Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Местоимения. (English Pronouns).

Какво е местоимение?

Части на речта, обозначаващи лице, предмет или техен признак, но които не ги назовават, се наричат местоимения и на английски език се обозначават като pronouns  ['prounauns], съкратено - pron.

Използване на местоимения.

Местоименията (English Pronouns) се използват в изречението обикновено като съществително или прилагателно. Местоимения, които се използват като
 • подлог,
 • именна част на съставно сказуемо или
 • допълнение
се наричат местоимения-съществителни. А тези, които се използват като определения, са местимения-прилагателни, тъй като изпълняват синтактически функции на прилагателното.

Групи местоимения.

Местоименията се делят на редица групи, като всяка от тях има свои собствени граматически особености. Те биват:
 • -    лични
 • -    притежателни
 • -    възвратно-усилителни
 • -    взаимни
 • -    указателни
 • -    въпросителни
 • -    относителни
 • -    съединителни
 • -    отрицателни
 • -    неопределени
 • -    обобщаващи
 • -    количествени

Класификация на местоименията (Classification of pronouns)

По-пълна представа за местоименията в английски език (English Pronouns) може да Ви даде тяхната класификация.

Лични местоимения (Personal Pronouns)

 

Подложни (subjective personal pronoun)

 • I — аз
 • you — ти
 • he — той
 • she — тя
 • it — то
 • we — ние
 • you — вие
 • they — те

Обектни (objective personal pronoun)

 • me — мен, на мен
 • you — теб, на теб
 • him — него, на него
 • her — нея, на нея
 • it — него, на него
 • us — нас, на нас
 • you — вас, на вас
 • them — тях, на тях

Притежателни местоимения (Possessive pronouns)


Основна форма

 • my — мой
 • your — твой
 • his — негов
 • her — неин
 • its — негов
 • our — наш
 • your — ваш
 • their — техен

Абсолютна форма

 • mine — мой
 • yours — твой
 • his — негов
 • hers — неин
 • its — негов
 • ours — наш
 • yours — ваш
 • theirs — техен

Възвратно - усилителни местоимения (Reflexive - intensive pronouns)

 • myself — себе си, аз самият
 • yourself — тебе си, ти самият
 • himself — него си, той самият
 • herself — нея си, тя самата
 • itself — него си, то самото
 • ourselves — самите ние
 • yourselves — самите вие
 • themselves — самите те

Взаимни местоимения (Reciprocal pronouns)

 • each other — един друг
 • one another — един на друг

Указателни местоимения (Demonstrative pronoun)

 • this — този, тази, това
 • these — тези
 • that — онзи, онази, онова
 • those — онези
 • such — такъв, такъв вид, подобен
 • (the) same — същия, същите
 • it — това, туй

Въпросителни местоимения (Interrogative pronoun)

 • who — кой, коя, кое
 • whom — на кого, на коя, на кое, кому
 • what — какъв, каква, какво
 • which — кои
 • whose — чий, чия, чие, чии

Относителни (съединителни) местоимения (Relative pronoun)

 • who — когото, която, което
 • whom — на когото, комуто
 • what — какъвто, каквато, каквото
 • which — които
 • whose — чиито, чиято, чието, чиито
 • that — който, която, което, които

Отрицателни местоимения (Negative pronouns)

 • no — никакъв, никаква, никакво, никакви
 • none — никой, нищо, нито
 • neither — нито тоз, нито другия
 • no–one — нито един, нито една, нито едно, на никого
 • nobody — никой, на никого
 • nohow — никак, по никакъв начин, няма как
 • no end of — безкрайно много
 • nowhere — никъде
 • nothing — нищо, нула, дреболия

Неопределени местоимения (Indefinite pronoun)

 • some / any — някакъв, някаква, някакво, някакви, кой да е, коя да е, кое да е, кои да са, какъвто и да е, каквато и да е, каквото и да е, каквито и да са
 • somebody / someone — някой
 • somewhat — малко
 • somehow — някакси
 • somewhere — някъде
 • something — нещо
 • anybody / anyone — който и да е, всеки, някой
 • anyhow — във всеки случай, както и да е, така или иначе
 • anything — нещо, каквото и да е, всичко
 • anything but — всичко освен
 • anyway — във всеки случай
 • anywhere — навсякъде, където и да е
 • anywise — някак, как да е
 • anyone — който и да е, всеки
 • every one — всеки
 • no one — никой
 • oneanother — един друг, едни други
 • oneness — еднаквост, единство
 • one — един от всички, който и да е, всеки

Обобщаващи местоимения

 • all — всеки, всяка, всяко, всичко, всички
 • both — и двамата, и двете (от две възможности — и двете, заедно)
 • either — един от двамата, и единия и другия (от две възможности - всеки от двамата, и двамата)
 • neither —  нито един от двамата, нито единия, нито другия, никой от двамата
 • each — всеки, всяка, всяко
 • every — всички
 • everybody / everyone — всеки
 • everything — всичко
 • everyway — във всяко отношение
 • other — друг, друга, друго, други
 • otherwise — иначе, в противен случай

Количествени местоимения

 • many — много
 • most — повечето
 • a good many — доста много
 • a great many — твърде много
 • much — много, голямо количество, до голяма степен
 • few — малко, малцина
 • a good few — доста, значително количество
 • fewness — малочисленост
 • a few / a little — няколко, не много
 • little — малък, малко, малка
 • several — няколко, различни.... и т.н...
-------------------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

22 коментара:

 1. В английски език има различни видове местоимения (The Pronouns) - те са части от речта, които се употребяват вместо съществително или прилагателно има, а по-рядко и вместо наречие. Местоимението обозначава, но не назова лице, признак, предмет, техни свойства и отношения или даване на техни времеви и пространствени характеристики, а само адресира вниманието ни към такива, които по-рано са споменати в речта.
  Ann asked Peter a question. He answered her.
  Ана зададе въпрос на Петър. Той й отговори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В английски език се използват следните видове местоимения:
   - Personal pronouns (Лични местоимения) -
   I,
   you,
   he,
   she,
   him,
   them,
   me,
   it, и т.н.
   - Possessive pronouns (Притежателни местоимения) -
   my,
   his,
   her,
   mine,
   its,
   ours, и т.н.
   - Demonstrative pronouns (Указатели местоимения) -
   this,
   that,
   these,
   those.
   - Reflexive pronouns (Възвратни местоимения) -
   myself,
   yourself,
   himself,
   themselves и т.н.
   - Relative pronouns (Относителни местоимения) -
   who,
   which,
   where,
   that, и т.н.
   - Reciprocal pronouns (Взаимни местоимения) -
   one another,
   each other.
   - Indefinite pronouns (Неопределени местоимения) -
   somebody,
   anything,
   nothing, и т.н.
   - Interrogative pronouns (Въпросителни местоимения) -
   who,
   whom,
   why,
   when и т.н.

   Изтриване
  2. Местоимението е част от речта, което обозначава лица, предмети и явления, които вече са били споменати в речта или в текста и ги заменят. Местоименията се употребяват в изреченията вместо съществителни или прилагателни имена, а понякога и вместо наречия и числителни. По този начин, те позволяват да се избегне повторението на едни и същи думи.

   Изтриване
 2. Всяко местоимение може да бъде разбирано като част от речта, която в конкретния случай на използване заменя съществително, прилагателно, наречие, а също и някои други думи. Характерно за английските местоимения, че се подразделят официално и неформално на много видове и подвидове, което не е най-важното при ученето на езика. По-важно е практическото усвояване на тяхната употреба с достатъчно на брой примери и интензивно използване на езика.

  ОтговорИзтриване
 3. В английски език има осем основни вида местоимения и всички те имат различни свойства и приложения. Например, в изречението "He is a student", личното местоимение "he" заменя името на студента и играе ролята на подлог. А указателното местоимение "that" изпълнява ролята на допълнение в изречението: "Can you give me that book, please?".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дарина-До43:45 пр.об.

   Местоимения (English Pronoun) - части на речта, които обозначават лице, предмет или техен признак, но които не ги назовават. В английски език се обозначават като pronouns ['prounauns], или съкратено - pron.

   Изтриване
 4. Veni_Neko9710:21 пр.об.

  Английските местоимения се различават по лице, число, род (само за 3-то лице единствено число) и падеж. Местоимението трябва да се съгласува по тези категории със съществителното, към което се отнася. Ако съществителното е в единствено число, то и местоимението трябва да е в единствено число, и обратно. Ако съществителното е от женски род, то и местоимението е от женски род и т.н. Например:
  The train was late, it had been delayed. - Влакът закъсняваше, понеже той е задържан някъде.
  The trains were late, they had been delayed. - Влаковете закъсняваха, понеже те бяха някъде задържани.

  ОтговорИзтриване
 5. Огнянов-76:07 пр.об.

  По граматически признаци, местоименията в английски език се делят на доста видове и подвидове - лични, притежателни, възвратни, въпросителни, указателни, относителни, неопределени, взаимни и други.

  ОтговорИзтриване
 6. Веска Станева3:21 пр.об.

  Личните местоимения (Personal Pronouns) заменят съществителните, когато от контекста или ситуацията вече е ясно за кого и за какво става дума.
  I, you, he ,she, it, we, you, they

  ОтговорИзтриване
 7. Притежателните местоимения (Possessive Pronouns) изразяват принадлежност. Такива са:
  Mine,
  yours,
  his,
  hers,
  its,
  ours,
  yours,
  theirs.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възвратните местоимения (Reflexive Pronouns) показват, че действието се възвръща върху този, който извършва действието:
   Myself,
   yourself,
   himself,
   herself,
   itself,
   ourselves,
   yourselves,
   themselves.

   Изтриване
  2. Цеко-Ц4:22 пр.об.

   Въпросителните местоимения (Interrogative Pronouns) се използват във въпроси - Who, what, which и др. За видовете въпросителни изречения, които могат да се съставят с тях, има доста подробни теми в този блог.

   Изтриване
 8. Указателни местоимения (Demonstrative Pronouns) се използват за да посочват някакъв конкретен предмет, място и т.н.
  This,
  that,
  these,
  those.

  ОтговорИзтриване
 9. Относителни местоимения (Relative Pronouns) се използват в английски за свързване на главното и подчиненото изречения. Ето някои от тях:
  - who,
  - whose,
  - which,
  - that и др.

  ОтговорИзтриване
 10. Неопределените местоимения (Indefinite Pronouns) указват неизвестни, неопределени предмети, признаци и количества. Най-често използваните от тях са:
  Some,
  any,
  something,
  nothing,
  nobody, и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Kandi_Stela76:40 пр.об.

   Местоимението "Some" се използва, по правило, в утвърдителни (положителни) изречения, през изчисляеми съществителни в множествено число. Пред неизчисляеми съществителни има значение на няколко, някои.
   I've got some interesting books to read. - Аз имам някои (няколко) интересни книги за четене.

   Изтриване
  2. Жеко-84:02 пр.об.

   Местоимението Any се използва по правило във въпросителни и отрицателни изречения:
   Have you got any interesting books? - Имате ли някакви интересни книги?
   Възможно е понякога Some и any да не се превеждат, но все пак, щом са употребени, перфектния преводач би следвало да намери начин да ги отрази в превода си.

   Изтриване
 11. Veni_Neko973:15 пр.об.

  Взаимните местоимения (Reciprocal Pronouns) обозначават, че някои лица или предмети се сравняват едни с други. Такива са:
  - Each other,
  - one another.

  ОтговорИзтриване
 12. юри.гергиев3:10 пр.об.

  Абсолютната форма на притежателните местоимения се превежда и като основната, но се използва вместо определяемо съществително за да се избегне повторението.
  - This is her pen and this is mine. - Това е нейната писалка, а това е моята.

  ОтговорИзтриване
 13. fortuna_1255:59 пр.об.

  Неопределените местоимения "some" и "any" служат за обозначаване на неопределено (неголямо) количество предмети или вещества. "some" се използва в утвърдителни (позитивни) изречения, докато "any" намира приложение преди всичко в отрицателни (негативни) изречения.

  ОтговорИзтриване
 14. Анонимен2:25 пр.об.

  Картинката с класификацията на местоименията не се отваря. Поздравления за прекрасния сайт!!!

  ОтговорИзтриване
 15. Анонимен2:28 пр.об.

  Извинете ме, но грешно написах предния коментар. Отваря се картинката, но остава малка и нищо не се вижда.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: