Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 септември 2014

Съществителни имена | dLambow

Съществителни имена в английски език (The Nouns)


Английски съществителни имена като части на речта

Съществителните имена (The Nouns  [nauns], съкратено n) в английски език се наричат части на речта, които обозначават предмети или лица в широкия смисъл на думата и отговарят на следните въпроси:

 • Who is this? — Кой е това?
 • What is this? — Какво е това?
С други думи, съществителните имена са думи, които обозначават названия на предмети, хора, животни, растения, вещества и понятия, като например:

The Nouns
Английски съществителни имена като части на речта

Неодушевени предмети

 • a book — книга,
 • bread — хляб,
 • a flower — цвете,
 

Живи същества

 • a dog — куче,
 • a cat — котка
 • a woman — жена,
 • a man — мъж
 • a student — студент,
 

Явления

 • frost — мраз,
 • snow — сняг,
 

Названия на действия

 • movement — движение,
 • fall — падане
 

Абстрактни понятия

 • beauty — красота,
 • history — история
 • problem — проблем,
 • love — любов.
 

По начина на словообразуване съществителните имена биват:

 • Прости
 • Производни
 • Съставни (сложни).
 

Съществителни имена според своето лексикално значение са:

 • Собствени
 • Нарицателни
 

Собствени имена са:

 • Географските понятия
 • Названия и наименования
 • Имена, фамилии, псевдоними, прозвища, звания
 • Астрономически названия
 • Националности и езици
 • Имена на празници
 • Имената на месеците
 • Дните на седмицата
 • Четирите основни посоки на света
 • Четирите междинни посоки на света
 

Нарицателните имена са:

 • Предметни
 • Събирателни
 • Веществени
 • Абстрактни
 

Съществителните имена имат следните граматически форми:

 • Число
 • Падеж
-    общ падеж
-    притежателен падеж

Съществителните имена нямат форма за род, освен в някои случаи на подразбиране. Вижте за подробности темата "Родови съществителни" - (Gender nouns)

По своето лексикално значение съществителните имена в английски език се делят на:

 

1. Собствени имена

индивидуални названия на отделни лица, предмети или явления. Такива са
 • - собствените имена, 
 • - фамилиите, 
 • - географските названия, 
 • - имената на книги, 
 • - вестници, 
 • - сайтове, 
 • - исторически събития, 
 • - песни, а също 
 • - дните от седмицата, 
 • - месеците, 
 • - празниците и др.

Собствените имена в английски се пишат с главна буква:

 • John, 
 • Charles Dickens, 
 • Trafalgar Square, 
 • Sofia, 
 • the United Kingdom, 
 • Victory Day, 
 • Tuesday, 
 • March.
 

2. Нарицателни имена

общото наименование за всички еднородни предмети. Те обозначават отделните предмети, различни вещества, признаци, действия, състояния, чувства и др.
 • room - стая
 • mission - мисия; задание, задача
 • lesson - урок, занятие
Нарицателните съществителни имена в английски език се делят на:

а) Изчисляеми - обозначават предмети, които може да бъдат изброени:
 • bullet - куршум
 • horse - кон
 • conference - конференция
Те се използват в както в единствено, така и в множествено число. Изчисляемите съществителни могат да се използват количествено числително:
 • house - къща
 • two houses - две къщи
б) Неизчисляеми - означават предмети и понятия, които не могат да бъдат преброени:
 • air - въздух
 • weather - време
Неизчисляемите съществителни нямат форма за множествено число, не могат да се използват с количествено числително и с неопределителен член.

Заедно с това, някои неизчисляеми могат да се използват като изчисляеми съществителни. В този случай те могат да имат форма за множествено число, но тогава значението им се променя:
 • iron - желязо
 • irons - ютии, окови
 • colour - цвят
 • colours - окраски
Някои съществителни, като
 • advice - съвет,
 • money - пари и др.,
нямат форма за множествено число в английски език и пред тях не се използва неопределителен член.

Функции на съществителното име

В изреченията на английски език съществителните имена могат да изпълняват следните функции:

1. Подлог:

 • The conference was very interesting. - Конференцията беше много интересна.

2. Именна част на сказуемото:

 • My brother is a teacher. - Брат ми е учител.

3. Допълнения:

а) пряко допълнение:
 • We have lectures, tutorials and seminars. - Ние имаме лекции, упражнения и семинари.

б) косвено допълнение:
 • The teacher explained his pupils a new rule. - Учителят обясни новото правило на учениците.

в) предложно допълнение:
 • Mr. N. went to the cinema with his friend. - Господин Н. отиде на кино със своя приятел.

4. Определенията в английски са:

а) с предлог:
 • His brother is a student of the university. - Неговият брат е студент в университета.

б) без предлог:
 • The entrance exams were very difficult for me. - Встъпителните изпити бяха доста трудни за мен.
 • There is also a students research society at our university. - В нашия университет има също и изследователско студентско общество.

5. Обстоятелства в английски са:

 • - за време, 
 • - за място,  
 • - за начин на действие,  
 • - за причини,  
 • - за цели и т.н.):
 • We decided to meet after classes. (обстоятелство за време) - Ние решихме да се срещнем след учебните занятия.
 • There is a good library at our university. (обстоятелство за място) - В нашия университет има добра библиотека.

Съществителни, които се ползват само в множествено число в английски език

В английски език има редица съществителни, които се ползват само в множествено число, като в ролята си на подлог те се съгласуват с глагола - сказуемо в множествено число и могат да се използват с определителен член.
Такива са названията на много сдвоени предмети, употребявани само в множествено число:
 • scales —везни
 • shorts — шорти, гащета
 • trousers — панталони
 • scissors — ножици
 • glasses — очила
 • jeans — джинси
The scissors were sharp. — Ножиците бяха остри.
Част от съществителните със събирателно значение попадат в същата категория, като например:
 • people — хора
 • clothes — дрехи
 • goods — стока, стоки
 • riches — богатство
 • wages — заплата
 • military — войски
 • police —  полиция
 • militia —  милиция
 • cattle — добитък
 • contents — съдържание
 • Those people are from Bulgaria. — Тези хора са от България.
 • His clothes were wet. — Дрехите му бяха мокри.
 • The police are looking for the murderer. — Полицията търси убиеца.


Съществителни имена в английски език имащи само единствено число

В английски език има редица съществителни, които се използват само в единствено число. Когато те изпълняват ролята на подлог в изречението, се съгласуват със сказуемото в единствено число. В своето основно значение, неизчисляемите съществителни, се използват без неопределителен член.
Неизчисляемите съществителни - веществени и абстрактни, обикновено се употребяват само в единствено число:
 • sugar - захар
 • chalk - тебешир
 • water -  вода
 • snow - сняг
 • air - въздух
 • hair - коса
 • love - любов
 • friendship - приятелство
 • courage - смелост
 • peace - мир
 • weather - време
 • work -  работа
 • The water was cold. - Водата беше хладна.
 • Her hair is blonde. - Косата й е руса.

Сред тях има съществителни, които в български език имат форми и за единствено и за множествено число, или даже само за множествено:
 • advice - съвет, съвети
 • knowledge - знание, знания
 • money - пари
 • information - информация, сведение(-я)
 • The money is on the table. Take it. - Парите са на масата. Вземи ги.
 • His advice is always useful. - Неговите съвети са винаги полезни.

Съществителните имена:  fruit - плодове,  fish - риба обикновено се употребяват в единствено число, но за обозначаване на различните видове плодове се употребява множествено число - fruits:
 • There are peaches, oranges and other fruits on the table. - Имаме праскови, портакали и други плодове.
За обозначаване на различните видове риба, също се използва множествено число - fishes:
 • the fishes of the Mediterranean - рибите на Средиземно море.
Съществителното news; думите, обозначаващи имена на игри, а също имената на науките и видовете спорт завършващи на –ics, се използват в значение на единствено число, макар че външно имат форма на множествено число.
 • news - новина, новини
 • chess - шах
 • physics - физика
 • phonetics - фонетика
 • economics - икономика
 • athletics - атлетика
 • The news  was interesting. - Новината беше интересна.
 • Phonetics  is a branch of linguistics. - Фонетиката е раздел на лингвистиката. 
Това беше основната информация по доста обширната тема за английските съществителни имена (The Nouns). Многобройните видове и разновидности ще разглеждаме в отделни, самостоятелни теми (следете архива - в дясно).  А тук ще намерите пълна и добре онагледена класификация на английските съществителни имена. -

----------------

12 коментара:

 1. По морфологичен състав, съществителните имена могат да се подразделят на следните видове:
  - прости;
  - производни;
  - съставни;
  - сложни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Простите съществителни (Simple Nouns) се състоят от един корен. Ето примери:
   gnome - афоризъм, гном,
   rock - скала,
   sky - небе.

   Изтриване
 2. Съществително име (The noun) е част от речта, обозначаваща предмети в широкия смисъл на думата:
  - неодушевени - book - книга,
  - живи същества - dog - куче,
  - явления - frost мраз,
  - наименования на действия - movement движение,
  - абстрактни понятия - beauty красота, history история и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По своето значение, съществителните имена се делят на собствени (John Black, Great Britain) и нарицателни (a tableл, snow, freedom). Последните се делят на конкретни (a book) и абстрактни (joy), одушевени (a cat ) и неодушевени (a cup). Има още изчисляеми (a house, houses) и неизчисляеми (bread, advice, weather, furniture и др.).

   Изтриване
  2. Още - Съществителното име в английски език е една от главните части на речта, обозначаваща предмет в най-широкия му смисъл. Например, съществителни са различните
   - вещи (car, pen),
   - живи същества (cat, human),
   - места (Norway, mountain, Moscow),
   - материали (copper, cloth),
   - процеси (life, laughter),
   - състояния (rest, sleep),
   - абстрактни понятия (beauty, evil),
   - качества (kindness, bravery).

   Изтриване
  3. A noun is a word used to name something:
   a person,
   an animal,
   a place,
   a thing,
   an idea.

   Изтриване
 3. Съществителното име (The Noun), като част от речта, обозначава предмет или лице и отговаря на въпросите:
  - Кой е това (Who is this?) или
  - Какво е това? (What is this?).

  ОтговорИзтриване
 4. По морфологичен състав, английските съществителни могат да се подразделят на:
  - прости,
  - производни,
  - съставни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Производните съществителни имена (derived nouns / derivatives) се състоят от корен и една или няколко морфеми (приставки или суфикси):
   friend-ship,
   rich-ness,
   teach-er.

   Изтриване
  2. Съставните съществителни (compound nouns) се състоят от два корена:
   seaman,
   editor-in-chief.

   Изтриване
 5. Характерни суфикси за образуване на съществителни имена са следните:
  -ant,
  -ent,
  -dom,
  -er,
  -or,
  -ar,
  -hood,
  -ion,
  -ity,
  -ment,
  -ness,
  -ship.

  ОтговорИзтриване
 6. 'My brother is an teacher. - Брат ми е учител' - Досега не съм виждал неопределителен член 'an' да се поставя пред съгласна. Много ви моля, поправете си го, защото може да има заблудили се хора. Английският е вече измислен отдавна и ние няма да го съчиним за 2 минути :)

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: