Подчинени изречения (Subordinate Clauses or Dependent Clauses).

Подчинено изречение (Subordinate Clause).

При всички случаи, можем да говорим за подчинено изречение (Subordinate Clause или Dependent Clauses) само в състава на английските сложно подчинени изречения (The Complex Sentence). При тях имаме едно просто изречение, което е подчинено на друго просто изречение. Тези две части са известни като:

Главно изречение (Principle Clause или Main Clause).

В едно сложно подчинено изречение може да има само едно главно изречение, което е и носител на основната мисъл.

Подчинени изречения (Subordinate Clauses).

В едно сложно подчинено изречение може да има едно, две или повече подчинени изречения, които по някакъв начин определят или допълват основното изречение.

Свързване на подчинените изречения с главното.

За свързване на подчинените изречения с главното се използват различни подчинителни съюзи или съюзни думи. Основно, има три начина за свързване.

1. С помощта на подчинителни съюзи.

Такива са следните съюзи:
 • that,
 • if,
 • when,
 • because,
 • as soon as,
 • as long as,
 • till,
 • as,
 • before,
 • after,
 • since,
 • lest,
 • whether,
 • unless,
 • though,
 • so that и др.
Ето някои примери за свързване с такива съюзи:
 • I know (that) he is right. - Аз знам, че той е прав.
 • I was out when he came. - Аз бях навън, когато той дойде.
 • She had only a cup of tea because she was not hungry. - Тя изпи само чашка чай, защото не беше гладна.
В горните примерни изречения, думите that, when и because са съюзи, тъй като не влизат в състава нито на главното, нито на подчиненото изречение.2. С помощта на съюзни свързващи думи - наречия и местоимения.

Такива са следните:
 • where,
 • how,
 • what,
 • which, who(m),
 • that и др.
Ето някои примери с тях:
 • He knew who had brought the letter. - Той знаеше кой донесе писмото.
 • He knew when I would come. - Той знаеше кога ще дойда аз.
 • He showed me the picture that he was given as a birthday present. - Той ми показа картината, която му бяха подарили за рожденния ден.
В посочените по-горе примери, думите who, when и that са съюзни думи, защото who изпълнява функцията на подлог, when - функцията на обстоятелствено пояснение за време, а that – функцията на допълнение, в съответните подчинени изречения.

3. Безпредложно свързване.

В този случай се използват някои думи и интонацията.
 • The lad you have just talked to is my sister’s friend. - Момчето, с което току-що разговаря, е приятел на сестра ми.
 • I never thought I should see you again. - Никога не съм мислил, че ще те видя отново.
 • He quickly looked through the newspaper he had bought at the station. - Той бързо прегледа вестника, който беше купил на гарата.

Налични издания по английски език - за българи:


Две и повече подчинени изречения.

Едно подчинено изречение, което е зависимо от главното изречение, от своя страна също може да има към себе си (собствени) подчинени изречения.
 • He knew that they would search the area where they had lost him. - Той знаеше, че те ще претърсват района, където го загубиха от поглед.

Видове подчинени изречения.

Има много и различни подчинени изречения, които са граматично зависими от главното изречение, като изпълняват в него функциите на различни части на изречението:
 • - подлог,
 • - сказуемо,
 • - допълнение,
 • - определение,
 • - обстоятелство,
 • - приложение.
За повече подробности, проследете връзката към всяко от подчинените изречения по-долу.

1. Подложни подчинени изречения (Subject Clauses).

Изпълняват функцията на подлог и отговарят на въпросите "who?" - кой? или "what?" - какво? Мястото им е обикновено след сказуемото.
 • What’s worrying me now is the state of her health. - Това, което ме безпокои сега, е състоянието на нейното здраве.

2. Сказуемно подчинено изречение (Predicate Clauses).

Изпълнява ролята на именна част на сказуемото, но се използва рядко.
 • That’s what I want to tell you. - Това е, което искам да ти кажа.

3. Допълнителни подчинени изречения (Object Clauses).

Изпълняват ролята на пряко (но-рядко - на косвено) допълнение към глагола или прилагателното в главното изречение.
 • I suppose (that) he’ll be there. - Аз предполагам, че той ще бъде там.


4. Определителни подчинени изречения (Attribute Clauses).

Изпълняват ролята на определение към съществително или местоимение в главното изречение.
 • Ivan’s brother who lives in Sofia is an engineer. - Братът на Иван, който живее в София, е инженер.

5. Апозитивни подчинени изречения (Appositive Clauses).

Това е вид ограничително определение, изискващо употребата на определителен член.
 • I had the impression that she was badly ill. - Аз останах с впечатлението, че тя беше доста болна.

6. Обстоятелствени подчинени изречения (Adverbial Clauses).

Изпълняват функциите на различни видове обстоятелствени предложения към глагол, прилагателно или наречие в главното изречение.
 • If we don’t go now, we shall miss the train. - Ако не тръгнем веднага, ще изпуснем влака. (обстоятелство за условие към глагола "miss").

7. Номинални подчинени изречения (Nominal Clause).

Изпълняват функцията на именни части на изречението, като подлог и допълнение, като могат да бъдат разказни или въпросителни.
 • Doing my best I wondered if there was anything else I could do. - Правейки всичко, което зависи от мен, аз се чудех дали мога да помогна с още нещо.
Това е основната информация по темата с английското подчинено изречение (Subordinate Clause или още Dependent Clauses), начините за свързването му с главното изречение, както и основните му видове, които намират основно приложение в английската реч. За повече подробности по всяко от видовете, проследете съответната връзка (ако е налична).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: