Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Число (Number) на съществителните в английски език.

В английски език съществителните имат две числа:

В този случай се използват изчисляемите съществителни. Неизчисляемите нямат форма за множествено число.

Множествено число на съществителните в английски език.

Съществителните в английски образуват множествено число чрез добавянето на окончанието -s към формата за единствено число, което се произнася като [s] след глухите съгласни и като [z] след звучните съгласни и гласните.
 • ship кораб -ships [s]
 • gun оръдие -guns [z]
 • boy момче - boys [z]

Множественото число на съществителните, завършващи в единствено число на шиптящ или свистящ звук, изразяван чрез буквите s, ss, x, sh, ch, се образува чрез добавяне към формата за единствено число окончанието -es, което се произнася като [iz]:
 • class - клас - classes ['kla:siz]
 • box - кутия - boxes ['boksiz]

Множественото число на съществителни завършващи на -о

Множественото число на съществителните в английски език, завършващи в единствено число на -о, се образува чрез добавяне на окончанието -es, което се чете като [z]:
 • torpedo - торпедо - torpedoes

Множествено число на съществителни завършващи  на -у

Множествено число на съществителните завършващи в единствено число на -у с предшестваща съгласна, се образува като се добави окончанието -es, при което -y се променя в i:
 • army - армия - armies
 • navy - флот - navies

Ако пред -у има гласна, то множествено число се образува по общото правило: образуется по общему правилу:
 • day - ден - days

Множествено число на съществителни завършващи на -f, -ef

Множествено число на съществителните в английския завършващи на -f, -ef, се образува чрез добавяне на окончанието -s или -es, като при това -f се променя в -v:
 • wolf вълк - wolves
 • knife нож - knives
Но:
 • chief началник - chiefs

Съществителни, заимствани от гръцки и латински езици

Съществителните в английски език, които са заимствани от гръцки и латински езици, съхраняват формата си за множествено число, която имат в тези езици:
 • basis ['beisis] - базис - bases ['beisi:z]
 • radius [reidias] - радиус - radii ['reidiai]
 • nucleus ['nju:klies] - атомно ядро - nuclei ['nju:khai]
 • curriculum [кэ'п-kjulem] - курс на обучение, учебен план - curricula [кэ'rikjule]

Латински думи:

 • antenna антена- antennae антени,
 • formula формула - formulae формули,
 • datum величина - data величини (данни)

Гръцки думи:

 • crisis криза – crises кризи,
 • criterion критерий - criteria критерии,
 • phenomenon явление - phenomena явления.

Особени случаи на образуване на множествено число

В английски език има особени случаи на образуване на множествено число на съществителните имена. Към тях спадат:
 • man [maen] мъж - mеn [mеn]
 • woman ['wumen] жена - women ['wimin]
 • child дете - children
 • foot [fu:t] крак (ходило) - feet [fi:t]
 • tooth [tu:0] зъб - teeth
 • ox [oks] вол - oxen ['oksen]
 • goose [gu:s] гъска - geese [gi:s]
 • mouse [maus] мишка -mice [mais]

Множествено число за сложните съществителни имена

В сложните съществителни имена в английски език, които се пишат слято, формата за множествено число се образува по общото правило, т.е. с помоща на окончанието за множествено число, което приема второто съществително:
 • schoolboy - ученик - schoolboys

Сложните съществителни с дефис

Сложните съществителни, които се пишат с дефис (чертичка), формата за множествено число обикновено се приема от основната в смислово отношение дума:
 • commander-in-chief главнокомандващ - commanders-in-chief

Сложните съществителни с думите man, woman

В сложните английски съществителни, чийто първи компонент са думите man, woman, форма за множествено число приемат и двете основи:
 • man-journalist - журналист - men-journalists
 • woman-typist - машинописка - women-typists

Единствено число на -s 

Окончанието -s не винаги е показател за множествено число на съществителни имена. На -s завършват и някои съществителни имена в единствено число (Singular):
 • physics - физика
 • mathematics - математика
 • economics - икономика
Mathematics is his favourite subject.
Негов любим предмет е математиката.


Съществителни само в множествено число.

Съществителните имена
 • athletics атлетика,
 • gymnastics гимнастика
имат само форма за множествено число в английски език:
Athletics is very popular in our country.
Атлетиката е много популярна в нашата старана.

Към съществителните имена в английски език, които имат окончание -s както в единствено, така и в множествено число, се отнасят също и такива съществителни като:
 • works - завод,
 • headquarters - щаб и др.
В някои случаи е възможно числото на съществителните в английски и в български езици да не съвпада. Например, може някои съществителни да имат една и също форма и за единствено и за множествено число:
 • knowledge     знание - знания
 • progress     успех - успехи
 • contents     съдържание
 • clothes     дреха
 • wages     заплата
 • ink     мастило
 • money     пари

Число на двойни предмети

Двойните предмети в английски език се използват само в множествено число:
 • scissors - ножици
 • spectacles - очила
 • trousers - панталони

Съществителното -people

Съществителното -people в значение на хора, се употребява в множествено число. Когато то означава народ, нация - то се използва както в единствено, така и в множествено число:
 • people - народ
 • peoples - народи.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

5 коментара:

 1. Граматическата категория "число" в английски език се отнася за съществителните, местоименията и глаголите, които се използват в зависимост от едно или друго количество задействани субекти (единствено или множествено число). Подлогът и глагола винаги трябва да бъдат съгласувани по число.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изчисляеми съществителни (Countable Nouns) са тези съществителни, които обозначават преброими предмети, т.е. от тях може да се образува множествено число. В английски има две числа: единствено (singular) и множествено (plural).

   Изтриване
 2. Формата за множествено число, в повечето случаи, се състои от формата за единствено число, към която се добавя окончание "–s" или "–es". Но при това трябва да се отчита, че в английски език има доста неправилни съществителни.

  ОтговорИзтриване
 3. Тригласния11:02 пр.об.

  Като правило, единствено число на съществителните се използва при обсъждане на един субект, с който се съотнася съществителното. А формата за множествено число - когато се споменава всякакво друго количество субекти.

  ОтговорИзтриване
 4. Изключения от правилото на единствено и множествено число:
  - The boy listens. (Момчето слуша.) – единствено число.
  - The girls listen. (Момичетата слушат.) – множествено число.
  - Every boy listens. (Всяко момче слуша.т) – единствено число.
  - All girls listen. (Всички момичета слушат.) – множествено число.
  - Noboy listens. (Никое момче не слуша) – единствено число.
  - No girls listen. (Никои момичета не слушат) – множествено число.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: