Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 декември 2014

Посоките на света | dLambow

 (World's directions)

Посоки на света на английски език


Посоките на света
(World's directions)
са:
North
[ nɔːθ ]
N [ ɛn ]
север
East
[ iːst ]
E [ iː ]
изток
South
[ saʊθ ]
S [ ɛs ]
юг
West
[ wɛst ]
W [ ˈdʌblju(ː) ]
запад
Четирите допълнителни
посоки на света
(The four intermediate
directions)
са:
Northeast
[ ˌnɔːθˈiːst ]
NE
[ neɪ ]
североизток
[ ˌsaʊθˈiːst ]
SE
[ seɪ ]
югоизток
Southwest
[ ˌsaʊθˈwɛst ]
SW
[ ɛs-
ˈdʌblju(ː) ]
югозапад
Northwest
[ ˌnɔːθˈwɛst ]
NW
[ ɛn-
ˈdʌblju(ː) ]
северозапад
Осемте междинни
посоки на света
(The 8 secondary
intercardinal direction)
са:
West-North
West
[ wɛst-nɔːθ wɛst ]
WNW
[ ˈdʌblju(ː)
-ɛn-ˈdʌblju(ː) ]
запад-
северозапад
North-North
West
[ nɔːθ-nɔːθ wɛst ]
NNW
[ ɛn-ɛn-
ˈdʌblju(ː) ]
север-
северозапад
North-North
East
[ nɔːθ-nɔːθ iːst ]
NNE
[ ɛn-ɛn-iː ]
север-
североизток
East-North
East
[ iːst-nɔːθ iːst ]
ENE
[ iː-ɛn-iː ]
изток-
североизток
East-south
East
[ iːst-saʊθ iːst ]
ESE
[ iː-ɛs-iː ]
изток-
югоизток
South-South
East
[ saʊθ-saʊθ iːst ]
SSE
[ ɛs-ɛs-iː ]
юг-
югоизток
South- South
West
[ saʊθ- saʊθ wɛst ]
SSW
[ ɛs-ɛs-
ˈdʌblju(ː) ]
юг-
югозапад
West-South
West
[ wɛst-saʊθ
wɛst ]
WSW
[ ˈdʌblju(ː)
-ɛs-ˈdʌblju(ː) ]
запад-
югозапад


Кои са основните посоки на света (Cardinal direction)?


Посоките на света
Посоките на света (World's directions)

Четирите основни посоки на света (Four Cardinal directions) са:

 • North [ nɔːθ ] - N [ ɛn ] - север
 • East [ iːst ] - E [ iː ] - изток
 • South [ saʊθ ] - S [ ɛs ] - юг
 • West [ wɛst ] - W [ ˈdʌblju(ː) ] - запад

Къде е север по компаса?

Стрелката на компаса показва северния магнитен полюс, а не географския север. Въртенето на земята определя посоките изток (6.00 ч. зимно време) и запад (18.00 ч. зимно време). Юг е в посока на слънцето в 12.00 ч. зимно време. Прието е географските карти да се ориентират така, че север да е нагоре.

Четирите допълнителни посоки на света (The four intermediate directions) са:

 • Northeast [ ˌnɔːθˈiːst ] - NE [ neɪ ] - североизток
 • Southeast [ ˌsaʊθˈiːst ] - SE [ seɪ ] - югоизток
 • Southwest[ ˌsaʊθˈwɛst ] - SW [ ɛs-ˈdʌblju(ː) ] - югозапад
 • Northwest [ ˌnɔːθˈwɛst ] - NW [ ɛn-ˈdʌblju(ː) ] - северозапад

Осемте междинни посоки на света (The 8 secondary intercardinal direction) са:

 • West-North West [ wɛst-nɔːθ wɛst ] - WNW [ ˈdʌblju(ː)-ɛn-ˈdʌblju(ː) ] - запад-северозапад
 • North-North West [ nɔːθ-nɔːθ wɛst ] - NNW [ ɛn-ɛn-ˈdʌblju(ː) ] - север-северозапад
 • North-North east [ nɔːθ-nɔːθ iːst ] - NNE [ ɛn-ɛn-iː ] - север-североизток
 • East-North East [ iːst-nɔːθ iːst ] - ENE [ iː-ɛn-iː ] - изток-североизток
 • East-south East [ iːst-saʊθ iːst ] - ESE [ iː-ɛs-iː ] - изток-югоизток
 • South-South East [ saʊθ-saʊθ iːst ] - SSE [ ɛs-ɛs-iː ] - юг-югоизток
 • South- South West [ saʊθ- saʊθ wɛst ] - SSW [ ɛs-ɛs-ˈdʌblju(ː) ] - юг-югозапад
 • West-South West [ wɛst-saʊθ wɛst ] - WSW [ ˈdʌblju(ː)-ɛs-ˈdʌblju(ː) ] - запад-югозапад
Как да определим къде са изток запад север юг?

На Земята има четири основни географски посоки: изток, запад, север, юг.

Изток запад север юг
Изток запад север юг (East West North South)

Ако застанете с лице на север, тогава:

 • - накъде е изток - отдясно;
 • - накъде е запад - отляво;
 • - накъде е юг - отзад. 

Ако погледнете на юг, представете си, че сте в южното полукълбо, тогава:

 • - накъде е север - отзад;
 • - накъде е изток - отляво;
 • - накъде е запад - отдясно. 
Следователно, и в двата случая, за да се ориентирате, е достатъчно да определите къде е север. 
 

Използване на компас за определяне посоките на света

За да се ориентирате за посоките на света, има едно просто устройство - компас. Подобно на барута и порцелана, компасът е изобретен в древен Китай и изглежда като обикновен часовник. Като часовник, но не съвсем. Факт е, че нашата Земя е огромен магнит с два полюса и тези магнитни полюси почти съвпадат с географските Северен и Южен полюс. Така, стрелката на компаса винаги сочи на север.

Посоките на компаса също се измерват в ъглови градуси по посока на часовниковата стрелка: от 0 до 360 градуса. И така, според компаса:
 • - Къде е север? - на 0 градуса, 
 • - Къде е изток? - на 90 градуса, 
 • - Къде е юг? - на 180 градуса,
 • - Къде е запад? - на 270 градуса. 

Допълнителните посоки по компаса

Посоката по средата между север и изток се нарича североизток, между юг и запад се нарича югозапад и т.н. Тези и други посоки са написани съкратено върху циферблата на компаса, както следва: 
 • N, 
 • S, 
 • B, 
 • 3, 
 • NE, SW и т.н.

Какво е азимут по компаса?

Ъгълът, който образува посоката към някакъв терен с посока на север, се нарича азимут на този обект. Моряците и летците наричат ​​този ъгъл - курс. Когато казват, че курсът на кораба е 45 градуса, това означава, че корабът върви на североизток.

В гората, при туризъм или риболов, компасът е незаменим помощник. 

Ако вие, напускайки дома си, на път към гората за гъби, не сте забравили да определите азимута на къщата си с помощта на компаса, никога няма да се изгубите. Между другото, на географските карти северът винаги е отгоре, а югът е отдолу.

Как още може да се ориентираме в природата (без компас)?

Има и други начини да разберете къде е север. Накарайте запознат човек да ви посочи ярката Полярна звезда в нощното небе. В небето тя "виси" точно над Северния полюс. Но за да разберете къде е север, не е необходимо изчаквате нощта. В умерените и високи географски ширини по обяд сянката от Слънцето също сочи на север.

Мъховете и лишеите са по-склонни да растат от северната страна на големи скали, камъни и дървета, отколкото от южната страна. Причината е, че че южните страни са по-нагрети от слънцето и там има по-малко влага, която е необходима за развитие на мъхове и лишаи

Часови пояси

Земята се върти от запад на изток. Нека мислено ограничим ивица с ширина 15 градуса на повърхността на Земята с два меридиана. Точно това е ъгълът, който земното кълбо завърта около оста си за 1 час. Придвижвайки се от изток на запад, има общо 1, 2, 3, ... 24 такива меридианни пояси. Всеки пояс се нарича часова зона. Във всички точки на часовата зона времето е едно и също.

Ще считаме за начален или нулев пояс този, в средата на който преминава Гринуичският меридиан. Тогава номерът на всяка часова зона, следваща на изток, ще покаже с колко часа местното време в тази зона изпреварва времето в първоначалната зона на Гринуич. Например, Варна се намира във втората часова зона. Така че, когато е обяд в Гринуич, вече е два часа следобед във Варна.

Като цяло хората, живеещи на изток, посрещат слънцето сутрин по-рано от тези, които живеят на запад. Да, и Нова година идва по-рано на Изток. Следователно, ако летите от изток на запад по-бързо, отколкото се върти Земята, може да имате време да празнувате Нова година 24 пъти. Това би било наистина страхотно! 

Посоките на английски
1.тукhere[ hɪə ]
2.натукover here[ ˈəʊvə hɪə ]
3.оттукfrom here[ frɒm hɪə ]
4.дотукso far[ səʊ fɑː ]
5.за тукfor here[ fɔː hɪə ]
6.тамthere[ ðeə ]
7.натамover there[ ˈəʊvə ðeə ]
8.оттамfrom there[ frɒm ðeə ]
9.дотамuntil there[ ənˈtɪl ðeə ]
10.за тамfor there[ fɔː ðeə ]
11.навсякъдеeverywhere[ ˈɛvrɪweə ]
12.от всякъдеfrom everywhere[ frɒm ˈɛvrɪweə ]
13.за всякъдеfor everywhere[ fɔːr ˈɛvrɪweə ]
14.никъдеnowhere[ ˈnəʊweə ]
15.на никъдеnowhere[ ˈnəʊweə ]
16.от никъдеfrom nowhere[ frɒm ˈnəʊweə ]
17.за никъдеfor nowhere[ fɔː ˈnəʊweə ]
18.някъдеsomewhere[ ˈsʌmweə ]
19.от някъдеfrom somewhere[ frɒm ˈsʌmweə ]
20.на някъдеto somewhere[ tuː ˈsʌmweə ]
21.за някъдеfor somewhere[ fɔː ˈsʌmweə ]
22.околоaround[ əˈraʊnd ]
23.наоколоaround[ əˈraʊnd ]
24.лявоleft[ lɛft ]
25.отлявоon the left[ ɒn ðə lɛft ]
26.налявоto the left[ tuː ðə lɛft ]
27.дясноright[ raɪt ]
28.отдясноon the right[ ɒn ðə raɪt ]
29.надясноto the right[ tuː ðə raɪt ]
30.високоhigh[ haɪ ]
31.нависокоHigh[ haɪ ]
32.от високоof high[ ɒv haɪ ]
33.нискоlow[ ləʊ ]
34.на нискоon low[ ɒn ləʊ ]
35.от нискоfrom low[ frɒm ləʊ ]
36.предin front of[ ɪn frʌnt ɒv ]
37.напредforward[ ˈfɔːwəd ]
38.отпредin front[ ɪn frʌnt ]
39.задbehind[ bɪˈhaɪnd ]
40.назадback[ bæk ]
41.отзадbehind[ bɪˈhaɪnd ]
42.гореabove[ əˈbʌv ]
43.нагореup[ ʌp ]
44.отгореon top[ ɒn tɒp ]
45.за гореfor above[ fɔːr əˈbʌv ]
46.долуdown[ daʊn ]
47.надолуdown[ daʊn ]
48.от долуfrom below[ frɒm bɪˈləʊ ]
49.за долуfor down[ fɔː daʊn ]
50.северnorth[ nɔːθ ]
51.на северNorth[ nɔːθ ]
52.от северfrom the north[ frɒm ðə nɔːθ ]
53.югsouth[ saʊθ ]
54.на югsouthwards[ ˈsaʊθwədz ]
55.от югfrom the south[ frɒm ðə saʊθ ]
56.западwest[ wɛst ]
57.на западwestwards[ ˈwɛstwədz ]
58.от западfrom the west[ frɒm ðə wɛst ]
59.изтокeast[ iːst ]
60.на изтокto the east[ tuː ði iːst ]
61.от изтокfrom the east[ frɒm ði iːst ]

 

Загадката на Магелан.

Загадката на Магелан е свързана с часовите зони и часовата разлика. Когато експедицията му се завръща от околосветско пътешествие в Португалия, се оказа, че пътешествениците са „загубили“ един ден! Според календарите на кораба е било четвъртък, но за всички португалци вече е било петък.

Как може да се случи това?

Много просто. И тук не са виновни часовниковите навигатори – те грижливо са водили записи в корабните дневници. Просто експедицията на Магелан напълно е обиколила земното кълбо от изток на запад. Така се появява един допълнителен ден.
Други примери за собствени съществителни имана в английски език

----------------

5 коментара:

Дани56 каза...

Произношение на четирите страни на света на английски език:
North (ern) – [nɔ:θ] – Север
South (ern) – [saʊθ] – Юг
West (ern) – [west] – Запад
East (ern) – [i:st] – Изток

MAgy_65 каза...

Посоките на света, като направления на компаса на английски език:
- north - север,
- northeast - северо-изток,
- east - изток,
- southeast - юго-изток,
- south - юг,
- southwest - юго-запад,
- west - запад,
- northwest - северо-запад.

Raych0_6 каза...

Полезни и често използвани думи и фрази по темата:
map - карта,
compass - компас,
to read a compass - разпознавам (чета) компаса.

Jeko_Jek каза...

Къде се намираме (като местоположение) по отношение посоките на света - с употребата на определителен член "the":
in the north — на север,
in the west — на запад,
in the east — на изток,
in the south — на юг.

Stan76ta каза...

В каква посока се движим, по отношение главните посоки на света, се бележи с използването на определителен член "the":
to the north — на север,
to the west — на запад,
to the east — на восток,
to the south — на юг.

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: