20.09.2014 г.

Степени на сравнение между прилагателните в английски език (Degrees of comparison).

Видове степени на сравнение на прилагателни (Degrees of comparison).

Качествените прилагателни в английски език имат три степени на сравнение:
 • - положителна
 • - сравнителна и
 • - превъзходна.
Положителната степен на сравнение на прилагателните нарича тяхна основна форма, която не изразява степен на сравнение.

Положителната степен (The Positive Degree)

обозначава качество на предмета, извън сравняването с какъвто и да е друг предмет, притежаващ същото качество.

Сравнителната степен (The Comparative Degree)

указва наличието на по-голяма степен на качество у един предмет в сравнение с друг предмет, притежаващ същото качество. При сравнението често се използва съюза than.

Превосходната степен (The Superlative Degree)

указва в английски език най-голямата степен на качество в даден предмет сред всички други еднородни предмети, притежаващи същото качество.

Сравнителна степен се образува или

 • -    Аналитично (сложни форми), с помоща на допълнителна дума - more (по-) и most (най-) или
 • -    Синтетично (прости форми), като се изменя самото прилагателно с помоща на суфиксите –er  и –est
Аналитичната форма за сравнителна степен може да се образува с всяко прилагателно, докато синтетичната форма може да се образува с едни прилагателни, а с други - не може.

Образуване на степените за сравнение между прилагателните в английски език.

Едносложните и двусложните прилагателни, завършващи на -у, -er, -ow, образуват сравнителна степен (Degrees of comparison) с помощта на суфикса -er. А превъзходната степен се образува съответно със суфикса -est. Суфиксите се прибавят към прилагателното в положителна степен.
 • dark тъмен - darker -(the) darkest
 • simple прост - simpler -(the) simplest
 • clever умен - cleverer -(the) cleverest
 • yellow желт - yellower -(the) yellowest
 • This highway is wider than that highway.
 • That is the highest building in the city.

Едносложни прилагателни.

Преобладаващото болшинство от едносложните прилагателни в английски език  образуват  степени на сравнение (Degrees of comparison) с помощта на прости, синтетични форми. Сравнителната степен се образува с помощта на суфикса -er, а превъзходната степен е с помощта на суфикса - est. При това следва да се спазват някои правила: В едносложните прилагателни в английски език, завършващи на една съгласна, стояща пред кратка гласна, за запазване краткостта на четене на тази гласна, съгласната пред суфикса -er или -est се удвоява.
 • big голям - bigger - (the) biggest
 • hot горещ - hotter - (the) hottest
 • thin - thinner  -  thinnest — тънък …
   
В случаите, когато имаме крайна гласна «e» (нямо «е»), то тя се изпуска пред суфиксите -er и -est:
 • white - whiter - whitest — бял, по-бял, най-бял                          

Но и тук не всичко е еднозначно. При някои прилагателни еднакво се използват както синтетични, така и аналитични форми, като например:
 • true - truer; more true - truest; most true — истинен, верен, по-верен, най-верен
 • hot - hotter; more hot - hottest; most hot — горещ, по-горещ, най-горещ
Друга част от едносложните прилагателни, в преобладаващата част от случаите, се срещат в аналитични форми:
 • right - righter (рядко); more right - most right — правилен, по-правилен, най-правилен
 • wrong - more wrong - most wrong — неправилен (грешен), по-неправилен, най-неправилен
 • real - more real  - realest  (рядко); most real — истински, по-истински, най-истински

В прилагателните завършващи на -y, стоящо след съгласна, пред суфиксите -er, -est, -y се променя на i.
 • busy зает - busier - (the) busiest — зает, по-зает, най-зает
 • happy щастлив -happier -(the) happiest — щастлив …
Но ако пред «y» има гласна, то в тези случаи «y4 остава без промяна - «y»:
 • grey - greyer - greyest — сив, по-сив, най-сив

Пред суфиксите -ег, -est буквосъчетанието „ng“ се чете като [ng];
 • strong силен -stronger ['stronge]
 • (the) strongest ['strongist]

Буквосъчетанията -ег, -re пред суфиксите -ег, -est се четат като [er]:
 • clever ['kleve] - cleverer ['klevere] - cleverest ['kleverist]

Използване на члена «the»:

Пред прилагателните в превъзходна степен се поставя определителен член «the», тъй като то обикновено е определение към стоящото след него съществително, като така му придава качества на изключителност. Членът се запазва и в тези случаи, когато съществителното не е споменато, а само се подразбира:
 • dark - darker - (the) darkest — тъмен, по-тъмен, най-тъмният
 • nice - nicer - (the) nicest — мил, по-мил, най-милият
 • large - larger - (the) largest  — голям, по-голям, най-големият
 • This is the shortest way to the station. — Това е най-краткия път към гарата.
 • There are 10 boys in our class. Ivan is the tallest. — В нашия клас има 10 момчета. Иван е най-високият.

Сравнителни степени от различни основи.

В английски език няколко прилагателни образуват сравнителни степени (Degrees of comparison) от различни основи. Те трябва да се запомнят.
 • good - better - (the) best
 • bad - worse - (the) worst
 • little -less -(the) least
Следните прилагателни имат две различни по значение форми за сравнителна и превъзходна степен:

far - далечен

1. farther - по-отдалечен, по-далечен (на растояние)
1.(the) farthest - най-отдалечен

2. further - понататъшен, последващ (по ред), добавъчен
дальнейший, последующий (по порядку), добавочный
2. (the) furthest - най-отдалечен, най-далечен

near - близък

nearer - по-близък   
1. (the) nearest - най-близък, най-близкият (по растояние)
2. (the) next - бъдещ, следващ (по ред)

old - стар

1. older - по-стар
1. (the) oldest - най-стар
2. elder - старши
2. (the) eldest - най-старши

late - късен

1. later - по-късен (по време)
1. (the) latest - най-късен, последен
2. latter - по-късен (по-следващ) - (по време)
2. (the) last - най-последен (по ред), минал

She is older than my sister.
My elder brother graduated from Sofia University.
The nearest house is the library.
The next lesson is English.

Забележка: 

В английски език съюзът Than никога не се употребява с прилагателното elder
Не is the elder of the two brothers.

Но:
She looked older than her friend.


Усилване на сравнението.

За усилване сравнението в английски език, пред прилагателните в сравнителна степен се използват наречията far, still, much. На български език такива наречия се превеждат като твърде, значително, доста:
 • much better - доста (значително) по-добре
 • much more - твърде (значително) повече
 • much worse - доста (значително) по-лошо
 • The weather is much better today.
В английски език съчетанието the... the с прилагателно в сравнителна степен се превежда на български език със съюза колкото ... толкова в съчетание с прилагателното в сравнителна степен:
 • The sooner the better.
---
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

13 коментара:

 1. В английски език има цяла поредица от устойчиви изрази, съдържащи различни прилагателни в степени на сравнение:
  a change for the better (for the worse) - промяна към по-добро (по-лошо),
  none the less - още повече,
  so much the better (the worse) - още по-добре (толкова по-зле),
  if the worst comes to the worst - в най-лошия случай,
  at (the) best - в най-добрия случай.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да се отбележи, че за последните няколко десетилетия в английски език са настъпили някои изменения и там, където по-рано се разглеждаха синтетични форми, сега са се появили и аналитични, които се използват паралелно със старите, прости форми.

   Изтриване
 2. Да се променят по степени на сравнение могат само качествените прилагателни, които обозначават някакво количество на предмета и чийто значение може да бъде изразено в по-голяма или в по-малка степен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както в български, така и в английски език, качествените прилагателни образуват две степени на сравнение - сравнителна и превъзходна (освен основната - положителна степен, която сама по себе си не представлява сравнение).

   Изтриване
 3. Прилагателните в превъзходна степен обикновено се използват в комбинация с определителен член "the". Изключения има в изречения, където се има предвид много висока степен на качество, а не сравнение с друг предмет.
  Sunsets are most beautiful here. - Залезите са най-красиви (необичайно красиви) тук.

  ОтговорИзтриване
 4. Начините за образуване на степени за сравнение на прилагателните в английски език са няколко:
  - синтетичен - с помощта на суфиксите "-er" и "-est",
  - аналитичен - с помощта на думите "more" и "most", "less" и "least",
  - суплетивен - за такива изключения, като good-better-best.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Английските прилагателни могат да образуват степени на сравнение или аналитично - с помощта на допълнителни думи "more" – повече и "most" – най-много (сложните форми); или синтетично – с промяна на самото прилагателно със суфиксите "–er" и "–est" (прости форми).

   Изтриване
  2. Има нещо като правило, че двусложните прилагателни, завършващи на –y, -er, -ow, -le, а също някои, имащи ударение на втората сричка, образуват прости форми за сравнение. Но това не е съвсем еднозначно, защото езика е жив и постепенно се променя. Когато не сте наясно каква форма да употребите, избирайте аналитичната - в този случай най-много да допуснете стилистична грешка, а не граматична.

   Изтриване
 5. Аналитичната степен на сравнение, с думите "more" – повече и "most" - най-много, може да бъде образувана от всяко прилагателно, а синтетичната, със суфиксите "–er" и "–est" – за едни прилагателни е възможна, а за други - не е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои двусложни прилагателни и отделни едносложни, се използват както в синтетично, така и в аналитично форми на сравнение, за предаване на различни стилистични нюанси и оттенъци. Все пак, простите форми са по-характерни за разговорната реч, а сложните - за писмената.

   Изтриване
 6. А пред most слага ли се the

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да.The most beautiful woman in the world. The most of it is rubbish.

   Изтриване
 7. Редица прилагателни образуват прости форми на сравнение:
  simple - прост - simpler - simplest
  busy - зает - busier - busiest
  quiet - спокоен - quieter - quietest
  happy - щастлив - happier - happiest / most happy (рядко)
  narrow - тесен - narrower / more narrow (рядко) - narrowest

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: