Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Съюзи (English conjunctions).

Съюзи в английски език.

Съюзите в английски език (English conjunctions) — произнася се [kən'dʒʌη(k)∫(ə)ns]
или съкратено «cj» са служебни думи, служещи за свързване на думи и фрази в простите изречения и прости изречения в сложното изречение.

Видове съюзи.

По своите лексикални фунции в изречението, съюзите се подразделят на:

Съчинителни съюзи (Coordinating Conjunctions) - 

те свързват думи, фрази и части от изречението, които не зависят едни от други. Например:
 • Her hair was dark and long. — Косите й бяха тъмни и дълги.
 • It's fine but cold. — Добре, но е студено.
 • Tea or coffee? — Чай или кафе?
Такива съюзи са и:
 • and
 • but
 • or
 • yet
 • for
 • nor
 • so

Подчинителни съюзи (Subordinating Conjunction / dependent word / subordinator) - 

те свързват допълнителното изречение с главното и уточняват подчинителния характер помежду им. Например:
 • When she read the letter, she locked it in her desk. — Когато прочете писмото, тя го заключи в бюрото си.
 • He knew that I should go with him if he asked me to. — Той знаеше, че аз ще тръгна с него, ако ме покани.

Ето някои от подчинителните съюзи:

 • after
 • although
 • as
 • as if
 • as long as
 • as though
 • because
 • before
 • even if
 • even though
 • if
 • if only
 • in order that
 • now that
 • once
 • rather than
 • since
 • so that
 • thanthat
 • hough
 • till
 • unless
 • until
 • when
 • whenever
 • where
 • whereas
 • wherever
 • while
 • and — и (обединение)
 • but — но (противопоставяне)
 • or — или (избор)

По своята форма съюзите се делят на:

Прости съюзи (неразложими на съставни части)

 • and — и,
 • if — ако,
 • that  — че,
 • but — но,
 • after — след,
 • as — като,
 • while — докато и др.;

Производни и сложни съюзи:

 • unless  — освен ако, ако не,
 • because  — защото,
 • however  — обаче, тъй като,

Съставни съюзи (Compound conjunctions)  

(съставени от няколко отделни думи - словосъчетания):
 • as well as   — така както,
 • in case — в случай че,
 • as soon as,
 • as if 
 • in order that 
 • in order to 
 • on condition that 
 • even if
 • so that 
 • provided that 
 • as though 
 • in as much as и др.

Съотносителни съюзи (Correlative / paired conjunctions):

 • both …  and — както … така,
 • either... or — или … или,
 • not [only] ... but [also] — не само … но и, и др.
 • neither…nor — нито ... нито,
 • whether... or — дали ... или,
 • just as . . . so — точно като ... така и,
 • from…to… — от ... до,
 • as many as — толкова ... колкото,
 • between…and… — между ... и,
 • scarcely…when… — едва ... когато,
 • so…that… — така ... както,
 • hardly…when… — тъкмо ... когато,
 • as…so… — както ... така,
 • as…as… — толкова ... колкото, 
 • such…that… — тъй като ... така че,
 • not only…but also… — не само ... но също и, 


Примери:

 • Both Mary and George have gone to Buffalo. 
 • Either Ivan or George must have done this mischief.
 • Neither Ivan nor George has passed the test.
 • For seeking admission in a US-university, you should sit for both GRE and TOEFL.
 • I do not know whether my friend is arriving by the 10 o’clock flight or 11 o’clock flight.
 • He not only wrote the screenplay for the movie but also acted a role in it.
 • I see only such movies as have good songs.
 • Such was the weather the whole of today that I decided to stay indoors.
 • If I am as intelligent as my father ...
 • As you sow, so you reap.
 • I had hardly sat down for dinner, when the phone rang
 • I left home early so that I would not miss the 8 o’clock train to Sofia.
 • Ivanov had scarcely reached the platform when the train started moving.
 • The meeting will take place between 7 p.m and 8 p.m.
 • There are as many chairs as there are students.
 • Application will be issued by the college from 11 am to 3 pm.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

8 коментара:

 1. Manni_Dan48:15 пр.об.

  Граматическият съюз в английски език е дума, която се използва за свързване на две или повече изречения, или две думи (части на изречението) помежду им в дадено конкретно изречение, но самия съюз не е част на изречението (той е част на речта).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Досьо-29:36 пр.об.

   Английските съюзи (Conjunctions) са служебни думи, които установяват връзка между думи, словосъчетания, фрази и изречения. Например:
   Call the movers when you are ready. - Повикай товарачите, когато си готов.
   Two and two makes four. - Две и две прави четири.

   Изтриване
 2. Най-разпространените съюзи в английски език са следните:
  and (и, а),
  or (или),
  but (но, а, обаче, затова пък),
  nor (нито),
  for (за).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пример за употреба на съюза "and":
   She eats at canteen and works in the trade pavilion - Тя се храни на столова и работи в търговския павилион. В този пример съюза "and" (и) свързва изречението "she eats at canteen" (тя се храни в столова) с изречението "works in the trade pavilion" (работи в търговският павилион).

   Изтриване
 3. Неси 90дан9:40 пр.об.

  Английските съчинителните съюзи (Conjunctions) обикновено се разполагат между частите на изречението или две отделни изречения, които те свързват. Докато подчинителните съюзи, като правило са в началото на подчиненото изречение.

  ОтговорИзтриване
 4. Manni_Dan49:29 пр.об.

  Съюзите в английски език се използват за свързване на изречения, части от изречения, изрази, фрази и думи помежду им. Така те стават по-компактни. Например, изречението "Ivan and Peter are good students." е съкратен вариант да се каже "Ivan is a good student and Peter is a good student". Аналогично, изречението "He is poor, but honest." е съкратена форма на изречението "He is poor but he is honest".

  ОтговорИзтриване
 5. Английските съюзи не бива да се бъркат с относителните местоимения, относителните наречия и предлозите, които също изпълняват ролята на свързващи думи. Например:
  - This is the house that Ivan built. - Това е къщата, която Иван построи.
  Тук "that" е относително местоимение, свързващо изреченията:
  - this is the house
  - Ivan built.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. This is the place where they met. - Това е мястото, където те се срещнаха.
   В това изречение, съюза "where" е относително наречие, свързващо двете изречения:
   "this is the place" и
   "they met"

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: