Translate

---------------------------------------------------------------------------------

28 септември 2014

Просто изречение | dLambow

 

Просто изречение в английски език (The Simple Sentence in English)

 

Понятие за просто изречение


Какво е изречение?

Изречение (sentence) е завършена мисъл или отделно изказване, което има интонационна и смислова завършеност. То се явява основната езикова единица на синтактичното ниво. Изречението може да се разглежда като дума или група от думи, организирани в съответствие с правилата на граматиката, които носят конкретно:

 • - съобщение,
 • - въпрос, възклицание,
 • - призив за действие.

Изречението започва с главна буква (capital letter) и завършва с точка (full stop), удивителна (exclamation mark) или въпросителна (question mark).

Примери с прости изречения:

 • - We are at home. - Вкъщи сме.
  - Go outside! – Излезте навън!
  - It’s raining. – Вали.
  - John likes good food. - Джон обича добрата храна.
  - What are you doing? – Какво правиш?
Просто изречение в английски език
Просто изречение

Състав на простото изречение

Простото изречение (в т.ч. и в английски език) има следния състав:

 • - Подлог (subject)
 • - Сказуемо (predicate)
 • - Допълнение (object или complement)
 • - Обстоятелство (adverbial modifier)
 • - Определения (attribute)


Главни части на просто изречение:


- Подлог (subject)
Подлогът се изразява обикновено чрез съществително или местоимение - главното действащо лице в изречението, което отговаря на въпросите "who? - кой?", "what? - какво?". Съществителното се използва в стандартната си речникова форма, в единствено или в множествено число. Може да се изразява чрез съществително, местоимение, инфинитив, герундий, числително и всяка друга дума или фраза, употребявани със значение на съществително.

    = Група на подлога - (Subject Group)
Подлогът, с принадлежащите към него второстепенни части на речта (ляво и дясно определение към подлога), образуват група на подлога (А) в разширеното изречение.

 • - The blue car (А) stopped at the gate (Б).


- Сказуемо (predicate)
Сказуемото се изразява чрез глагола и е ключово при построяването на английски изречения, защото показва в кой момент се е случило, случва се или ще се случи действието. То отговаря на въпроса "Какво да прави?". В сказуемото може да е съставено от два глагола, спомагателен и смислов. Спомагателният глагол няма самостоятелно значение (не се превежда), а се използва само за изразяване на глаголното време.  Неговото присъствие обаче е необходимо, ако временната форма го изисква.

    = Група на сказуемото (Predicate Group)
Сказуемото, с  принадлежащите към него второстепенни части на изречението (допълнение, обстоятелство, определение към допълнението или обстоятелството), образуват група на сказуемото (Б) в разширеното изречение.

 • - A pretty young woman (А) came up to me (Б). — Хубава, млада жена дойде към мен.


Второстепени части на просто изречение


- Допълнение (object или complement)
Допълнението се поставя след сказуемото. Може да се изрази чрез съществително или местоимение. Има два вида допълнение: пряко и косвено/непряко. Ако в едно изречение се използват едновременно и двата вида допълнения, първо се използва прякото, а след това непрякото.

- Обстоятелство (adverbial modifier)
Обстоятелството обозначава място, причина, време, начин на действие и други подобни. То е свързано със сказуемото, но може да се използва както в началото, така и в края на изречението. Първият вариант е по-рядко срещан. Обстоятелството информира "Къде?", "Кога?", "Как?", "Защо?" е извършено някакво действие. Обстоятелството може да се изрази: с наречие и със съществително с предлог.

- Определение (attribute)
Определението стои до подлога или допълнението и описва неговите свойства, като може да бъде изразено с почти всяка част на речта. В повечето случаи определението се изразява чрез: прилагателни, причастия, израз с причастия, числителни, съществителни в притежателен падеж, лични местоимения в обектен/косвен падеж.

Второстепенните части на изречението поясняват главните

- The blue (3) car (1) stopped (2) at the gate (4). - Синият автомобил спря пред вратата.
Където:

 • 3 - определение,
 • 1 - подлог,
 • 2 - сказуемо,
 • 4 - обстоятелство.


Пример за пълносъставно просто изречение:

 • - At the lessons our teachers use various interesting materials. - Нашите учители използват различни интересни материали в уроците.

Състав на изречението в горния пример:

 • - at the lessons - обстоятелство
 • - our – определение, се отнасящи се към подлога "teachers"
 • - teachers – подлог
 • - use - сказуемо (глагол)
 • - materials - допълнение
 • - various interesting - две определения, отнасящи се към допълнението "materials"


Задължителни части на английското изречение

В български език можем да кажем:

 • - Върви!
 • - Дай!
 • - Него...

Но в английските изречения са задължителни главните части на изречението -  и подлога, и сказуемото. Примери:

 • - It is a pen. - Това е химикалка.
 • - It is late. - Късно е.
 • - I am cold. - Студено ми е.

Останалите второстепени части на изречението не е задължително да присъстват. Примери:

 • - We arrived. - Пристигнахме. (We - подлог, arrived - сказуемо).
 • - We arrived in the morning. - Пристигнахме сутринта. (in the morning - обстоятелство на времето)
 • - We arrived at a small station. - Пристигнахме на малка гара. (at a small station - обстоятелство на място; small  - определение, обясняващо думата station)


Словоред в английското изречение

В английския език има фиксиран словоред (виж ...). Тоест всяка част на изречението е на своето определено място. Това прави английския език по-„логичен“, подобно на простите математически формули, което, разбира се, улеснява усвояването му.

Словоред в утвърдително изречение:

 • 1. Обстоятелство.
 • 2. Подлог (евентуално с определение).
 • 3. Сказуемо.
 • 4. Допълнение (евентуално с определение).
 • 5. Обстоятелство.


Словоред в отрицателно изречение:

 • 1. Обстоятелство.
 • 2. Подлог (евентуално с определение).
 • 3. Спомагателен глагол + "not".
 • 4. Главен глагол.
 • 5. Допълнение (евентуално с определение).


Словоред във въпросително изречение:

 • Спомагателен глагол.
 • Подлог (евентуално с определение).
 • Главен глагол.
 • Допълнение (евентуално с определение)
 • Обстоятелство.


Алтернативни граматически конструкции на английски изречения

Конструкцията на английските изречения може в някои случаи да се отклонява от нормата. Съвременният английски е изключително богат на граматически структури. Някои от тях не са норма в общоприетия смисъл, а отразяват съвременните езикови тенденции. Те включват:


- Contraction (съкращение) - 

Например:  

 • can’t = cannot, don’t = do not, I’m = I am, които са признак на разговорния стил.


- Ellipsis (пропуск)

В разговорната реч част от традиционната конструкция на английското изречение може да бъде пропусната, ако смисълът се запазва. Това явление спестява време и прави речта по-плавна. Най-често думите се пропускат в началото на изречение или недалеч от него. Може да бъдат пропускани:  

 • спомагателен глагол; 
 • подлог +  be/will; 
 • част от въпросителната форма със  see, hear, think; 
 • ъществително; 
 • член; 
 • It и there. 


- Insert (вмъкване)

Вмъкването на дума или израз в конструкцията на английските изречения изпълнява някои комуникативни функции. Например мислене на глас, заостряне на вниманието, съгласяване и т. н. Вмъкването обикновено помага на речта да звучи по-плавно и логично, като не се използва при писане. 


- Preface and Tag (въведение и етикет)

И двете явления се използват, за да се гарантира, че слушателят следва хода на изказваните мисли и разбира какво се казва. 

 • Preface е уводна дума или фраза. 
 • Tag е дума (фраза), следваща основното твърдение.


Основни видове изречения в английски език

Английските изречения, в зависимост от това колко граматични основи (комбинации от подлог и сказуемо) имат, се разделят на

 • - прости изречения
 • - сложни изречения.


Примери за прости изречения

 • - There is my house. – Там е моята къша.
 • - I have to go to the university. – Трябва да отида в университета.


Примери за сложни изречения

 • - There is the house where my family lives. – Там е къщата, в която живее моето семейство.
 • - I have to go to the university now but I will come back soon. – Сега трябва да отида в университета, но скоро ще се върна.Английски прости изречения (English Simple Sentences)

Както вече знаем, простото изречение е единия от двата основни вида английски изречения (English Sentences), като другият са сложните изречения. Simple sentence (простото изречение) е изречение, в което има само една граматична основа (една комбинация от подлог и сказуемо).
 
Примери за прости английски изречения

 • - Kate likes dogs. – Кейт обича кучета.
 • - We go jogging every Sunday. – Ходим на джогинг всяка неделя.
 • - They didn’t go to school last year. – Миналата година не ходиха на училище.


Видове прости изречения в английски език

Съществуват много и различни критерии за класификация на простите английски изречения по различни видове, според различни критерии. Ето как изглежда тя, за да придобиете общ поглед по разнообразието, а всеки вид е разгледан в самостоятелна тема с по-големи подробности.

Според целта на изказване

Всички прости изречения, в зависимост от целта на изказването, могат да бъдат

 • - разказни,
 • - въпросителни,
 • - повелителни (заповедни),
 • - възклицателни.


Разказни изречения (Declarative sentence)

Declarative sentence (разказното изречение) е изречение, което съобщава определен факт или информация в утвърдителна или отрицателна форма. Интонацията на такова изречение е предимно низходяща, използва се прав словоред (подлог преди сказуемото). По форма, разказното изречение може да е утвърдително или отрицателно:

Утвърдителна форма на разказно изречение:

 • - My name is Paul. – Казвам се Пол.
 • - Kate is good at cooking. – Кейт е добра в готвенето.
 • - George hasn’t finished his work yet. – Джордж все още не е свършил работата си.


Отрицателна форма на разказно изречение:
В английския език по правило може да има само единично отрицание в изречението, но в някои случаи, за укрепване на отрицанието, може да се ползва и двойно.

    = А. Единично отрицание:

 • - I know nothing. – Аз не знам нищо.
 • - I don’t know anything. – Аз не знам каквото и да е.
 • - We met no one yesterday. – Вчера не срещнахме никого.
 • - We didn’t meet anyone yesterday. – Вчера не се срещнахме с никого.


    = В. Двойно отрицание:
Двойното отрицание в английски език може да се използва за допълнително укрепване на отрицанието, но това не е често срещано езиково явление.

 • - I ain’t got no money. – Нямам пари.
 • - We don’t need no education, we don’t need no thought control. – Нямаме нужда от никакво образование, нямаме нужда от никакъв контрол на мислите.  


Въпросителни изречения (Interrogative sentence)

Interrogative sentence (въпросително изречение) е изречение, което изразява въпрос. То се образува с помощта на обратен словоред (сказуемо преди подлога), както и въпросителни думи.

 • - Who is there? – Кой е там?
 • - What are you doing now? – Какво правиш сега?
 • - Do you like learning English? – Обичате ли да учите английски?


Повелителни изречения (Imperative sentence - заповедно изречение):

Imperative sentence (повелително изречение) е изречение, което подбужда събеседника да действа, тоест изразява заповед, молба, команда, покана и др. В такива изречения подлогът "you" (ти, вие) често се пропуска, тъй като е ясно от контекста, а глаголът се използва само в инфинитивна форма без частицата to.

 • - Watch this! – Виж това!
 • - Listen to me. – Слушай ме.
 • - Go and buy some bread, please. – Иди да купиш хляб, моля.

Понякога в повелителните изречения местоимението "you" не се пропуска, за да се подчертае емоционално и да се засили заповед или команда.

 • - You sleep now. – Ти спи, сега.
 • - We will rest and you drive. – Ние ще си почиваме, а ти карай (колата).
 • - I will go to the shop and you stay at home. – Аз отивам до магазина, а ти стой вкъщи.


Отрицателно повелително изречение

За да се образува отрицателно повелително изречение (забрана или молба), винаги се използва спомагателният глагол do в отрицателна форма , дори и с глагола to be.

 • - Don’t give me orders! – Не ми нареждай!
 • - Don’t touch it, please. – Не го докосвай, моля.
 • - Don’t be so silly! – Не бъди толкова глупав!
 • - Oh, come on, don’t be mad. – О, хайде, не се сърди.


Възклицателни изречения (Exclamatory sentence)

Exclamatory sentence (възклицателно изречение) е изречение, изразяващо определени емоции или чувства. Често такива изречения започват с думите "what" и "how" и завършват с удивителен знак. Възклицателните изречения използват само прав словоред. Въпреки това, често едно изречение може да се състои само от една или две думи.

 • - Marvelous! – Чудесен! (също с нотка на сарказъм)
 • - How wonderful! – Колко прекрасно!
 • - It’s such a beautiful life! – Колко е прекрасен живота!
 • - What a lovely day it is. – Какъв прекрасен ден е днес.


Според структурата на изречението

Простите изречения според тяхната структура (наличието или отсъствието на някои части на изречението) се делят на:

 • - разпространени,
 • - неразпространени
 •     = едносъставни,
 •     = двусъставни
 •         = пълни
 •         = непълни


Разпространено изречение

Extended sentence (разпространено изречение) е изречение, в което има една или повече второстепенни части на изречението зависещи от подлога или сказуемото.

 • - Beautiful spring! – Прекрасна пролет!
 • - Don’t talk to me now! – Не ми говори сега!
 • - My little sister is sleeping upstairs. – Малката ми сестра спи горе.
 • - Matt is not really a good student. – Мат не е много добър ученик.


Неразпространено изречение

Unextended sentence (неразпространено изречение) е изречение, в което няма второстепенни части на изречението, а има само граматическа основа (състои се  само от главни части на изречението - 1. подлог и 2. сказуемо).
The car  (1) stopped (2). — Колата спря.
The sun  (1) is shining  (2). — Слънцето свети.
Тези изречения могат да бъдат както едносъставни, така и двусъставни.

Едносъставно изречение (One-member sentence)
One-member sentence (едносъставно изречение) е особен вид изречение, в което има само една главна част на изречението и не може да се определи еднозначно като съществително или сказуемо. Понякога такива изречения се наричат ​​фразови изречения. Едносъставните изречения могат да бъдат изразени с помощта на съществително или инфинитив на глагол.

 • - To be or not to be? – Да бъдеш или да не бъдеш?
 • - To stay here – alone, forgotten by everyone. – Да остана тук – сам, забравен от всички.
 • - Spring! Birds singing, the sun shining, flowers in blossom. – Пролет! Птиците пеят, слънцето грее, цветята цъфтят.  


    = Двусъставно изречение (Two-member sentence)
Two-member sentence (двусъставно изречение) е изречение, в което има две главни части на изречението (подлог и сказуемо), или едната от тях е пропусната, както става ясно от контекста или предишното изречение.

 • - I don’t like this book. – Не харесвам тази книга.
 • - We had a lot of fun in Brazil! Swimming in the ocean, drinking cocktails, dancing. – Много се забавлявахме в Бразилия! Плувахме в океана, пиехме коктейли, танцувахме.


Двусъставните изречения от своя страна се делят на пълни и непълни.

        == Пълно изречение (Complete sentence)
Complete sentence (пълно изречение) е двусъставно изречение, в което има и подлог, и сказуемо.

 • - The baby was smiling to us. – Детето ни се усмихваше.


        == Непълно изречение (Incomplete sentence)
Incomplete sentence (непълно изречение) е изречение, в което липсва една от главните части на изречението или и двете, както става ясно от контекста. Такива изречения често се срещат в разговорната реч и диалозите.

 • - Who did that? Mark, of course. – Кой направи това? Разбира се, Марк.
 • - What did he do? Nothing at all! – Какво е направил? Съвсем нищо!
 • - What were we doing? Just chilling and talking. – Какво правихме? Просто се отпуснахме и поговорихме.


Според адресата си

 • - Лични,
 • - Неопределено лични,
 • - Безлични.


Лични изречения (Personal Sentence)

Личните изречения за адресирани към конкретен човек или група от хора. Поради това те са лични.

 • - I love you. - Аз те обичам.

 

Неопределено лично изречения

В неопределените лични изречения формалният подлогт може да бъде изразен с местоименията one, they, you. Местоимението one се използва като неопределен личен подлог за обозначаване на неопределено лице, когато действащото лице се счита за неопределено или обобщено (като: всеки човек, хора...).

 • - One never knows what his answer may be. - Човек никога не знае какъв може да е отговора му.

 

Безлични изречения

В безличните изречения, когато няма подлог с конкретно предметно значение, местоимението "it" се използва като формален граматически подлог:

 • - It is dark. - Тъмно е.

Безличните изречения се делят на именни и глаголни.

        = Именно безлично изречение
Прави се по следната схема:

 • IT (не се превежда) + TO BE (глагол-връзка в съответното време) + Именна част на сказуемото (прилагателно, съществително или числително).

Пример:

 • - It was 9 o'clock when we got home. - Беше 9 часа, когато се прибрахме в къщи.


        = Глаголно безлично изречение
Прави се по следната схема:

 • IT + ПРОСТО ГЛАГОЛНО СКАЗУЕМО (изразено чрез безличен глагол - to rain, to snow)

Пример:

 • - It often rains in autumn. - Често вали дъжд през есента.


Според пълнотата си

 • - Едносъставни или Фразови,
 • - Непълни,
 • - Пълни.


Едносъставни (фразови) изречения

Това са едночленне изречения, в които има само една главна част на изречението и не може да се определи еднозначно като съществително или сказуемо. Понякога тези изречения се наричат фразови изречения.

 • - Spring. – Пролет.
 • - To live! – Да живея!
 • - Don’t talk! – Не чатете!


Непълни изречения

 • - She is sleeping. – Тя спи.
 • - Matt is a student. – Мат е студент.


Пълни изречения

Присъстват всички части на изречението.

 • - We’ve bought a lot of candies for you. – Купихме ви много сладки.


Според действие или състояние

 • - Описващи действие,
 • - Описващи състояние (признак).

----------------

8 коментара:

 1. Простите изречения в английски език може да се разглеждат като базови (съставени само от главни части на изречението - подлог и сказуемо) и разширени (включващи освен главните и второстепенни части на изречението - допълнение, определение и обстоятелствено пояснение).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Простото изречение е възможно най-малката завършена и самостоятелна синтактична единица в английски език, която притежава пълнота, завършеност и изразява разбираема мисъл. Като минимум тя съдържа един подлог и едно сказуемо или еднородни части в състава на подлога или сказуемото.

   Изтриване
 2. Базовите прости изречения се състоят само от главни части на изречението - подлог и сказуемо:
  The car (подлог) stopped (сказуемо). - Колата спря.

  ОтговорИзтриване
 3. В състава на простото изречение, освен главните части:
  - подлог,
  - сказуемо,
  може да има и второстепени части:
  - допълнения,
  - обстоятелствени пояснения,
  - определения,
  а също и въвеждащи части на изречението:
  - уводни думи,
  - фрази...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Данчо-Пан4ев11:40 пр.об., май 05, 2016

   Подлогът, заедно с отнасящите се към него второстепенни части на изречението, образуват групата на подлога (сложен подлог). Сказуемото, с отнасящите се към него второстепенни части на изречението, образува групата на сказуемото - сложно сказуемо.

   Изтриване
 4. Разширените прости изречения, освен главните части на изречението (подлог и сказуемо), съдържат и второстепенни части - определение, допълнение и обстоятелствено пояснение. Второстепенните части поясняват главните.
  The blue car stopped at the gate. - Синята кола спря пред вратата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пример:
   The manager of the company has received a letter. - Управителя на компанията получи писмо.
   В този пример, второстепенната част на изречението "of the company" (определение) пояснява подлога "the manager". А второстепенната част на изречението "a letter" (допълнение) - пояснява сказуемото "has received".

   Изтриване
 5. Four Simle Sentence Types:
  - Declarative Sentences,
  - Imperative Sentences,
  - Exclamatory Sentences,
  - Interrogative Sentences.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: