Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Видове предлози (English Prepositions Classication).

Предлози в английски език.

Предлогът (English Preposition) е една от служебните части на речта, която отразява различни пространствени, времеви, причинни или други видове отношения между две значещи думи. В някои други езици, подобни отношения често се изразяват с помощта на падежите, но в английски език, те почти са се загубили (освен наличието все още на общ и притежателен падеж) и за построяване на изреченията най-често се използват именно предлозите и специфичния за англичаните словоред.
 • in — в,  
 • to — към, в,  
 • at — при, в,
 • into — в,  
 • behind — зад,  
 • upon — на,  
 • as far as — до,  
 • because of — поради,
 • in front of — пред.

Тъй като предлозите принадлежат към служебните части на речта, те не могат да се използват самостоятелно и да се променят. Те не се считат за части на изречението. И макар, че традиционно не се считат за самостоятелна, а за служебна част на речта, често те са много близки по значение с английските наречия и съюзи.

Форма на английските предлози и видове.

Основното делене на предлозите в английски език е на прости (simple), производни (derived), сложни (compound) и съставни или фразови (composite/phrasal). По-долу са дадени основните им характеристики, а ако проследите връзките от заглавията им, ще се запознаете с тях в подробности, както и с пълен списък на съответните предлози.Прости предлози (Simple Prepositions).

Проста форма имат преобладаващата част от английските предлози. Такива са: 
 • in, 
 • about, 
 • against ...

Производни предлози (Derived Prepositions).

Както подсказва името им, производни са тези предлози, които произлизат от две части на речта. Такива са:
 • concerning, 
 • including, 
 • depending, 
 • granted и т. н.

Сложни предлози (Compound Prepositions).

Сложните предлози са съставени от няколко различни компонента. Такива са:
 • within, 
 • hereafter, wherewith, 
 • whereupon и т. н.

Съставни или фразови предлози (Composite/Phrasal Prepositions).

Предлози, които представляват словосъчетание и включват в себе си думи от други части на речта и един или два предлога, са съставни или фразови. При това, нито един от елементите на този вид предлози не бива да се променя, разширява, съкращава - те винаги си остават единно цяло. Фразовите предлози са тясно свързани със значението на значещите думи в изречението. Такива са:
 • because of, 
 • instead of, 
 • by virtue of, 
 • for the sake of, 
 • with regard to и т. н.

Налични издания по английски език - за българи:


Употреба на предлозите (Use of Prepositions) и класификация (Classication).

Основните категории предлози се класифицират според тяхното лесикално значение, като предлози за време (prepositions of time), за място (prepositions of place), за направление (prepositions of direction) и т.н. Но в чист вид, на практика те не са само един вид предлози. Лексикалното им значение пряко зависи от тяхната позиция в изречението, затова в много от случаите, един и същ предлог може да има две или повече лексикални значения.

Предлози за причина (Prepositions of reason).

 • I've prepared a contract in accordance with your request. - Приготвих договора, съобразно вашите изисквания.
 • We've decided to stay at home because of the heavy rain. - Решихме да останем в къщи, заради силния дъжд.

Английски предлози за място (Prepositions of place).

 • The cat is in the box. - Котката е в кутията.
 • The box is on the table. - Кутията е на масата.
 • There is a bird over his head. - Над главата му има птица.

Противоположни предлози (Opposite Prepositions).

 • The picture is on the desk. - Картината е (лежи) на бюрото.
 • The picture is under the desk. - Картината е под бюрото.

Предлози за време (Prepositions of Time)

 • I was born in 1988. - Аз съм роден през 1988 година.
 • He came on Monday. - Той дойде в понеделник.

Предлози за направление (Prepositions of Direction)

 • Come to the blackboard. - Ела пред черната дъска.
 • Put the pen into the bag. - Остави писалката в чантата.
 • Take the pen out of the bag. - Вземи писалката от чантата.

https://biznes9.blogspot.com/

Други проявления на английските предлози.


Фразови глаголи.

Една от най-характерните употреби на английските предлози е свързана с фразовите глаголи. Предлозите са в състояние изцяло да променят значението на един и същ глагол, когато участват във фраза с него.
 • To look through - разглеждам,
 • To look for - търся,
 • To look after - преглеждам,
 • To call at - наминавам, отбивам се,
 • To call up  - звъня (по телефона).

Пропускане на предлог.

В английски език често има фрази, които не съдържат предлог, но когато се превеждат на български език, това трябва да стане с предлог. Например:
 • To join somebody – присъединявам се към нещо,
 • To follow somebody – следвам след някого (нещо),
 • To answer a question – отговарям на въпрос
 • To address somebody – обръщав се към някого,
 • To enter something – влизам в.

Участие в устойчиви изрази.

Често предлозите участват в образуването на устойчиви словосъчетания, фрази, изрази в английски език. Например:
 • For example - например,
 • On the one hand – от една страна.
Това беше основната информация по темата за видовете предлози (English Prepositions Classication) и тяхното използване в английски език. За повече подробности по всеки от класифицираните по горе групи предлози, проследете съответните връзки.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: