Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Предлог (English Preposition).

Какво е предлог (What is a preposition) в английски език?

Предлог в английски език (preposition), произнася се  [,prepə'zi∫n], съкратено "prep" — е служебна дума, изразяваща отношението на съществителното или местоимението към другите думи в изречението. А тези отношения могат да са:
 • пространствени, 
 • времеви, 
 • причинни, 
 • целеви и др.

Значението на падежните отношения се предава само с предлози.

В английски език съществителните имена нямат падеж (с изключение на притежателен падеж) и значението на падежните отношения между думите се предава само с предлози. Предлозите, както и всички служебни думи, не могат да се употребяват самостоятелно. Те не са членове на изречението и не се променят. Повечето английски предлози са многозначни и могат да изразяват най-различни отношения, които се конкретизират и уточняват само в контекста на изказването. Например:
 • She’s brought a letter for you. — Тя донесе писмо за тебе.
 • She’s been here for two weeks. — Тя е тук в продължение на две седмици.
 • Did they pay you for the work? — Те платиха ли ти за работата?
 • They went out for a walk. — Те излязоха на разходка.
 • There is a man waiting for you. — Някакъв човек те чака.

Употреба на предлог.

Често употребата на един или друг предлог зависи от предшестващия го глагол. Така например, след глагола to laugh — смея се, се използва само предлога at :  to laugh  at  - смея се на (над). Някои глаголи, които се употребяват с определени предлози, образуват устойчиви съчетания, предаващи различни отношения. Например:
 • to look at - гледам (нещо),
 • to look after - преглеждам за, грижа се за,
 • to look for - търся (някой, нещо).

Предлог - наречие.

Много предлози съвпадат по форма с наречия. Те могат да се различат по ролята, която изпълняват в изречението. А именно, че предлозите изразяват отношения между съществителните (или местоименията) и другите думи в изречението и са служебни, а не самостоятелни думи. Докато наречията определят глагола, явяват се самостоятелни думи и носят върху себе си ударение. Например:
 • She sat behind me. — Тя седеше зад мен. (предлог)
 • They were walking behind. — Те се разхождаха отзад. (наречие)

Забележка: Герундий.

В английски език съществува глаголна форма, който отсъства в български език. Това е герундий - нелична форма на глагола с характерно -ing окончание, която притежава свойства и на глагол и на съществително. Затова в разглежданата конструкция предлог + съществително / местоимение, тя може да заема мястото на съществително. Например:

Герундий в проста форма (Indefinite Gerund Active):

 • Thank you for helping me.  — Благодаря, за помощта. (че ми помагате).

Герундий в страдателен залог (Indefinite Gerund Passive):

 • I can rely on being invited to the party. — Мога да разчитам на покана за праздненство (на това, че ще ме поканят).
Такива изречения се срещат сравнително рядко, в сравнение с конструкцията със съществително или местоимение.


Форми на предлозите.

По своята форма предлозите се делята на следните видове:

Прости предлози

 • in — в,   
 • to — към, в;   
 • at — при, в,
 • by — около,   
 • with — с.

Сложни предлози

 • into — в;   
 • inside — вътре;   
 • before — пред;   
 • behind — зад;   
 • upon — на;   
 • throughout — през.

Съставни предлози.

Съставни (групови) предлози, които представляват съчетания от съществително, прилагателно, причастие или наречие с прост предлог или съюз, обединени в единно значение. Например:
 • as far as — до;   
 • as for — относно, что се касае до,
 • because of — поради,
 • in case of — в случай на,
 • in front of — пред.
Това е най-обобщената информацията по темата за предлог в английски език (English Preposition), придружена с някои примери и класификации. По-детайлна информация за различните видове и тяхното използване търсете в следващи публикации.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

14 коментара:

 1. Предлог в английски език е служебна част на речта, отразяваща пространствени, времеви, причинни или друг вид отношения между две значими думи в изречението. Чрез тези отношения се изразяват различни граматични падежи в английското изречение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мами-2311:39 сл.об.

   Всичко, свързано с английския предлог, е достатъчно сложна и пространна тема в английски език. Това е свързано със съществуването на много и различни групи предлози и тяхното правилно използване. Иначе, предлога (preposition) е служебна дума, която свързва съществителното с други думи в изречението. Чрез предлозите могат да се предават и падежни отношения.

   Изтриване
  2. По своята същност, предлогът (Preposition) е служебна част на речта, която установява синтактическа връзка между другите части на изречението. В изреченията предлозите се използват обикновено пред съществително, прилагателно, местоимение, числително и даже пред герундий, или след глаголи.

   Изтриване
  3. В английски език има доста голямо разнообразие и разновидности на предлози (Different types of English Prepositions) и за да бъдат изучени те лесно и правилно, е добре да бъдат разделени (както са на този сайт) на групи, видове, разновидности.

   Изтриване
 2. Propiten_5fgy9:49 пр.об.

  Всеки предлог в английски език е служебна част на речта и като следствие от това, не може да се употребява самостоятелно и да се променя. Предлозите не са част от изречението. Макар традиционно да се считат за отделна част от речта, често предлозите са доста близки по значение с наречията и съюзите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По своето предназначение, английските предлози се подразделят на четири логични група:
   - предлози за място,
   - предлози за направление,
   - предлози за време,
   - предлози за причина.
   По други критерии е възможно и друго подразделяне, а също са възможни и други подгрупи, но по-важното е практически за се овладява тяхното използване, защото предлозите играят съществено значение в английски език.

   Изтриване
 3. Като правило, предлога "of" се използва за създаване на родителен падеж (изразяване на принадлежност на нещо-си на някого-си). Отговаря на въпросите На кого?, На какво? По аналогичен начин, предлога "to" – се ползва за дателен, а предлозите "by" и "with" – за творителен падеж.

  ОтговорИзтриване
 4. Предлозите в английски език могат да се състоят от:
  - една кратка дума (at, to, in),
  - сложна дума (inside, throughout),
  - словосъчетание (in accordance with, thanks to).

  ОтговорИзтриване
 5. Примери за използване на предлози:
  The pencil is on the table. - Моливът е на масата.
  She lives in a nice place. - Тя живее на прекрасно място.
  They left because of you. - Те си тръгнаха заради теб.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Английски изречения с използването на предлози:
   Start by learning new words. - Започни с ученето на нови думи.
   We'll be back in three weeks. - Ние ще се върнем до три седмици.
   He is waiting for you downstairs. - Той те чака долу.

   Изтриване
 6. По своята форма, английските предлози могат да се подразделят на прости, сложни и съставни. Простите се състоят от един корен и не могат да бъдат разложени на съставни части. Ето примери:
  on (на),
  in (в),
  at (при),
  for (за),
  with (с),
  of (от),
  out (вън) и т.н.

  ОтговорИзтриване
 7. Към сложните предлози се отнасят онези, които са образувани от няколко думи. Например:
  without (без),
  upon (на),
  into (в, отвътре),
  below (под),
  beside (заедно с),
  around (около),
  above (над) и т.н.

  ОтговорИзтриване
 8. Propiten_5fgy3:36 пр.об.

  Съставни са тези предлози, които са съставени от няколко думи. Например:
  - in front of (отпред),
  - in addititon to (в добавка към),
  - on behalf of (от името на).
  - along with (наред с),
  - in accordance with (в съответствие с),
  - because of (поради) и други.

  ОтговорИзтриване
 9. Предлозите за място (Prepositions of place) посочват ова, къде може да е разположен един одушевен или неодушевен предме. Например:
  - He is hiding behind the door. - Той се крие зад вратата.
  - Hang that picture above my bed. - Закачете тази картина над моето легло.
  - The cat is under the table. - Тази котка е под масата.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: