Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Непълни изречения (Elliptical Sentences / Incomplete).

Непълно изречение (Elliptical Sentence).

Като цяло разглеждахме общо темата с английското изречение (English sentence - English clause) тук ...  Сега е ред да обърнем повече внимание на непълното изречение (Elliptical Sentence), използвано най-вече в разговорната реч. Понятието "Ellipsis" се използва в случая в смисъл, че нещо остава извън. Така че, непълното изречение е съкратена форма на завършено изречение, при което някои думи са пропуснати, но значението му се запазва. Например:
 • Where are you going? - To school. = I am going to school.
Веднага трябва да обърнем внимание, че подобно съкращаване на изречението - "To school." е допустимо и разбираемо в разговорната реч. Но ако се налага да е писмено, то трябва да го изпишете цялото и граматично правилно - "I am going to school."

Освен това, трябва да имаме предвид, че постоянното използване на завършени изречения в разговорната реч, изглежда неестествено за английски език. Ето друг пример за непълно изречение:
 • I will go to the party if you will. = I will go to the party if you will go to the party.
Тук се използва непълно изречение, за да се избегне повторението на една и съща фраза - "go to the party". При изпускане на една от главните части, английското просто изречение се превръща в непълно. В тези случаи, смисъла на казаното е разбираемо от контекста, а завършеност на изречението се постига с определена интонация. Много често, без подлог остават подбудителните изречения. Възклицанията могат да се състоят или само от съществителни със зависимите от тях думи, или от прилагателни и подобни думи.
 • Open the window. - Отвори прозореца.
 • Go on reading. - Продължавайте да четете.
 • No smoking! - Не пушете! (в смисъл - Пушенето е забранено!)

Налични издания по английски език - за българи:


Структура на непълните изречения (Incomplete Sentences).

Непълните изречения са доста разнообразни по структура и състав. Те са доста употребявани в разговорната реч, като по този начин я правят по естествена. Често те предават най-вече смисловата информация, като пропускат излишната, несъществена (в смислово значение) информация. Последната лесно би могло да се попълни с помощта на:

- Прешестващ или следващ контекст.

 • I sat near the window, he – near the door. - Аз седях до прозореца, а той - до вратата.

- Контекста на самото изречение.

 • I ran after him, he – over the wall. - Аз го гонех, а той - през стената.

- Интонацията.

 • Playing, children? (=Are you playing, children?) - Играете ли, деца?
Но казано така "Playing children" има друго значение - "играещи деца".                             


Ето още сравнителни примери (пълно изречение - превод - непълно изречение).

 • It seems difficult. - Това изглежда трудно. - Seems difficult. (без подлог)
 • Are you going home? - Ти в къщи ли отиваш? - Going home? (отсъстват подлог и част от сказуемото)
 • It is nice to see you. - Приятно е да те видя. - Nice to see you. (отсъстват подлог и част от сказуемото)

Непълни изречения са:

Възклицателните изречения, 

съдържащи съществително или прилагателно:
 • What fine weather! - Какво прекрасно време!
 • How wonderful! - Колко великолепно!

Едносъставните изречения, 

в които главна част се изразява чрез съществително, герундий или инфинитив:
 • Midnight. - Полунощ.
 • To see her again! - Ще ая видя отново!
 • Swimming in that icy water! - Плуване в тази студена вода!

Видове непълни изречения.

Има една поредица от характерни случаи, в които най-често се използват непълни изречения.

Непълни отговори на специален въпрос.

Съдържат тази част от изречението, към която се отнася въпроса:
 • How are you? – Quite well, thanks. - Как си? - Съвсем добре, благодаря.
 • What time is it? – Six (o’clock). - Колко е часа? - 6 часа.
 • Where’re you going? – To the stadium. - Къде отиваш? - На стадиона.

Изречения без подлог или глагол - връзка.

Състоят се обикновено от сказуемо и допълнение към него - често се използва в изрази на вежливост и някои въпроси.
 • (I’m) Very glad to meet you. - Радвам се да се запозная с Вас
 • (I’m) Awfully glad to see you again. - Ужасно се радвам да Ви видя отново.
 • (Are you) Ready to go? - Готови ли сте за тръгване?
 • (Are you) Tired? – No. - Уморен ли си? - Не.

Непълни въпросителни и разказни изречения.

Без подлог или без част от сказуемото - спомагателния глагол - to have (Present Perfect) или - to be (Present Continuous).
 • (Have you) Been here long? - Отдавна ли си тук?
 • Yes, 2 hours already. - Да, вече 2 часа.
 • (Are you) Going home? – Notyet. - Към къщи? - Не още.
 • (Are) You actually leaving tomorrow? - Заминавате утре?
 • (Are you) Coming, Mary? - Идваш ли Мери?

Някои непълни отговори.

Без подлога "you" и без спомагателните глаголи "would" или "do":
 • (Would you) Mind if I come along with you? - Нещо против да вървя с Вас?
 • (Would you) Mind if I join you? - Нещо против да се присъединя към Вас?
 • (Would you) Mind if he helps you? - Нещо против той да ти помогне?

Непълни отговори

Съставени от обстоятелствено пояснение за мяра, степен или начин на действие:
 • Is that clear? – Quite. - Това ясно ли е? - Съвсем.
 • Are you tired? – A bit, yes. - Уморени ли сте? - Да, малко.
 • Coming with us? – I’d love to. - Идвате ли с нас? - С удоволствие.

Непълни изречения

Без подлог "I" и без спомагателен глагол:
 • (I will) See you tomorrow. - Ще се видим утре.
 • (I) Hope I didn’t disturb you. - Надявам се не Ви безпокоя?

Непълни изречения

без формален подлог "it" (безлично и въвеждащо "it") или без it и глагол-връзка:
 • (It’s) No use asking him about it. - Безполезно е да го питаш за това.
 • (It’s) Ten o’clock and no sign of him. - Десет часа е, а него го няма.
 • (It) Seems to me, boys, you are all wrong. - Струва ми се, момчета, че всички вие грешите.

Непълни изречения без подлог и сказуемо.

Изразяващи уведомление за желанията на събеседника:
 • How about an icecream? - Малко сладолед?
 • What about a walk? - Малко разходка?
 • More coffee? - Още кафе?
Това е основната информация по темата за непълни изречения (Elliptical Sentences / Incomplete), тяхното образуване и разновидностите им в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: