - поради това,
 • Provided that - В този случай ако,
 • Since - от тогава,
 • Than - отколкото,
 • Though - макар и,
 • Until - докато,
 • Whenever - когато и да е,
 • Whereas - тъй като,
 • Whether - Дали … или
 • Why - защото,
 • Although - независимо от това,
 • Because - даже ако,
 • If - ако
 • Once  веднъж само,
 • Rather than - а не,
 • Unless - освен ако,
 • When - когато,
 • Where - където,
 • Wherever - където и да е,
 • While - докато.

Налични издания по английски език - за българи:


Относителни местоимения за свързване.

Относителните местоимения в английски език също могат да изпълняват функцията за свързване на подчинените изречения. Ето някои от тях:
 • That - че,
 • Who - който,
 • Whose - чийто,
 • Which - този от тях,
 • Whoever - който и да е,
 • Whosever - чийто и да е,
 • Whichever - какъвто и да е,
 • Whom - комуто,
 • Whomever - комуто и да е.
Това е основната информация по темата за подчинените изречения (Dependent/Subordinate Clause) в английски език, придружена с подробна класификация на видовете подчинено изречение, много примери и списъци на свързващите съюзи и местоимения. Всеки отделен вид се изяснява допълнително в отделна, самостоятелна тема.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

5 коментара:

 1. Различните видове подчинени изречения (Types of Subordinate Clauses) в английски език изпълняват различни функции на различни части на изречението, както главни - подлог и сказуемо, така и на второстепенни - допълнение, определение, обстоятелство.

  ОтговорИзтриване
 2. Подложно подчинено изречение (Subject Clauses) изпълнява в сложното изречение функцията на подлог и отговаря на въпросите who? (кой?), what? (какво?). Свързва се с главното изречение със съюзите that (че), whether (дали), if (ако), which (който), how (как), why (защото) и др.:
  That he has made a mistake is strange. — Странно е, че той е направил грешка.
  Where he works is not important. — Къде работи той, не е важно.

  ОтговорИзтриване
 3. Petya_Ta8eva6:21 пр.об.

  Сказуемните подчинени изречение (Predicative Clauses) изпълняват функцията на именна част на сказуемото и отговарят на въпроса "what is the subject?" - Какво е подлога? Свързват се с главното изречение чрез съюзи:
  The question is whether they will be able to help us. - Въпросът е дали те ще могат да ни помогнат?

  ОтговорИзтриване
 4. Petya_Ta8eva6:15 пр.об.

  Определителни подчинени изречения (Attributive Clauses) се използват в сложно подчинените изречения във функция на определение и отговарят на въпросите - what? which? (какъв?). Те се свързват с главното изречение с помощта на съюзни думи, като:
  - местоименията - who (кой), whose (чий), which, that (който),
  - наречията - when (кога), where (където), why (защо).
  Пример:
  I have found the book that I was looking for. - Намерих книгата, която търсех.

  ОтговорИзтриване
 5. Допълнителните подчинени изречения (Object Clauses) изпълняват функцията на пряко или предложно косвено допълнение в сложното изречение. Отговарят на въпроса what? (какво?) и не се отделят със запетая от главното изречение.
  - Не told us that he felt ill. - Той ни каза, че се е разболял.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: