05 октомври 2021

Word Stress in English | dLambow

Ударение в английски език


Какво е ударение в английски език (What is stress in English)?


Определение и същност на ударението

Под словесно ударение се разбира отделянето на една или две срички в състава на сложна дума с помощта на силата, височината и продължителността на звуците. По този начин се различават няколко варианта ударения:

 • - динамично (силово или еспираторно),
 • - музикално (тоново или мелодично),
 • - количествено (удължено или квантитативно).

Ударението е едно от фонетичните средства, които правят речта по-отчетлива, по-ясна, по-изразителна. С негова помощ се подчертава значението на една от сричките в дума с помощта на гласа. Ще разберем какво е ударение, ако първо разберем, че думите са съставени от звуци, които са комбинирани в срички.

Ударението е тясно свързано със сричките.
Всяка дума се произнася при издишване и говорещият изразходва въздуха постепенно, освобождавайки го на малки порции от устата си. При произнасяне думите се разделят на къси звукови сегменти - срички. В центъра на всяка сричка е гласен звук, който е най-звучен в сричката. Към него се присъединяват една или повече съгласни. Така се образува сричка. Сричката е гласна или комбинация от гласна със съгласни, която се произнася с едно издишване на въздух.

What is stress in English?
Word Stress in English

Гласният звук е определящ за сричката.

В една дума има толкова срички, колкото гласни има в нея. Думите могат да бъдат съставени от една, две, три или повече срички. Ако думата има една гласна, тя е едносрична дума със съгласни. В сричката може да има само една гласна. Когато произнасяте дума, гласният звук на една от сричките звучи по-напрегнато, с по-голяма сила и дължина на гласните в сравнение с други гласни. Говорещият сякаш го удря с невидим чук, като по струна на музикален инструмент. Това е ударената гласна в тази дума.

Ударението е гласово наблягане върху гласна от думата.

Това става с един гласен звук във всяка дума, който произнасяме по-силно и по-дълго, което го отличава интонационно от другите гласни. Ударението се обозначава със специален знак под формата на коса черта, която се поставя над гласната буква на ударената сричка или пред и над ударената сричка (при фонетичното изписване на думите). При наличието на ударение, гласните звуци звучат различно и няма да създават трудности при писането. Гласният звук на ударена сричка е ударена гласна. Останалите гласни звуци в думата се наричат ​​неударени.

Акустични средства за изразяване на ударението.

 • - височина на звука - тонично и музикално ударение;
 • - сила на звука - силово или еспираторно ударение;
 • - продължителност на звучене - количествено ударение;
 • - отсъствие на редукция - качествено ударение.


Функции на ударението

Ударението е важна фонетична характеристика на думата. Ако ударението е грешно, думата може да загуби значението си или даже да го промени. Така, с помощта на ударение може да се правите разлика между думи, сходни по правопис, които имат различни значения.


На словесното ударение, обикновено се приписват три функции:

- Кулминативна - обединяваща

Словесното ударение може да има кулминативна (обединяваща) функция, чиято същност се заключава в това, че ударената сричка подчинява на себе си съседните неударени срички, свързвайки звученето на думата в едно цяло.

- Делиминативна - разграничителна

Словесното ударение има делиминативна - разграничителна Функция, свързвайки звученето на думата в отделно цяло. Това помага на слушащия едновременно да разграничи едно значение на думата от друго. В това се изразява демилитативната функция на словесното ударение.

- Диференцираща - словоразличителна

Диференциращата функция помага за разграничаване на интонационните структури в речта чрез посоката на тона върху центъра на гласната и съотношението на нивата на тона на съставните й части.

Английско фонетично ударение (English phonetic stress)

В английската фонетика ударение е степента на наблягане (чрез някои акустични средства) на един от компонентите на речта - звук, сричка, дума или фраза. Нарича се още лексикално ударение (lexical stress) или ударение в думата (word stress). Това означава, че моделите на ударение могат да помогнат да се разграничат значенията на две думи или фрази, които иначе изглеждат еднакви.

Ударенията са най-силно изразени във фокусните думи на изречението, които се открояват по значение. Също, характерно е ритмичното ударение, което представлява редуване на подчертани срички на равни интервали. Освен това, неударените срички в този случай подлежат на намаляване (снижаване), така че да се спазва този ритъм.

В английски език не бива всяка сричка да се произнася с еднаква сила. Във всяка отделно взета дума ударението попада само върху една от нейните срички. Тази сричка се произнася по-силно и по-отчетливо, а всички останали - по-тихо и незабележимо.

За радост, поставянето на ударение в английски език, е доста добре определено. Най-очевидната тенденция е да се поставя ударение на първата сричка. От практична гледна точка, това означава, че ако не сте сигурни къде да поставите ударението и няма кого да попитате, слагайте го на първата сричка.

 • -'Compliment - похвала,
 • -'Standard — стандарт,
 • -но Bul'garia.


Акцент

Усвояването на ударението в чужд език не е от най-лесните дейности, поради това, че изучаващия е натоварен с моделите на говорене в собствения си език и ако не обърне достатъчно внимание на този проблем, е възможно всичко друго да е точно и правилно, но все пак да си личи акцент, при това издайнически, в смисъл, че е възможно да се отгатне националността на говорещия по неговия акцент. Така че, често ни е трудно да преценим колко по български звучи нашия английски.

Използват се различни английски термини за ударение:

 • -accent - ударение, акцент, произношение, знак за ударение
 • -emphasis - ударение, наблягане, подчертаване, подчертаност, емфаза, емфастичност
 • -stress - стрес, напрежение, акцент, натоварване, натиск, ударение


Видове английски ударения (Types of stress in english).

Ударението в английски език (Word Stress in English) е въпрос от принципно значение и е пряко свързано с интонацията. Английски език има три нива на ударение:

 • -първично ударение (primary stress):

най-силната сричка в думата.

 • -вторично ударение (secondary stress):

срички, които не са напълно без ударение, но не са толкова силни, колкото първичните.

 • -неударени срички (unstressed syllables):

срички, които изобщо нямат ударение.
По този начин, някои по-дълги думи имат първична ударена сричка и една или повече вторично ударени или неударени срички. Първичната ударена сричка винаги е по-силна от вторичнете ударени срички, докато и двете са по-силни от неударените срички.

Английска интонация (English intonation)

Интонацията в английски език е безсловесния показател за Вашия произход, за нивото на познаване на езика и за Вашите намерения в комуникацията. Затова преди да пристъпите към изучаване на непосредствените правила за четене, е добре да се запознаете с понятието за мелодика на езика. В неговия състав влизат следните части - ударение, ритъм, интонация.

Подобряването на интонацията на изречението е един от ключовите елементи в английското произношение. Четирите основни типа ударение, които водят до правилна интонация на английски език, са:

 • -Тонично ударение (Tonic stress),
 • -Подчертаващо ударение (Emphatic stress),
 • -Контрастно ударение (Contrastive stress),
 • -Новоинформационно ударение (New information stress).

Използвайте тези различни видове ударения, за да подобрите произношението и разбираемостта си. Ето смисъла им:

Тонично ударение (Tonic stress)

Тоничното ударение се отнася до сричка в думата, която получава най-значимо наблягане в интонационната единица (думата). Интонационната единица има едно тонично ударение. Важно е да запомните, че изречението може да има повече от една интонационна единица и следователно да има повече от едно тонични ударения, като последното от тях силно наблягане.

Емфатично ударение (Emphatic Stress).


Какво е емфатично ударение (Emphatic Stress)?

Емфатичното ударение е част от системата с ударения, намиращи приложение в английското изречение, като те не са просто фонетична особеност на английски език, а имат много важна функция по акцентирането на определени думи, което е нужно за разбиране на изказването.

Често е трудно да се разбере значението на едно изречение, в което няма информация за ударените думи. Емфатичното ударение винаги се характеризира с падане на гласа в пределите на ударената сричка на акцентираната дума. При това, началото на емфатичния спад на гласа звучи по-високо от предшестващата сричка, а широчината на спада зависи от емоционалността на изказването.

Така се постига ефекта да се усили изразителността на отделни думи и може да се приложи няколко пъти в едно изречение. Благодарение възможността да се регулира ефективността на емфатичното ударение чрез изменение диапазона на спад на гласа, прилагането на възходящо пълзене и градацията на силата на гласа, степента на усилване на различните думи може да е различна.

Подчертаващо ударение (Emphatic stress)

Ако решите да подчертаете нещо в изречението, може да промените ударението от главното съществително към друга съдържателна дума, като например прилагателно - big, difficult, и т.н.; усилител (intensifier) - very, extremely, и т.н. Подчертаващото ударение привлича вниманието към необикновената природа на това, което искате да изкажете.

Използване на емфатично ударение в английски език.

Емфатичното ударение намира приложение основно в английските разказни и утвърдителни изречения в замяна на фразовото ударение. По този начин се акцентира дума, която носи някакъв особен смисъл (качество, брой, размер...), като ефекта се постига с промяна на тона и неговия диапазон в сравнение с предшестващата ударена сричка.

 • 'Nick is a 'very 'good 'doctor. - Ник е много добър лекар.

Емфатично ударение може да се използва в английското изречение, за да се постигне ефекта на сравнение, поправяне или поясняване на нещо. Чрез него се отделя дума, която говорещия счита за особено важна и този случай даже служебна дума може да стане ударена.

 • Tina gave the book to `Anna. - Тина даде книгата на Ана.
 • I said that `Ivan gave the book to Anna. - Аз казах, че Иван даде книгата на Ана.
 • `HE gave her the book. - Той й даде книгата.

Има редица наречия и модификатори, които са склонни да се използват за подчертаване в изречения, които получават подчертаващото ударение:

 • Extremely - Изключително
 • Terribly - Ужасно
 • Completely - Напълно
 • Utterly - Изключително
 • Especially - Особено

В английски език би било трудно да се разбере изречение, в което важна дума не е ударена или е ударена служебна дума. Неударените служебни думи правят изречението граматически правилно. Те не са много важни като информация за смисъла, а значението им става разбираемо благодарение на най-близкото обкръжение в изречението. Това е основната информация по темата за емфатично ударение (Emphatic Stress) и използването му в английското изречение.

Контрастно ударение (Contrastive stress)

Контрастното ударение се използва, за да се посочи разликата между един обект и друг. То често се използва с определящи фактори като: this, that, these и those. Използва се и за наблягане на конкретна дума в изречението или сричка, което ще промени до известна степен значението й, за да подчертаем, че специално ги отличаваме от останалите, за да фокусираме вниманието върху тях.. То набляга на елементите в изречението, които е необходимо да се изтъкнат за яснота. Ето някои примери:

 • He came to the party yesterday. (с ударение на "he", не някой друг);
 • He walked to the party yesterday. (с ударение на "walked" - пеша, а не например "drove" - с кола.);
 • He came to the party yesterday. (с акцент върху "party", а не някаква друга среща или нещо друго);
 • He came to the party yesterday. (акцентира се върху "yesterday", а не днес или преди седмица).


Използване на контрастно ударение.

Като се използва контрастното ударение, се акцентира върху един обект, лице или явление, за да се подчертае, че именно то е важното, а не някои друго. Обикновено, се употребява с детерминатори (определители), като - "this, that, these and those". На пример:

 • I think I prefer this color. (именно "this" - този, а не някой друг цвят)
 • Do you want these or those curtains? (тук се акцентира върху алтернативите "these or those")

Когато се използва контрастно ударение към едно обичайно изречение, в резултат на това, то леко променя своето значение, като в допълнение показва именно какъв е акцента в него, кое е най-важното за говорещия, което той държи да се подчертае. Подчертава се лексикалното значение на съответната дума. Ето един диалог между пациент и лекар:

 • Patient: My partner thinks I'm drinking a bit much, so she asked me to come.
 • Doctor: And what do YOU think?

По този начин лекаря подчертава, че търси не мнението на някой друг, а именно това на пациента. Така се постигат различни нюанси в значението на английската реч. Ето още някои характерни примери, в които намира приложение контрастното ударение, с цел да се акцентира върху определени думи или алтернативи за избор, като по-този начин се променя и значението на изказването:

 • Are you going to go outside or stay inside for recess today?
 • Did you lose your math book or your reading book?
 • Are you walking or taking the bus?

В разговорния английски език, често се прибягва до поставянето на акцент или ударение върху най-важната дума в изречението.

 • He offered me thirteen percent but I wanted fourteen.

Тук се акцентира върху правилното "fourteen". Понякога, също е важно коя част от думата е под ударение. В случая това е така: "_fourteen", а не "four_teen". Това е основната информация по темата за контрастното ударение (Contrastive stress) и случаите на неговото използване в английски език за акцентиране на важни думи в изказването ни.

Новоинформационно ударение (New information stress)

Когато бъде зададен въпрос, исканата информация естествено се подчертава по-силно. Например:

 • Where are you from?
 • What do you want to do?
 • When does class begin?


Според мястото на възникване, се отличават три вида ударения:

 • -Словесно ударение (Word Stress) - в думата,
 • -Фразово ударение (Phrasal stress) - във фраза,
 • -Логическо ударение (Logical stress) - в изречението.

За ударение може да се счита отделянето с някакво акустично средство на един от компонентите на речта:

 • - сричка в състава на фонетична дума,
 • - дума в състава на фраза,
 •  - фраза в състава на изречение,
 • - някаква дума, за да се подчертае нейното особено значение - логическо ударение.


Словесно ударение (Word Stress)

Словесно ударение в английски език или ударение в думите се използва в рамките на една отделна дума и от него зависи произношението (фонетиката) й. Ударение се поставя в думи с повече от една срички. Ударената сричка се произнася по-енергично, по-натъртено, с по-голямо напрежение на органите на речта. Словесното ударение има голямо значение в оформяне на думите, тъй като помага да се отличи една граматическа форма от друга.

Ударението се означава се с апостроф [‘] пред ударената сричка. Поставя се само в транскрипцията на думата (която е в квадратни скоби), т.е. прието е в английски език знака за ударение да се поставя пред ударената сричка, а не както е при нас - върху ударената гласна. Сложните думи обикновено имат две ударения - главно и второстепенно. В транскрипцията второстепенно ударение се означава с [,] пред ударената сричка:

 • - engineer [,endʒi’niə].
 • - ‘paper,
 • - pro’hibit,
 • - re’lace.

Това е обичайното ударение, към което всички сме привикнали, тъй като запомняме думата с конкретното й ударение. В английски език, словесното ударение помага да се отличи една част на речта от друга. Например:

 • to ex`port (глагол - изнасям),
 • `export (съществително - износ),

То помага също да се различи съставна дума от свободно съчетани думи. Например:

 • `blackboard - черна дъска в училище,
 • a `black `board - черна дъска (боядисана в черно).


Място на словесното ударение.

Английското словесно ударение е свободно, тъй като може да се поставя на различни срички в думата.

 • - на първата сричка - `animal,
 • - на втората сричка - be`fore,
 • - на третата сричка - repre`sent.


При сложни думи

Многосложните английски думи с по 4, 5 и повече срички по правило имат две, а понякога и три ударения, едното от които е главно и се обозначава със знак над ударената сричка, а другото е второстепенно и се поставя под ударената сричка. Например:

 • ,demon`stration - демонстрация,
 • ,indi,visi`bility - неразделност.


Ударение върху първата сричка.

 • `different - различен
 • `climate - климат
 • `tennis - тенис
 • `public - общодостъпен
 • `center - център, средище


Ударение върху втората сричка.

 • ap`prove - одобрявам
 • ex`pense - разход
 • oc`casion - случай
 • de`part - заминавам
 • en`tire - целия


Думи с главно и второстепенно ударения.

 • ,conti`nental - континентален
 • ,acci`dental - случаен, инцидентен
 • ad,mini`stration - администрация
 • ,contra`dictory - противоречив
 • ,popu`lation - население


Суфикси на думи от гръцки и латински произход, 

като -tion, -cian и -cial пренасят ударението на предшестващата ги сричка.

 • Inform — information
 • Constitute — constitution
 • Optic — optician
 • Benefit — beneficial

Горното правило се отнася и за други думи с гръцки произход, завършващи на "-logy" или на "-(g)nomy":

 • Geology,
 • Economy.

Добавянето на нови суфикси може да премества ударението:

 • Geological,
 • Economic,

а може и да не го премества:

 • Revolutionary,
 • Physiognomist.

Все пак има определен шаблон, който се повтаря в зависимост от конкретния суфикс или комбинация.

Общо правило за приставките (префиксите) е, че при поставяне на ударение те се пропускат. В думи, идващи от латински лесно могат да се отделят латинските приставки: in-, en-, con-, com-, re-, de-, dis-, pre-, pro-, ex-, и други. Ударението в тези случаи ще пада на една от следващите сричти, все едно че няма приставки - обикновено първата сричка на корена на думата.

 • Converge
 • Deconstruct - две ударения
 • Encompass
 • Exchange


Фразово ударение (Phrasal stress)


Ударени части на речта.

Фразовото ударение в английски език се използва в съчетание от думи и тази от тях, върху която то пада, се чете с подчертана интонация. Някои от думите във фразата се произнасят по-силно от останалите (неударени) думи. Такива ударени думи обикновено са носители на смисъла в съчетанието:

 • съществителни,
 • прилагателни,
 • основни глаголи,
 • числителни,
 • наречия,
 • въпросителни и
 • указателни местоимения.

Ако искаме да акцентираме вниманието слушателя или на читателя върху отделна дума от изречението, то тогава използваме фразово ударение. Например:

 • -Give Ivan a GREEN apple, please. - Дай на Иван ЗЕЛЕНА ябълка, ако обичаш.

В това изречение, фразовото ударение пада върху думата "GREEN" - зелена, тъй като искаме да подчертаем, че на Иван трябва да се даде именно зелена ябълка, а не някаква друга - червена или жълта.

Следните части на речта носят фразово ударение в английски език:

Съществителни.

 • The `table is in the `room.

Прилагателни.

 • The picture is `beautiful.

Числителни.

 • Ivan is e`leven.

Наречия.

 • Ivanka speaks English `well.

Смислови глаголи.

 • I `want to `go to the river today.

Въпросителни местоимения, 

като: what, where, when, why.

 • What do you know about it?
 • When will he come home?
 • Why do you look sad?

Указателни местоимения в началото на изречението

като: this, that, these.

 • This is a book and that is a note-book.
 • These books are on the desk and those ones are on the shelf.


Неударени части на речта

В английски език има редица части на речта, които не носят фразово ударение. Без ударение във фразите остават:

 • съюзи,
 • предлози,
 • второстепенни глаголи,
 • лични и притежателни местоимения

т.е. върху думи, които не носят в себе си лексически значения. Тази препоръка, е еднакво важна и при четене и при говорена на английски език. Ето някои примери:


Частици.

 • We want to see the new film.

Съюзи.

 • I like this picture, but my brother likes that photo.

Членове.

 • I have a beautiful toy.
 • The toy is in the box.

Лични и притежателни местоимения.

 • She is at home, and he is in the garden.
 • Give me your textbook, please.


Спомагателни глаголи.

 • What do you do in the evening?

Модални глаголи.

 • He can speak English very well.

Глаголът "to be".

 • This is a large house.

Предлози.

 • We go to the country in summer.


Но:
1) Спомагателни, модални глаголи и "to be" са под фразово ударение в началото на общ въпрос:

 • - `Is it big?
 • - `Do you like it?
 • - `Can you do it?

2) Спомагателни, модални глаголи и "to be" са под фразово ударение в кратките отговори на общ въпрос:

 • `Is it dark here? - Yes, it `is.
 • Do you like it? - Yes, I `do.
 • Can you do it? - Yes, I `can.

3) Модални, спомагателни глаголи и "to be" са под фразово ударение в кратките отрицателни форми:

 • It `isn't on the table.
 • I `don't like it.
 • I `can't tell you about it.

4) Спомагателни, модални глаголи и "to be" са под фразово ударение в края на изречението или след неударени думи.

 • - I don't know where he `is.


Това са основните правила за поставяне и използване на фразово ударение (Phrasal stress) в английски език, придружени с подходящи примери. Съществуват и някои изключения от тези правила, които ще споделяме в коментарите по-долу.

Логическо ударение (Logical stress)


Какво е логично ударение?

Освен фразовото ударение, което присъства постоянно в изреченията в английски език (както и в български език), има и намира приложение също и логично ударение. То означава да се отдели чрез ударение определена дума в изречението, която да се произнесе по-силно или по-натъртено от останалите, като по този начин се подчертае смисъла й или нейното значение за изказването.

Използване на логично ударение

Логическо ударение в английски език се използва, когато се налага да отделим дадена дума от някой израз или в изречение и това е валидно на нивото на цяло изречение. Другият случай е когато искаме да се противопостави една дума на друга или да се усили значението на дадена ключова дума.Например:

 • He saw that picture. - Той видя тази картина.
 • Where do you live? - Къде живееш?
 • What do you do? - Какво правиш?
 • That day it was raining. - В този ден валеше.

Използвайки логическо ударение може да подчертаете различни думи в изречението, като по този начин създавате нови значения на едно и също изречение. С помощта на логическо ударение могат да се отличат група думи (словесен израз) в изречението.Всяка група се отделя с пауза. Така на края се получава неравна плаваща реч.

 • - Don’t let me spoil the soup. - произнасяйте това изречение като си тактувате пляскайки едновременно с ръце или като почуквате по масата или с крак, докато четете текста на глас.

Доколкото логическото ударение (The Logical Stress) влиза в рамките на обикновеното фразово ударение, може да се окаже, че с негова помощ се отделя дума в изречението, която обикновено е неударена, като например лично местоимение, предлог, член или спомагателен глагол.

 • The book is on the table not under the table. - Книгата е на масата, а не под масата.


Кои думи могат да се подчертават в изречение?

Няма строги правила за ударението в изреченията, но има някои общи принципи, които могат да ви помогнат правилно да използвате този тип ударение, когато говорите на английски. Често можете да кажете кои думи трябва да бъдат подчертани въз основа на частите на речта и къде попадат думите в изречението.

 • -Съдържателните думи (Content words) -

съществителни (nouns), прилагателни (adjectives), наречия (adverbs) и основни глаголи (main verbs) обикновено се подчертават.

 • -Функционалните думи (Function words) -

определящи елементи (determiners), предлози (prepositions) и съюзи (conjunctions) обикновено са без ударение, освен ако не искате да подчертаете тяхната роля в изречението.

 • -Въпросните думи (Question words) -

кой (who), какво (what), кога (when), къде (where), защо (why) и как (how) обикновено са без ударение, освен ако не искате да подчертаете тяхната роля в изречението.

 • Подложните местоимения (Subject pronouns) -

аз (I), ти (You), той (He), тя (She), ние (We), те (They) обикновено са без ударение, докато обектните местоимения (object pronouns) - мен (me), тебе, вас (you), него (him), нея (her), нас (us), тях (them) обикновено са подчертавани.

Ритъм на говорене

Когато поставяте ударение, не е нужно рязко да отделяте всяка дума от останалите, нужно е между групите думи или словосъчетания да се правят паузи. Така се създава английския ритъм на говорене в темпо около 150 - 160 думи на минута.

В английски език има редуване на ударени и неударени срички, което създава определен ритъм на английската реч.
-I be`gan `telling her about the `incident, but she `didn't under`stand `anything. - Аз започнах да й разказвам за този инцидент, но тя така и нищо не разбра.

Когато заучавате думи, заучавайте ги с присъщото им ударение, а също проследявайте какво се случва с разновидностите от същото гнездо думи, с префикс, суфикс, различни окончания. Някои суфикси, имащи латински и гръцки произход, доста устойчиво фиксират ударението. При това, в думата без този суфикс, ударението може да пада на друга сричка.

Старайте се винаги на поставяте ударението в английски език (Word Stress in English) на правилното му място и не само, когато се обучавате и упражнявате, но и когато четете новини за себе си или някаква друга информация, примерно - от Интернет. Много скоро, по този начин ще се обиграете по отношение на езиковия ритъм.
-------------

Допълнителни ресурси по темата:

=Stress Types in English Pronunciation
https://www.thoughtco.com/esl-intonation-stress-types-1212091
=Что такое ударение?
https://russkiiyazyk.ru/fonetika/chto-takoe-udarenie.html
=Sentence Stress: Different Types Of Stress In English
https://magoosh.com/english-speaking/sentence-stress-in-english/

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.