Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Степени на сравнение между прилагателните в английски език (Degrees of comparison).

Видове степени на сравнение на прилагателни (Degrees of comparison).

Качествените прилагателни в английски език имат три степени на сравнение:
 • - положителна
 • - сравнителна и
 • - превъзходна.
Положителната степен на сравнение на прилагателните нарича тяхна основна форма, която не изразява степен на сравнение.

Положителната степен (The Positive Degree)

обозначава качество на предмета, извън сравняването с какъвто и да е друг предмет, притежаващ същото качество.

Сравнителната степен (The Comparative Degree)

указва наличието на по-голяма степен на качество у един предмет в сравнение с друг предмет, притежаващ същото качество. При сравнението често се използва съюза than.

Превосходната степен (The Superlative Degree)

указва в английски език най-голямата степен на качество в даден предмет сред всички други еднородни предмети, притежаващи същото качество.

Сравнителна степен се образува или

 • -    Аналитично (сложни форми), с помоща на допълнителна дума - more (по-) и most (най-) или
 • -    Синтетично (прости форми), като се изменя самото прилагателно с помоща на суфиксите –er  и –est
Аналитичната форма за сравнителна степен може да се образува с всяко прилагателно, докато синтетичната форма може да се образува с едни прилагателни, а с други - не може.

Образуване на степените за сравнение между прилагателните в английски език.

Едносложните и двусложните прилагателни, завършващи на -у, -er, -ow, образуват сравнителна степен (Degrees of comparison) с помощта на суфикса -er. А превъзходната степен се образува съответно със суфикса -est. Суфиксите се прибавят към прилагателното в положителна степен.
 • dark тъмен - darker -(the) darkest
 • simple прост - simpler -(the) simplest
 • clever умен - cleverer -(the) cleverest
 • yellow желт - yellower -(the) yellowest
 • This highway is wider than that highway.
 • That is the highest building in the city.

Едносложни прилагателни.

Преобладаващото болшинство от едносложните прилагателни в английски език  образуват  степени на сравнение (Degrees of comparison) с помощта на прости, синтетични форми. Сравнителната степен се образува с помощта на суфикса -er, а превъзходната степен е с помощта на суфикса - est. При това следва да се спазват някои правила: В едносложните прилагателни в английски език, завършващи на една съгласна, стояща пред кратка гласна, за запазване краткостта на четене на тази гласна, съгласната пред суфикса -er или -est се удвоява.
 • big голям - bigger - (the) biggest
 • hot горещ - hotter - (the) hottest
 • thin - thinner  -  thinnest — тънък …
   
В случаите, когато имаме крайна гласна «e» (нямо «е»), то тя се изпуска пред суфиксите -er и -est:
 • white - whiter - whitest — бял, по-бял, най-бял                          

Но и тук не всичко е еднозначно. При някои прилагателни еднакво се използват както синтетични, така и аналитични форми, като например:
 • true - truer; more true - truest; most true — истинен, верен, по-верен, най-верен
 • hot - hotter; more hot - hottest; most hot — горещ, по-горещ, най-горещ
Друга част от едносложните прилагателни, в преобладаващата част от случаите, се срещат в аналитични форми:
 • right - righter (рядко); more right - most right — правилен, по-правилен, най-правилен
 • wrong - more wrong - most wrong — неправилен (грешен), по-неправилен, най-неправилен
 • real - more real  - realest  (рядко); most real — истински, по-истински, най-истински

В прилагателните завършващи на -y, стоящо след съгласна, пред суфиксите -er, -est, -y се променя на i.
 • busy зает - busier - (the) busiest — зает, по-зает, най-зает
 • happy щастлив -happier -(the) happiest — щастлив …
Но ако пред «y» има гласна, то в тези случаи «y4 остава без промяна - «y»:
 • grey - greyer - greyest — сив, по-сив, най-сив

Пред суфиксите -ег, -est буквосъчетанието „ng“ се чете като [ng];
 • strong силен -stronger ['stronge]
 • (the) strongest ['strongist]

Буквосъчетанията -ег, -re пред суфиксите -ег, -est се четат като [er]:
 • clever ['kleve] - cleverer ['klevere] - cleverest ['kleverist]

Използване на члена «the»:

Пред прилагателните в превъзходна степен се поставя определителен член «the», тъй като то обикновено е определение към стоящото след него съществително, като така му придава качества на изключителност. Членът се запазва и в тези случаи, когато съществителното не е споменато, а само се подразбира:
 • dark - darker - (the) darkest — тъмен, по-тъмен, най-тъмният
 • nice - nicer - (the) nicest — мил, по-мил, най-милият
 • large - larger - (the) largest  — голям, по-голям, най-големият
 • This is the shortest way to the station. — Това е най-краткия път към гарата.
 • There are 10 boys in our class. Ivan is the tallest. — В нашия клас има 10 момчета. Иван е най-високият.

Сравнителни степени от различни основи.

В английски език няколко прилагателни образуват сравнителни степени (Degrees of comparison) от различни основи. Те трябва да се запомнят.
 • good - better - (the) best
 • bad - worse - (the) worst
 • little -less -(the) least
Следните прилагателни имат две различни по значение форми за сравнителна и превъзходна степен:

far - далечен

1. farther - по-отдалечен, по-далечен (на растояние)
1.(the) farthest - най-отдалечен

2. further - понататъшен, последващ (по ред), добавъчен
дальнейший, последующий (по порядку), добавочный
2. (the) furthest - най-отдалечен, най-далечен

near - близък

nearer - по-близък   
1. (the) nearest - най-близък, най-близкият (по растояние)
2. (the) next - бъдещ, следващ (по ред)

old - стар

1. older - по-стар
1. (the) oldest - най-стар
2. elder - старши
2. (the) eldest - най-старши

late - късен

1. later - по-късен (по време)
1. (the) latest - най-късен, последен
2. latter - по-късен (по-следващ) - (по време)
2. (the) last - най-последен (по ред), минал

She is older than my sister.
My elder brother graduated from Sofia University.
The nearest house is the library.
The next lesson is English.

Забележка: 

В английски език съюзът Than никога не се употребява с прилагателното elder
Не is the elder of the two brothers.

Но:
She looked older than her friend.


Усилване на сравнението.

За усилване сравнението в английски език, пред прилагателните в сравнителна степен се използват наречията far, still, much. На български език такива наречия се превеждат като твърде, значително, доста:
 • much better - доста (значително) по-добре
 • much more - твърде (значително) повече
 • much worse - доста (значително) по-лошо
 • The weather is much better today.
В английски език съчетанието the... the с прилагателно в сравнителна степен се превежда на български език със съюза колкото ... толкова в съчетание с прилагателното в сравнителна степен:
 • The sooner the better.
---
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

13 коментара:

 1. Катина10:47 пр.об.

  В английски език има цяла поредица от устойчиви изрази, съдържащи различни прилагателни в степени на сравнение:
  a change for the better (for the worse) - промяна към по-добро (по-лошо),
  none the less - още повече,
  so much the better (the worse) - още по-добре (толкова по-зле),
  if the worst comes to the worst - в най-лошия случай,
  at (the) best - в най-добрия случай.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дани566:31 пр.об.

   Трябва да се отбележи, че за последните няколко десетилетия в английски език са настъпили някои изменения и там, където по-рано се разглеждаха синтетични форми, сега са се появили и аналитични, които се използват паралелно със старите, прости форми.

   Изтриване
 2. Джери-233:36 пр.об.

  Да се променят по степени на сравнение могат само качествените прилагателни, които обозначават някакво количество на предмета и чийто значение може да бъде изразено в по-голяма или в по-малка степен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Жеко-86:09 пр.об.

   Както в български, така и в английски език, качествените прилагателни образуват две степени на сравнение - сравнителна и превъзходна (освен основната - положителна степен, която сама по себе си не представлява сравнение).

   Изтриване
 3. Пентино638:50 пр.об.

  Прилагателните в превъзходна степен обикновено се използват в комбинация с определителен член "the". Изключения има в изречения, където се има предвид много висока степен на качество, а не сравнение с друг предмет.
  Sunsets are most beautiful here. - Залезите са най-красиви (необичайно красиви) тук.

  ОтговорИзтриване
 4. Pedpri_ema46:06 пр.об.

  Начините за образуване на степени за сравнение на прилагателните в английски език са няколко:
  - синтетичен - с помощта на суфиксите "-er" и "-est",
  - аналитичен - с помощта на думите "more" и "most", "less" и "least",
  - суплетивен - за такива изключения, като good-better-best.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Английските прилагателни могат да образуват степени на сравнение или аналитично - с помощта на допълнителни думи "more" – повече и "most" – най-много (сложните форми); или синтетично – с промяна на самото прилагателно със суфиксите "–er" и "–est" (прости форми).

   Изтриване
  2. Има нещо като правило, че двусложните прилагателни, завършващи на –y, -er, -ow, -le, а също някои, имащи ударение на втората сричка, образуват прости форми за сравнение. Но това не е съвсем еднозначно, защото езика е жив и постепенно се променя. Когато не сте наясно каква форма да употребите, избирайте аналитичната - в този случай най-много да допуснете стилистична грешка, а не граматична.

   Изтриване
 5. Veni_Neko975:40 пр.об.

  Аналитичната степен на сравнение, с думите "more" – повече и "most" - най-много, може да бъде образувана от всяко прилагателно, а синтетичната, със суфиксите "–er" и "–est" – за едни прилагателни е възможна, а за други - не е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои двусложни прилагателни и отделни едносложни, се използват както в синтетично, така и в аналитично форми на сравнение, за предаване на различни стилистични нюанси и оттенъци. Все пак, простите форми са по-характерни за разговорната реч, а сложните - за писмената.

   Изтриване
 6. Анонимен8:40 сл.об.

  А пред most слага ли се the

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен4:34 пр.об.

   Да.The most beautiful woman in the world. The most of it is rubbish.

   Изтриване
 7. Редица прилагателни образуват прости форми на сравнение:
  simple - прост - simpler - simplest
  busy - зает - busier - busiest
  quiet - спокоен - quieter - quietest
  happy - щастлив - happier - happiest / most happy (рядко)
  narrow - тесен - narrower / more narrow (рядко) - narrowest

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: