Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Подчинени изречения (Subordinate Clauses or Dependent Clauses).

Подчинено изречение (Subordinate Clause).

При всички случаи, можем да говорим за подчинено изречение (Subordinate Clause или Dependent Clauses) само в състава на английските сложно подчинени изречения (The Complex Sentence). При тях имаме едно просто изречение, което е подчинено на друго просто изречение. Тези две части са известни като:

Главно изречение (Principle Clause или Main Clause).

В едно сложно подчинено изречение може да има само едно главно изречение, което е и носител на основната мисъл.

Подчинени изречения (Subordinate Clauses).

В едно сложно подчинено изречение може да има едно, две или повече подчинени изречения, които по някакъв начин определят или допълват основното изречение.

Свързване на подчинените изречения с главното.

За свързване на подчинените изречения с главното се използват различни подчинителни съюзи или съюзни думи. Основно, има три начина за свързване.

1. С помощта на подчинителни съюзи.

Такива са следните съюзи:
 • that,
 • if,
 • when,
 • because,
 • as soon as,
 • as long as,
 • till,
 • as,
 • before,
 • after,
 • since,
 • lest,
 • whether,
 • unless,
 • though,
 • so that и др.
Ето някои примери за свързване с такива съюзи:
 • I know (that) he is right. - Аз знам, че той е прав.
 • I was out when he came. - Аз бях навън, когато той дойде.
 • She had only a cup of tea because she was not hungry. - Тя изпи само чашка чай, защото не беше гладна.
В горните примерни изречения, думите that, when и because са съюзи, тъй като не влизат в състава нито на главното, нито на подчиненото изречение.2. С помощта на съюзни свързващи думи - наречия и местоимения.

Такива са следните:
 • where,
 • how,
 • what,
 • which, who(m),
 • that и др.
Ето някои примери с тях:
 • He knew who had brought the letter. - Той знаеше кой донесе писмото.
 • He knew when I would come. - Той знаеше кога ще дойда аз.
 • He showed me the picture that he was given as a birthday present. - Той ми показа картината, която му бяха подарили за рожденния ден.
В посочените по-горе примери, думите who, when и that са съюзни думи, защото who изпълнява функцията на подлог, when - функцията на обстоятелствено пояснение за време, а that – функцията на допълнение, в съответните подчинени изречения.

3. Безпредложно свързване.

В този случай се използват някои думи и интонацията.
 • The lad you have just talked to is my sister’s friend. - Момчето, с което току-що разговаря, е приятел на сестра ми.
 • I never thought I should see you again. - Никога не съм мислил, че ще те видя отново.
 • He quickly looked through the newspaper he had bought at the station. - Той бързо прегледа вестника, който беше купил на гарата.

Налични издания по английски език - за българи:


Две и повече подчинени изречения.

Едно подчинено изречение, което е зависимо от главното изречение, от своя страна също може да има към себе си (собствени) подчинени изречения.
 • He knew that they would search the area where they had lost him. - Той знаеше, че те ще претърсват района, където го загубиха от поглед.

Видове подчинени изречения.

Има много и различни подчинени изречения, които са граматично зависими от главното изречение, като изпълняват в него функциите на различни части на изречението:
 • - подлог,
 • - сказуемо,
 • - допълнение,
 • - определение,
 • - обстоятелство,
 • - приложение.
За повече подробности, проследете връзката към всяко от подчинените изречения по-долу.

1. Подложни подчинени изречения (Subject Clauses).

Изпълняват функцията на подлог и отговарят на въпросите "who?" - кой? или "what?" - какво? Мястото им е обикновено след сказуемото.
 • What’s worrying me now is the state of her health. - Това, което ме безпокои сега, е състоянието на нейното здраве.

2. Сказуемно подчинено изречение (Predicate Clauses).

Изпълнява ролята на именна част на сказуемото, но се използва рядко.
 • That’s what I want to tell you. - Това е, което искам да ти кажа.

3. Допълнителни подчинени изречения (Object Clauses).

Изпълняват ролята на пряко (но-рядко - на косвено) допълнение към глагола или прилагателното в главното изречение.
 • I suppose (that) he’ll be there. - Аз предполагам, че той ще бъде там.


4. Определителни подчинени изречения (Attribute Clauses).

Изпълняват ролята на определение към съществително или местоимение в главното изречение.
 • Ivan’s brother who lives in Sofia is an engineer. - Братът на Иван, който живее в София, е инженер.

5. Апозитивни подчинени изречения (Appositive Clauses).

Това е вид ограничително определение, изискващо употребата на определителен член.
 • I had the impression that she was badly ill. - Аз останах с впечатлението, че тя беше доста болна.

6. Обстоятелствени подчинени изречения (Adverbial Clauses).

Изпълняват функциите на различни видове обстоятелствени предложения към глагол, прилагателно или наречие в главното изречение.
 • If we don’t go now, we shall miss the train. - Ако не тръгнем веднага, ще изпуснем влака. (обстоятелство за условие към глагола "miss").

7. Номинални подчинени изречения (Nominal Clause).

Изпълняват функцията на именни части на изречението, като подлог и допълнение, като могат да бъдат разказни или въпросителни.
 • Doing my best I wondered if there was anything else I could do. - Правейки всичко, което зависи от мен, аз се чудех дали мога да помогна с още нещо.
Това е основната информация по темата с английското подчинено изречение (Subordinate Clause или още Dependent Clauses), начините за свързването му с главното изречение, както и основните му видове, които намират основно приложение в английската реч. За повече подробности по всяко от видовете, проследете съответната връзка (ако е налична).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: