Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Условни изречение (Comditional Sentences).

Подчинени изречения с реално условие.

Едни от условните подчинени изречения са тези с реално условие, които могат да описват ситуацията в сегашно, минало и бъдеще време. Те изискват условно наклонение.
 • If it gets dark we put on the lights. - Ако се стъмни, ние включваме светлините. - сегашно време.
 • If she read the book she must know what it is about. - Ако тя е чела книгата, тя трябва да знае за какво е. - минало време.
 • If it rains we shall not go to the country. - Ако вали, ние няма да пътуваме на село (извън града). - бъдеще време.


Подчинено изречение с открито условие.

Други условни подчинени изречение са с открито условие, като описват предполагаеми условия или ситуации, които мога или не могат да се осъществят в сегашно или бъдеще време. В главното и в подчиненото изречение се използва условно наклонение, като сказуемото се поставя във форма за  Past Indefinite (глаголът "to be" - винаги "were"), а в главното изречение сказуемото е - would/ should/ could/ might + неперфектен инфинитив.
 • If it were warm tomorrow we should take off our coats. - Ако утре е топло (да бе топло утре), ние бихме свалили палтата си.
 • If I were you I should tell him the truth. - Ако аз бях на твоето място, бих му казал истината.
 • If I saw him tomorrow I might speak to him. - Ако утре го видя, бих могъл да поговоря с него.
 • You wouldn't be talking like that unless you were hurt. - Ти не би говорил така, ако не те бяха обидили.
Среща се и друг вид конструкция, при която в главното изречение се използва повелително наклонение, а в подчиненото - should + неперфектен инфинитив (най-често с обратен словоред или инверсия).
 • Should he ask for references, tell him to apply to me. - Ако той поиска препоръки, кажи му да се обърне към мен.

Подчинено изречение с нереално условие.

Трети вид от условните подчинени изречения са с нереално, неосъществило се условие, доколкото описваното действие или състояние се отнасят към миналото и времето за тяхната реализация е изтекло. В главното изречение се използва should/would/might/ could + перфектен инфинитив. В подчиненото изречение е Past Perfect.
 • He would have helped you if you have asked him. - Той би ти помогнал, ако го беше помолил. (но ти не си го помолил и той не ти е помогнал).
 • I might have persuaded him to come with us if he hadn't been so obstinate. - Аз бих могъл да го убедя да тръгне с нас, ако той не беше толкова упорит (но не успях да го убедя).
Вместо израз с "if" може да се използва инверсия (обратен словоред).
 • Had I liked the dress, I should have bought it. - Ако бях харесала роклята, бих я купила. )Но не я купих).

Смесено изречение.

Случва се така, че главното изречение се отнася към сегашно или бъдеще време, а подчиненото към миналото или обратното. В тези случаи се получава този смесен вид изречения.
 • If we hadn't been such fools, we would still be together. - Ако ние не бяхме такива глупаци (по-рано, преди), то до сега щяхме да сме заедно.
 • If you were more attentive, you wouldn't have made so many mistakes. - Ако ти беше по-внимателен (винаги, и сега), ти не би направил толкова много грешки.
Това е основната информация по темата с условните изречение (Comditional Sentences) и случаите на тяхното използване в английски език, придружени с показателни примери за всеки вид.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: