Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Усилителни местоимения (Emphatic Pronouns / Intensive pronouns).

Усилително местоимение (Emphatic Pronoun / Intensive pronoun).

Усилителното местоимение ("intensive pronoun", известно още и с наименованието "emphatic pronoun") е частен случай на групата на възвратни местоимения - Reflexive  pronouns
произлиза от тях, но се използва, за да предаде особена значимост и да отличи (отдели) в изказването ролята на съществителното или на друго местоимение (усилва ролята на подлога) под формата на приложение.
 • I did it myself. - Самият аз го направих.
 • The town itself and its population were very hospitable. - Самият град и населението му бяха много гостоприемни.
 • I wrote it myself. - Аз сам написах това.
 • She had a chance to do it herself. - Тя имаше шанс самата тя да го направи.

Понеже в английски език няма думи като сам, самия, самата, тези местоимения се превеждат с такова значение или с помощта на възвратен глагол.
 • I saw the house itself. - Аз видях самата къща
 • I myself saw the house. - Самият аз видях къщата.
 • I built the house myself. - Аз построих къщата сам.

Подсилване на индивидуалното действие.

За да се усили и подчертае индивидуалното действие, усилителното местоимение може да се употреби с предшестващите го думи "all by" или "by".

Някой върши нещо без чужда помощ.

 • Vania fulfilled it all by herself. – Ваня направи всичко това самостоятелно (без чужда помощ).
 • I did it by myself. - Аз самия го направих (собственоръчно).

След непреходни глаголи , със значение "съвсем сам"

 • His son came (all) by himself. – Синът му дийде съвсем сам.
 • I came (all) by myself. - Аз дойдох съвсем сам.
 • Maria painted the picture by herself. – Мария сама нарисува картината.Образуване на усилителни местоимения.

Усилителните местоимения са частен случай на възвратните и тяхното образуване изцяло съвпада, като разликата идва от значението, което им се предава. Образуването става от притежателните местоимения или неопределеното местоимение "one", като към тях се добавя "-self" - за единствено число и "-selves" - за множествено число. Ето примери:

Myself:

 • I am going to wash myself. – Аз се каня да се мия.

Ourselves:

 • We are going to wash ourselves. – Ние се каним да се мием.

Yourself:

 • You are going to wash yourself. – Ти се каниш да се миеш.

Yourselves:

 • You are going to wash yourselves. – Вие се каните да се миете.

Himself:

 • He is going to wash himself. – Той се кани да се мие.

Herself:

 • She is going to wash herself. – Тя се кани да се мие.

Itself:

 • It is going to wash itself. – То се кани да се мие.

Themselves:

 • They are going to wash themselves. – Те се канят да се мият.

Oneself:

 • to amuse oneself with something – да се утешавам, да се развличам с нещо-си.

Налични издания по английски език - за българи:


Място на усилителните местоимения.

Усилителните местоимения заемат място след думата, която усилват и в края на цялото изречение. Например:
 • My parents saw it themselves. – Моите родители сами (със собствените си очи) видяха това.
 • Ivan couldn`t do it himself. – Иван не можа да го направи сам.
 • Не can do it himself. / He himself can do it. - Той може да го направи сам / Той сам може да го направи.

Форма "Oneself".

В английски език има "oneself", която произлиза от местоимението "one" и се използва за обозначаване някакво непосочено конкретно лице в изречението. Често се поставя пред формата за Infinitive.
 • It is difficult to wash (oneself) with a very hot water. - Трудно е (някой) да се измие човек с много гореща вода.
 • One should not live for oneself alone. - Никой не бива да живее само заради себе си.
Самото неопределено местоимение "one" има свое, собствено възвратно-усилително местоимение "oneself":
 • One mustn’t fool oneself.  - Човек не бива да се самозалъгва.
Докато с останалите неопределени местоимения (No one, Everyone ...) се използват усилителните местоимения "himself" или "themselves":
 • No one must fool himself.  -  Никой не трябва да се самозалъгва.                                
 • Everyone should decide it themselves.  -  Всеки трябва да реши това сам.

https://moda39.blogspot.com/

Глаголи за конкретни действия.

Често глаголи, изразяващи конкретни действия, се използват без възвратно - усилителни местоимения, но се превеждат като такива с възвратно значение. Такива са:
 • wash — умивам се,
 • dress — обличам се,
 • shave — бъсна се.
Ето един пример:
 • Не washed, dressed and left the house. - Той се изми, избръсна и напусна къщата.

Употреба на усилителните местоимения.

Употребата на усилителни местоимения, като myself, himself, yourself и т. н. се прави с цел усилване или подчертаване на подлога и когато подлога и допълнението са едно и също лице.
 • I cut myself. - Аз се порязах.
 • She fell down and hurt herself. - Тя падна и се нарани.
 • They found themselves in a dark forest. - Те се озоваха в тъмна гора.

След предлози.

 • Не spoke to himself. - Той говореше на себе си.
 • They looked at themselves in the mirror. - Те гледаха себе си в огледалото.
 • She sat by herself. - Тя седеше сама (със себе си).
 • I did it by myself. - Аз го направих сам.

Усилване значението на съществителното в ролята на подлог.

 • Annа herself opened the door. - Ана само отвори вратата.
 • Annа opened the door herself. - Ана отвори вратата сама

Усилване на съществително, което не е подлог.

За да се подсили значението на съществително, което не е подлог в изречението, усилителното местоимение се поставя веднага след това съществително.
 • I talked with Ivan himself. - Аз говори със самия Иван.
 • Не spoke to the President himself. - Той говори със самия Президент.

Като приложение.

Усилителните местоимения се използват като приложение към съществително или местоимение, които изпълняват ролята на подлог в английското изречение и се превеждат като сам, сама, само, сами и т.н.
 • On the picture itself there was a big white spot. - На самата картина имаше голямо бяло петно.
Това е основната информация по темата за усилителни местоимения (Emphatic Pronouns / Intensive pronouns) и тяхното използване в английски език, придружена с много примери и различни случаи на употреба.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: