Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Английски въпроси (English Questions).

Видове английски въпроси (English Questions).

В английски език има три вида изречения: разказно или утвърдително (declarative sentences), повелително (imperative sentences) и въпросително (interrogative sentences). Тук ще разглеждаме в по-големи подробности поставянето на въпрос чрез различните видове въпросително изречение.

Английските въпроси имат известни разлики от българските, особено в подреждането на думите в изречението. Повечето английски въпроси се образуват с помощта на инверсия - обръщане реда на думите и с употребата на спомагателни въпроси.

Въпросителни изречения.

Във въпросителните изречения от английски език се съдържа някакъв въпрос за получаване на информация, като словореда зависи от вида на въпроса (type of question) и от сказуемото (predicate). Но основния принцип е постановката на въпросителната дума (question word), ако тя присъства и поставянето на спомагателен глагол (auxiliary verb) в началото на изречението. Освен това има и правило за съчетаване на времето - каквото време се използва във въпроса, такова трябва да е то и в отговора. Следователно, ако въпроса е в Present Simple, то и отговора трябва да е в същото.
 • Do you play tennis? – Yesplay tennis every week.

Образуване на въпрос.

В английския въпрос, глаголът от второ място се премества на първо, подлога отива на второ място, т.е. подлога и първия глагол си разменят местата. Например:
 • I can swim. - Can I swim?
 • The black cat is eating. - Is the black cat eating?
Но не всички глаголи могат сами да застанат на първо място, затова в някои от случаите се прибягва до спомагателен глагол. Това касае повечето глаголи в такива времеви форми, като Present Simple и Past Simple.

Самостоятелно образуват въпроси следните глаголи:

 • be  = am, is, are, was, were ("съм" в Continuous),
 • have = have, has, had (в Perfect),
 • shall, will (във Future),
 • can = can, could (модален глагол),
 • must, may (модални глаголи).
Всички останали глаголи образуват въпроси с помощта на други глаголи - Do, Does, Did.

Видове английски въпроси.

Както е известно, въпроса е молба за получаване на информация или за извършване на действие. Отчитайки разнообразието на обкръжаващия ни свят, може да се досетим, че съществуват множество видове въпроси. Толкова различни въпроси ги обединява една обща черта, а именно, че в края на всяко въпросително изречение трябва да се постави въпросителна (въпросителен знак - Question mark или Interrogation mark). В английски език могат да се посочат поне пет вида въпроси:
 • - общ,
 • - специален,
 • - алтернативен,
 • - разделителен,
 • - въпрос към подлога.

Общ въпрос (A common question in English или a General question).

Целта на общия въпрос в английски език е да получим потвърждение или отрицание на изказаната във въпроса мисъл. Очакваният от събеседника отговор е само "Да" или "Не".
 • Do you know this man? No, I don't.
 • Is he a boy? Yes, he is.
 • Was she at home yesterday? Yes, she was.

Специален въпрос (Special Question).

Специален въпрос в английски език се задава когато искаме да получим конкретна информация за някакъв предмет, събитие, явление и т.н. Тези въпроси винаги започват с въпросителна дума
 • кога? - when?,
 • къде? - where?,
 • защо? - why?,
 • кой? - who? и т.н.
 • What are you looking for?
 • Who is she talking to?
 • Where are you from?

Алтернативен въпрос (Alternative Question).

Алтернативен въпрос в английски език се поставя с цел да се предложи на събеседника избор между два и повече предмета, действия, качества и т.н. Структурно, този вид въпроси се строят на основата на два общи въпроса, свързани със съюза "или", като при това във втората частна изречението обикновено се пропускат повтарящите се елементи, като остават само думите съдържащи алтернативата за избор.
 • Do you want tea, or do you want coffee?
 • What do you want, tea or coffee?
 • Can she sing or dance?

Разделителен въпрос (Tag-question / Disjunctive question).

При съставянето на разделителен въпрос в английски език, човек се опитва да изрази съмнение, учудване, потвърждение на казаното. Поставя се с цел да се получи допэлнително потвърждение на справедливостта на изказана мисъл. Структурно е съставен от две части - разказно изречение и кратък въпрос.
 • You don't like your neighbours, do you?
 • She doesn’t go to the church, does she?
 • My mother prefers meat to fish, doesn’t she?


Въпрос към подлога (Subject Question).

Задаването на въпрос към подлога в английски език е особена категория комуникация, в която не е необходимо да се променя правия словоред на изречението, т.е. то остава такова, каквото е обичайното разказно изречение. По този начин, това е единствения въпрос, при който не са необходими спомагателни глаголи и не се образува инверсия.
 • What happened at the end?
 • Who is talking to you?
 • Which book is the best?

Това са основните английски въпроси и всеки от тях си има своите особености. Като заучим начина за тяхното построяване или съставяне, ще можем без затруднения на формулираме всякакви въпросителни изречения в английски език, към всякакво изказване.

Въпросът - покана за комуникация.

Всеки въпрос е не само естествена черта на общуването, но и важен подход за получаване на информация, ориентиране и опознаване на света около нас. Правилното задаване на въпроси е много важно за получаването на правилни отговори. Въпроса може да се използва за злободневни случаи, но той също може да е и изкуство и наука. Всеки въпрос изисква отговор, така че зададените въпроси неизбежно пораждат комуникация, но все пак количеството и качеството на въпросите трябва да бъде контролирано, за да се постигнат максимални резултати в комуникацията.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

14 коментара:

 1. Spesti_7647:00 пр.об.

  Всеки въпрос изисква отговор (освен молбите и предложенията, изразени чрез въпроси), поради което зададените въпроси неизбежно пораждат комуникация. Но количеството на зададените въпроси трябва да се контролира и балансира, за да не се превръща комуникацията в еднопосочен процес. В крайна сметка, трябва да си даваме сметка, че ценен е не който задава въпросите, а който отговаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Petro_Fatd4:00 пр.об.

   Във връзка с видовете въпроси, съществуват редица типологии и таксономии на въпросите. Въпросите по Сократ, са представени в таксономията на Паул и са основа на получаване на отговор. Докато при таксономията на Блум се различават 6 вида въпроси, с помощта на които се развиват и контролират мисловните умения. Но във всички случаи, главната цел на всеки въпрос е осигуряването на комуникация.

   Изтриване
  2. Джери-235:58 пр.об.

   Отворените въпроси са идеални за развитието на такива умения, като предположение, предсказване, потвърждение и обобщение, а също и за по-широко използване на езика.

   Изтриване
  3. Канди7:20 пр.об.

   По време на изучаване на нов езиков материал, въпросите са използват, за да се изявят базовите знания на учещия. Чрез тях се облекчава познавателния модел и способностите да се формулира хипотеза за това, как се използва езика.

   Изтриване
 2. Когато човек учи чужд език има два типа въпроси, които могат да подпомогнат този процес - демострационни и разяснителни. Първите са предназначени да изявят базовите Ви знания и да проверят разбирането. А чрез вторите се изисква предоставянето на информация, формиране на мнение, обяснения, разяснения. Умението правилно да поставяте въпрос, може значително да подпомогне изучаването на английски език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори

  1. Демонстрационни въпроси.
   Когато изучавате английски език, има различни въпроси, които могат да Ви подпомагат, като Ви обръщат вниманието на конкретни проблеми и ситуации. Една такава група са демонстрационните въпроси.
   - Какво означава ...?
   - Кога използваме...?
   - Какво следва след ...?
   - Кое е противоположно на ...?
   - Къде е ударението в ...? и др.п.
   Всички тези и подобни въпроси са предназначени за да се демонстрират знанията Ви и за да проверите разбирането си. Като правило те се фокусират на формата или значението на езиковите структури и елементи.

   Изтриване
  2. Разяснителни въпроси.
   При обучение по английски език, често се прибягва до разяснителни въпроси (Referential questions). Те изискват от учащия се да предостави някаква информация, да формулира собствено мнение, обяснение, разяснение. Те често са насочени към съдържанието, а не толкова към езика и изискват последващ или изследователски въпрос “probe”.
   - Какво мислите по повод на ...?
   - Случвало ли Ви се е ...?
   - Кога ...?
   - Къде ...?
   - Ако Вие имахте ..., какво бихте ...?

   Изтриване
 3. шанко566:49 пр.об.

  Най-добрите разяснителни въпроси са вариативните - ‘divergent’ или откритите, доколкото те са обемни, могат да имат различни отговори и изискват по-високо ниво на мислене от страна на хората, които учат английски език. Така се постига по-голяма практическа полза от уроците.

  ОтговорИзтриване
 4. Еднозначните “convergent” или "затворени" въпроси имат тясно определени верни отговори, които могат да бъдат заучени наизуст, поради което не изискват размишления или оригиналност. Затворените въпроси са типични за традиционните тестове по английски.

  ОтговорИзтриване
 5. Въпросите имат разнообразни цели в зависимост от обстоятелствата, при които се задават. Когато се усвоява една нова учебна тема по чужд език, могат да се ползват разяснителни въпроси, които да станат основата за усвояване на новия материал. Целта е да се предизвика определен интерес и така да се повиши мотивацията. Отговорите могат да бъдат записвани под различна форма, като постепенно изграждат логично - смисловата форма на урока.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Kandi_Stela77:10 пр.об.

   Всички английски изречения изразяват някакво
   - утвърждение,
   - отрицание,
   - въпрос.
   Изучаващите английски език срещат най-често трудности при изучаването на въпросителните изречения, понеже са много и различни видове.

   Изтриване
 6. В английски език има точно определен словоред - подлог, сказуемо, допълнение и т.н. Но този словоред се нарушава при въпросите. Въпросът може да започва с въпросителна дума или спомагателен глагол (освен разделителните въпроси), след това идва подлог, сказуемо, допълнение и т.н.
  - When do you read a book? – Ти кога четеш книга?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Огнянов-78:53 пр.об.

   Има пет вида въпроси в английски език:
   - общ въпрос,
   - специален въпрос,
   - алтернативен въпрос,
   - разделителен въпрос,
   - въпрос към подлога.

   Изтриване
 7. Моля, преведете ми въпросителното изречение, което сте задали по-горе в раздел Общ въпрос....: "Do you no that man? No, I don't." А също и въпроса от Въпрос към подлога... "Who is taliking to you?".

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: