Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Позиционни частици (Adpositions) и позиционни фрази (Adpositional phrases).

Какво е позиционна частица (What is an adposition)?

В английски език има по-широко граматично понятие за предлозите и следлозите заедно, наречено "adposition", което е вид позиционна частица, която изменя значението на основната дума (съществително, глагол, прилагателно или техни фрази и аналози), но не е суфикс или префикс, а е самостоятелна дума.

Обикновено се използват преди или след съответната дума, като формира с нея фраза, като при това - много често, променят значението на основната дума, към която са приложени. Някои лингвисти използват понятието предлози (preposition) като обобщение за всички позиционни частици, което може да доведе до известно объркване в разбиранията и терминологията.

Други термини, използвани за понятието "adposition".

 • Ambiposition (обкръжаващи частици),
 • Inposition (вътрепозиционни частици - в състава на фразите, образувани с тяхна помощ),
 • Interposition (взаимодействащи си частици).Видове позиционни частици (Kinds Of Adpositions).

Според мястото, което заемат (преди или след определяемата дума) позиционните частици се подразделят на три основни вида:

Предлози (Preposition),

Едни от тези частици са предлозите (Prepositions),  което означава, че те се поставят (тяхната позиция е) пред думата, за която се отнасят. Използват се значително по.често от следлозите и имат значително разнообразие.

Следлози (Postposition),

Другия вид са следлозите (Postpositions),  което означава, че се поставят след определяемата дума. Това е значително по-рядък случай на употреба в английски език.

Окололози (Circumposition).

И третия вид adpositions са "окололозите" (Circumposition), което означава, че се поставят около (и пред и след) определяемата дума, което означава, че се състоят от две части: едната пред, а другата след определяемата дума. Имат най-слабо представителство и приложение в сравнение с останалите позиционни частици.

Налични издания по английски език - за българи:


Функции на позиционните частици (Functions of Adpositions).

Могат да се посочат седем специфични основни функции на позиционните частици, които нямат точни аналози в българската граматика, поради което ще е трудно да бъдат разбрани, но поне може да се опитаме и да ги имаме предвид при изучаването на английски език, особено ако ни предстои вземането на официален изпит или тест.

Основни функции (Primary Functions of Adpositions):

 • - Позиционна фразова глава (Adpositional Phrase head),
 • - Съществителен фразов модификатор (Noun phrase modifier),
 • - Съществително фразово допълнение (Noun phrase complement),
 • - Прилагателно фразово допълнение (Adjective phrase complement),
 • - Глаголно фразово допълнение (Verb phrase complement),
 • - Свързващо обстоятелствено пояснение (Adjunct adverbial),
 • - Разделящо обстоятелствено пояснение (Disjunct adverbial.

Функции към частите на изречението (Nominal Functions Of Adpositions).

 • - Към подлога (Subject),
 • - Към подложното определение (Subject Complement),
 • - Към прякото допълнение (Direct object),
 • - Към определението към допълнение (Object Complement),
 • - Към косвено допълнение (Indirect Object),
 • - Към предложно допълнение (Prepositional Complement).

https://pabota1.blogspot.com/

Използване в английските падежи (Grammatical Cases).

Позиционните частици, макар че са синтактични елементи, много често определят падежните отношения в английското изречение (което е част от морфологията), чрез фразите, в които участват. Някои от тях определят само един вид падеж, докато други са в състояние да определят два или повече различни падежа, според случая и значението, в които се използват. Самите позиционни частици (Adpositions) не се променят по време, род, число, падеж и т.н. (non-inflecting / invariant words), докато глаголите, прилагателните и съществителните, към които се добавят - се променят.

Фрази с позиционни частици (Adpositional Phrase).

В лингвистиката, фразите с позиционни частици (adpositional phrase) са синтактична категория. Те съдържат една от трите позиционни частици (preposition, postposition, или circumposition) като глава (начало head) и обикновено влизат в състава на съществителна фраза. Включват се следните видове:

Предложна фраза (prepositional phrases).

 • She walked around his desk.
 • They walked up the stairs.

Следложна фраза (postpositional phrases).

 • store to = 'to the store'
 • house from = 'from the house'

Окололожна фраза (circumpositional phrases).

 • From now on, he won't help.
Това е основната информация по иначе доста обширната и специфична тема за позиционните частици (Adpositions) и позиционните фрази (Adpositional phrases) използвани в английски език, както и техните класификации и определения.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: