Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 февруари 2016

Номинални изречения | dLambow

Номинални изречения (Nominal Clauses)

 

Номинално изречение (Nominal Clause / Noun Clause)

Пълното наименование е номинално или именно подчинено изречение, което показва, че това е вид подчинено изречени (Dependent или Subordinate Clause)  в състава на сложно подчиненото изречение в английски език. Този вид подчинени изречения могат да изпълняват функциите на именни части на изречението (затова се наричат и "именни" или "номинални"), каквито са подлога и допълнението. Следователно, изпълняват функции, аналогични на функциите на съществително (Noun).

 • What I believe is none of your business. В какво вярвам аз, не е твоя работа.
 • I knew that the game would be tight. - Аз знаех, че играта ще е напрегната.
 • Both teams realize how important this game is. - И двата отбора осъзнават колко важна е тази среща.
 • Which team scores first may determine the winner. - Кой отбор ще отбележи пръв, може да предопредели победителя.
Nominal Clauses
Номинално изречение

Роли на номиналните изречения


В ролята на подлог.

 • What he did was right. - Това, което той направи, е правилно.
 • That you don’t know him is obvious. - Това, че ти не го познаваш, е очевидно.
 • The thought that I upset her so much is awful. - Самата мисъл, че съм я разстроил толкова много, е ужасна.В ролята на допълнение.

 • I demand that you should restore to the Company the twelve millions which have been abstracted. - Аз изисквам, че трябва да възстановите (върнете) на фирмата 12 млн., които бяха иззети.
 • I can guarantee (that) it will be there on time. - Аз мога да гарантирам, че то ще е там навреме.
 • Do you think she’ll come? – Ти мислиш ли, че тя ще дойде?

В ролята на обстоятелствено пояснение.

 • So we went to where I had left my three bears, and made a camp. - Така че, ние отидохме (върнахме се) до мястото, където оставих моите три мечки, и направихме лагер.

Използване на номинални изречения

Номиналните подчинени изречения функционират като съществително име или именна фраза. Те са група от думи, сред които има съществително (подлог) и спрегаем глагол. Въвеждат се с помощта на подчинителни съюзи, като:
 • - whether - дали,
 • - that - че,
 • - if ако.
Наричат ги още "подчинено съществително". Пример:
 • He wondered whether the accomplishment of all the tasks was necessary. - Той се чудеше, дали изпълнението на всички задачи беше необходимо.
Именните изречения отговарят на въпросите Кой?, Какво?, На кого?. Едно изречение е номинално, ако е възможно да бъде заменено с местоимение. Пример:
 • I know who did it. (I know him/her). - Аз знам кой го направи.
В някои случаи е възможно номиналните изрази да бъдат използвани без съюз или относително местоимение. Пример:
 • He knows that he is here. - Той знаеше, че той е там. (със съюза that)
 • He knows he is here. - Той знаеше - той е там. (без съюза that)
В други случаи, използването на съюз или местоимение, макар и да е граматично правилно, може да звучи твърде натруфено, поради което съюза се пропуска. Пример:
 • She thinks that it is beautiful. - Тя мисли че то е красиво. (със съюза that)
 • She thinks it is beautiful. - Тя мисли - това е красиво. (без съюза that)

Използване на инфинитивен израз (Infinitive clause) като именно изречение.

Функцията на име в изречението може да се изпълнява от инфинитивен израз (Infinitive clause). В този случай инфинитивния израз може да бъде въведен с въпросителна дума.
 • The problem is where to get money. — Проблемът е, откъде да се вземат пари.
 • It takes time to get used to it. — Отнема време, да се привикне към това.

Използване на герундиен израз (ing- clause) като именно изречение.

Герундийният израз (ing- clause) също, като правило, изпълнява в изречението същата функция като съществително име.
 • Watching television is a waste of time. — Гледането на телевизия, е загуба на време.
 • "Gendarmes," cried he to the men guarding the gate, "prevent anybody from entering the house, and above all, let no one go into the garden". — "Жандарми", - викна той на хората, охраняващи вратата, - "пазете никой да не влиза в къщата, и най-важното - никой да не влиза в градината."
 • Studying English is a good way of pastime. - Изучаването на английски език, е добър начин за прекарване на времето.

Използване на относителни местоимения


Относителното местоимение "What"

е най-често използвано в именни изречения. След него може да се използва съществително.
 • What enjoyment we had came from books. (Тук "What" = "all the enjoyment", но това подсказва и че това не е твърде много "enjoyment""

Относителното местоимение "Which"

често се отнася към цялото подчинено изречение.
 • He went to see a speech and language therapist, which was a major breakthrough.

Други местоимения, които се използват.

 • - whatever
 • - whoever
 • - whichever
 • - wherever
Примери:
 • I read whatever is available.
 • Romantic stories are all the same, whoever the author is.
 • Take whichever book you like, I don't mind.
 • I read all the time, wherever I am.

Видове номинални изречения

Можем да различим два основни вида номинални изречения:
(предават косвена реч)
(предават косвен въпрос)

Ще ги разгледаме по-подробно в самостоятелни теми (проследете връзките). Това е основната информация по темата за номиналните подчинени изречения (Nominal Clauses), техните видови е използване в английски език, заедно с доста показателни примери за улеснено изучаване.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: