Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Налични издания по английски език за българи.

---
СПИСЪК
на наличните издания по английски език - за българи
(систематизирани, подредени и специално приспособени за българи - с подробни разяснения на български език и многобройни практически примери по темите с превод на български)
Изберете и си поръчайте нужните Ви издания!
Издание:  Описание:
http://easyengli6.blogspot.com/p/2-easy-english.html - Easy English - Пълен самоучител за самостоятелно изучаване на английски език, с подробни обяснения на български език. Особено подходящ за начинаещи, за повторно изучаващи (припомнящи си) езика, за намаляване на българският акцент при говорене и за текущи справки по английска фонетика, граматика и лексика.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_5.html - Easy Grammar - Английска граматика, с подробни обяснения на български език. Особено подходяща за начинаещи, за повторно изучаващи (припомнящи си) езика и за текущи справки по английска граматика. Съдържа полезни препоръки за ефективно учене.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_44.html - Easy Phonetics - Английска фонетика за българи - звуци, изговаряне, транскрипция, произношение, интонация, ритъм, ударения, асимилация и т.н. - всичко за английската звукова система.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_41.html - Easy Writing - Всичко за английската писмена система - азбука, изговаряне на английските букви, гласни, съгласни, главни и непроизносими букви, диграфи, буквосъчетания, пунктуация и препинателни знаци.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_74.html - Easy Reading - Всичко за правилното четене на английски език - правила, диграфи, удвоени съгласни, буквосъчетания, цифри, числа, дроби, проценти, години, дати, часове, телефонни номера и т.н.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_56.html - Easy Lexis - Всичко за английските думи, видовете думи, словообразуването, частите на речта (значещи, служебни) - съществителни, глаголи, прилагателни, наречия, съюзи, междуметия, възклицания, частици, членуване и т.н.
- Easy Predicate - Всичко за английското сказуемо - едната от двете главни части на английското изречение, без която не може да изкажете нито една завършена мисъл на английски. Видове сказуеми и начини за изразяване, схеми за образуване, глаголи-свръзки, именни части. Всичко за английското сказуемо на едно място за обхващане с един поглед.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_22.html - Easy Verbs - Всичко за английските глаголи - структура, видове, пълнозначни, служебни, свързващи, спомагателни, модални, правилни, неправилни, силни, слаби, преходни, възвратни, лични и нелични форми, категории...
- Easy Subject - Всичко за английския подлог - едната от двете главни части на английското изречение - видове подлози, начини за изразяване на подлог. Пълна представа за това издание ще придобиете от подробното му съдържание - проследете връзката по-долу. Всичко за английския подлог на едно място за обхващане с един поглед.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_79.html - Easy Tenses - Всичко за душевадните английски глаголни времена - категории на глаголите, спрежения, обобщени таблици за обхващане на цялата система от английски времена с един поглед и лесно разбиране.
- Easy Articles - Всичко за английското членуване с определителен и неопределителни членове, нулево (липсващо) и отрицателно членуване. Подробнои определения, история и описания на английските членове. Обобщена таблица - всичко за английското членуване на едно място за обхващане с един поглед.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_60.html - Easy Syntax - Всичко за съставянето и използването на английските изречения - части на изречението (главни, второстепенни, уточняващи, поясняващи, присъединителни, еднородни), словореди, видове изречения (прости, сложни, главни, подчинени, условни, задаване на въпроси), схеми за образуване и т.н.
- Easy Pronouns - В Easy Pronouns са събрани всички английски местоимения на едно място - групи, класификация, роли изпълнявани в изречението, формиране на характерни и типични английски изрази, начини за използване като подлог, думи заместители и др. Детайлно описание на личните местоимения, обобщени в таблици за обхващане на системата с един поглед.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_63.html - Easy Texts - Адаптирани и опростени английски текстове за начална подготовка по английски език с методика за тяхното ефективно използване.
- Easy Reading Rules - 6 систематизирани таблици с пълно описание на английските правила за четене на английските букви, диграфи, триграфи и буквосъчетания, с много примери. Прави се специален акцент върху всички непроизносими английски букви и примери за това.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_10.html - Easy Learning - Препоръки и методи за самостоятелно учене на английски език и английска реч, нива на владеене, видове тестове и предназначение, базов и специализиран минимум...
- Easy Phonetic Alphabet - 5 систематизирани таблици за пълно описание на английските фонетични знаци - ключа, който Ви помогна да разберете как точно се произнася всяка нова (непозната) дума на английски - без учител. Това е пълно описание на английската звукова система, при това в табличен вид - всичко необходимо, събрано на едно място.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_39.html - Easy Parts Of Speech - Всичко за английските части на речта (значещи и служебни), като съществителни, членуване, глаголи, прилагателни, наречия, местоимения, съюзи, междуметия, възклицания, предлози, частици, а също - род, число, падежи и др.
- Easy Alphabet - систематизирана таблица за английската азбука с 26-те английски букви, заедно с четирите произношения - българско, британско, фонетично, NATO; с подходящи думи за запомняне на всяка буква, както и процента на използваемост на буквите в английската реч.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_77.html - Easy Parts of the Sentence - Всичко за частите на английското изречение (главни, второстепенни, уточняващи, поясняващи, присъединителни), подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение и други елементи на изречението.
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page_34.html - Easy Sentence - Всичко за английското изречение (просто, сложно, главно, второстепенно, условно...), прав и обратен словоред, видове изречения (разказни, утвърдителни, повелителни, възклицателни, въпросителни...), поставяне на въпроси (общ, специален, алтернативен, разделителен, косвен, затворен, възвратен...), видове прости и подчинени изречения, пряка и непряка реч ...
---------------------
Copyright © 1995-2017 Всички права запазени.

2 коментара:

  1. Е нали беше безплстен?

    ОтговорИзтриване
    Отговори
    1. Тук сте в раздела със систематизираните и подредени Самоучители. Иначе в сайта са налични безплатно над 700 теми.

      Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: