Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Кой е основния проблем в английски език - букви-звуци?

Основен проблем в английски език.

В английски език съществува един основен проблем, който се явява голяма първоначална преграда пред всеки желаещ да учи езика. Тази преграда е толкова голяма, че много хора се отказват от началното си намерение за учене. Накратко тя може да бъде формулирана така:
Едно се пише, 
друго се чете, 
трето се произнася, 
четвърто означава.
 


Английски букви и английски звуци.

В основата на този проблем стои факта, че англичаните нямат собствена английска азбука, а ползват латиницата. Но последната ни най-малко не отговаря на техните говорно-звукови нужди, което поражда горния проблем.  Това поражда огромен брой правила, а също толкова много изключения от правилата до степен, че става напълно безпредметно да бъдат заучавани.

Фактически, "английски букви" няма - буквите са латински и са само 26 (двадесет и шест) на брой, докато английските звуци са 44 (четиридесет и четири) на брой, а според някои автори, те са даже 46, 48 или 49 на брой.

По този начин, 6 гласни букви предават 20 гласни звука, а 20 съгласни букви предават 24 съгласни звука. Но това е опростено схващане, защото има множество буквосъчетания и диграфи. А за капак на всичко, един и същи звук може да бъде предаван от различни букви и/или буквосъчетания, както и една и съща буква може да дава различни звуци.

Кои са 6-те английски гласни букви?

 1. A, 
 2. E, 
 3. I, 
 4. O, 
 5. U, 
 6. Y.

Кои са 20-те английски съгласни букви?

 1. B,
 2. C,
 3. D,
 4. F,
 5. G,
 6. H,
 7. J,
 8. K,
 9.  L,
 10. M,
 11. N,
 12.  P,
 13. Q,
 14. R,
 15. S,
 16. T,
 17. V,
 18. W,
 19. X,
 20. Z.

Кои са английските буквосъчетания (от 2 и повече букви)?

Съгласни диграфи:
 1. ch,
 2. ph,
 3. sh,
 4. th.

Съгласни буквосъчетания:
 1. ss, 
 2. tch, 
 3. ck, 
 4. ng, 
 5. nk, 
 6. dg,
 7. kn,
 8. wr,
 9. rh,
 10. zh,
 11. gh,
 12. wh
Гласни диграфи:
 1. ei,
 2. ey,
 3. oi,
 4. oy.
 1. au,
 2. aw,
 3. eu,
 4. ew,
 5. oo,
 6. ou,
 7. ow.
 1. ai,
 2. ay,
 3. ea,
 4. ee,
 5. ie,
 6. ye,
 7. oa,
 8. ue,
 9. ui.
Смесени буквосъчетания:
 1. ar, 
 2. ar + съгласна, 
 3. or, 
 4. or + съгласна, 
 5. eer, 
 6. air, 
 7. ow, 
 8. ew,
 9. er, 
 10. or, 
 11. al, 
 12. er, 
 13. ir, 
 14. ur, 
 15. yr,
 16. r + съгласна, 
 17. ir + гласна, 
 18. yr + гласна, 
 19. our, 
 20. ur + гласна
 21. qu,
 22. aw,
 23. ought,
 24. aught,
 25. sion,
 26. tion,
 27. ight,
 28. all,
 29. ould,
 30. ead,
 31. eath,
 32. ealth,
 33. гласна+v ,
 34. ind,
 35. ild,
 36. ange,
 37. aste,
 38. ol+съгласна
Това не е изчерпващ списък на възможните диграфи и буквосъчетания, но дава представа за какво става дума.


Кои са 20-те английски гласни звуци?

7 кратки гласни:
 1. ʌ, 
 2. ə, 
 3. æ, 
 4. i, 
 5. e, 
 6. o, 
 7. u.
5 дълги гласни:
 1. ɑ:, 
 2. ə:,
 3. i:, 
 4. ɔ:, 
 5. u:.
8 дифтонги (двугласия):
 1. ɑi, 
 2. au, 
 3. ei, 
 4. əu, 
 5. ɛə,
 6. iə, 
 7. oi, 
 8. uə.

Кои са 24-те английски съгласни звуци?

9 глухи съгласни (voiceless):
 1. f, 
 2. h, 
 3. k, 
 4. p, 
 5. s, 
 6. ʃ, 
 7. t, 
 8. θ, 
 9. ʧ.
8 звучни съгласни (voiced):
 1. b, 
 2. d, 
 3. g, 
 4. ʒ, 
 5. ʤ, 
 6. ð, 
 7. v, 
 8. z.
5 силабични (сричкови) съгласни  (syllabic):
 1. l, 
 2. m, 
 3. n, 
 4. ŋ, 
 5. r.
2 полугласни-полусъгласни (semi-vowels): 
 1. j, 
 2. w.

Да се надяваме, че тази класификация ще внесе известно първоначално разбиране за основния проблем на английския език - едно се пише, друго се чете и така ще намалите първоначалната преграда в изучаването му. А ако вече сте започнали и напреднали, ще получите една по-ясна класификация на английската буквено-звукова система, което ще улесни по-нататъшния Ви напредък.
----------
http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: