Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Безличен или формален подлог с "There" (There as Impersonal or Formal Subject).

Кой е безличен/формален подлог (Impersonal/Formal Subject) с "There"?

Пълното английско изречение е невъзможно без подлог, затова отсъствието на деятел се заменя с формален или безличен подлог (Impersonal/Formal Subject) като единият от вариантите е за тази цел да се използва думата "There". По този начин се въвежда безлично състояние, обстановка или възможности. Формулата за образуването му е:
 • There (+ to be)
Ето примери:
 • There’s a paper on the table. – На масата има хартия.
 • There is a secret in every family. - Съществува тайна във всяко семейство.Формалният подлог е нещо като подставено лице - той не е реалния подлог в изречението. Това налага да използваме вместо обичайната формула за английско изречение (Subject + Verb), формулата (Verb + suject). Но правилото е, че не можем да използваме просто така глагол (без подлог). Затова трябва да го заменим с нещо, което действа като подлог - в случая с "There".
 • There was a light in the window. - Имаше светлина в прозореца. (Dickens)
 • There will be seven pupils in my group. - Ще има 7 ученика в моята група.

Изразът "there + to be".


Глаголът "to be" в съчетание с формалния елемент "there", заемащ мястото на подлог пред глагола "be", образува израза "there + to be", в който "be" се превежда като "има, намира се, съществува". Думата "there", доколкото в смислово отношение тя е формална част на изречението, тя не се превежда. Например:
 • There is a time to speak and а time to be silent. - Има време за говорене и време за тишина (мълчание).
 • Where there is a will, there is а way. - Когато има желание, има и път.
 • There were two more alternatives. - Съществуваха още две възможности.
Формалният подлог "there" е необходим, за да се съхрани утвърдителната форма на изречението. Без него, глагола "be" ще се окаже в началото на изречението и то би придобило въпросителна форма.

Използване на "There" като безличен или формален подлог.


Утвърдителна форма.

Изреченията, в които се утвърждава или отрича наличието на определено място или в определено време на нещо (предмет, явление, лица), изразени с подлог, обикновено започват с въвеждащата дума "there", която е загубила своето лексикално значение и не се превежда. След нея се поставя сказуемото, след това подлога. Сказуемо в такива изречения обикновено са глаголите:
 • - to be - съм,
 • - to arise - възниквам,
 • - to appear - появявам се,
 • - to come - идвам,
 • - to enter - влизам,
 • - to exist - съществувам,
 • - to live - живея,
 • - to follow - следвам,
 • - to remain - оставам,
 • - to seem - изглежда,
 • - to take place - става и др. п.
Примери:
 • There were many people in the streets. - На улицата има много хора.
 • Once there lived a boy. - Живяло някога момче.
Ако в такова изречение има обстоятелствено пояснение за време, при превод, обикновено то се поставя в началото на изречението.

Налични издания по английски език - за българи:


Въпросителна форма.

Във въпросителната форма глагола-сказуемо "to be", спомагателния или модалния глагол, ако те са в състава на сказуемото, стоят пред "there".
Примери:
 • Is there a theatre in your town? - Има ли театър във Вашия град?
 • Will there be a bus stop here? - Ще има ли тук автобусна спирка?
 • Can there be a bus stop here? - Тук може ли да има автобусна спирка?

Отрицателна форма.

В отрицателна форма на изречението, което започва с "there", се използват отрицателните местоимения "no" или "not… any".
Примери:
 • There is no pen on the table. - Няма писалка на масата.
 • There is no lamp on the table. - На масата няма лампа.
Ако пред подлога са използвани думите "many", "much" или количествено числително, отрицателната форма се образува с помощта на частицата "not".
Пример:
 • There is not much snow on the ground. - Няма много сняг на земята.

https://biznes9.blogspot.com/

В изречение с няколко подлога.

При наличието на няколко подлога в изречение с конструкцията "there", сказуемото се съгласува по число с първото съществително, което идва след него. Ето сравнение:
 • There is a dictionary and some papers on the table. - Има речник и някакви книжа на масата.
 • There are papers and dictionary on the table. - Има книжа и речник на масата.

При промяна на граматичното време.

При промяна на времето, се променя формата на глагола "to be":
 • There was a lamp on this table. - Имаше лампа на тази маса.
 • There were three cars in the yard. - В двора има три коли.
 • There will be a crystal chandelier over this table. - Ще има кристален полилей над тази маса.
Това е основната информация по темата за безличен или формален подлог с "There" (There as Impersonal or Formal Subject) и случаите на неговото образуване и използване в английски език, заедно с редица показателни примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: