Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Префикс или представка (English Prefixes) - най-често използвани префикси в английски език.

Какво е префикс (Prefixe)?

По определение "префикс" (Prefixe) или казано на български език - представка, е специална част от думата (вид морфема), която се намира пред корена и променя неговото лексически или граматическо значение. Терминът произхожда от френски език - prefix и от латински език - praefixus със значение на «прикрепен отпред»). Понятието за префикси, освен в лингвистиката (езикознанието), се използва и в информатиката със значение на "начало на ред, а в терминологията на компютърните мрежи TCP/IP — означава маска на подмрежата, чиято дължина е броя на единици, съдържащи се в маската. Ето някои примери от английски език:
 • known (известен) – unknown (неизвестен)
 • direct (пряк) – indirect (непряк)
 • regular (редовен) – irregular (нередовен)

Английски префикси (English Prefixes).

Преди всичко, за английските префикси (English Prefixes) трябва да се каже, че те не променят частите на речта (т.е. от глагол да стане съществително или прилагателно), но изменят неговия смисъл, понякога в напълно противоположен (legal (законен) – illegal (незаконен)). Правописът им може да бъде различен. Често англичаните пишат префикси с дефис (чертичка, късо тиренце), докато американците предпочитат да пишат думите с префикс слято (и това касае при тях не само префиксите). По този начин, в сходни текстове с различна националност на авторите, може да се срещне:
 • "co-operation" и "cooperation", 
 • "re-write" и "rewrite", 
 • "ultra-violet" и "ultraviolet".Значение и използване на английските префикси (Use of Prefives)

Различните английски префикси, намиращи най-широко приложение в английски език, често имат латински, а понякога и гръцки произход. Много често аналогични префикси и думи, в които са използвани, има и в български език, което улеснява разбирането им.

Префикс in-

Образува думи с противоположно значение от това на основата:
 • correct – правилен / incorrect – неправилен,
 • adequate – адекватен / inadequate – неадекватен,
 • complete - пълен / incomplete - непълен.

Префикс im-

Пред някои съгласни (р, m) префикса in- може да приеме формата im-, например:
 • possible – възможен / impossible – невъзможен,
 • memorial – паметен / immemorial – древен,
 • possible - възможен / impossible - невъзможен,
 • mortal - смъртен / immortal - безсмъртен.

Префикс il-

Присъединявайки се към думи, започващи с буквата "l", префикса in- приема формата il-, например:
 • liberal – либерален / illiberal – нелиберален,
 • limitable – ограничен / illimitable – неограничен,
 • logical - логичен / illogical - нелогичен.

Префикс ir-

Присъединявайки се към думи, започващи с буквата "r", префикса in- приема формата ir-, например:
 • regular – редовен / irregular – нередовен.

Префикс un-

Образува думи със значение, противоположно на основата, например:
 • happy - щастлив / unhappy - нещастен,
 • official - официален / unofficial - неофициален,
 • popular - популярен / unpopular - непопулярен,
 • usual – обичаен / unusual – необичаен,
 • reversible - обратим / irreversible - необратим.

Префикс non-

Произхожда от частицата "no", не се използва често, но най-често се пише с дефис (чертичка), макар че американците го пишат слято и означава отрицание или отсъствие, например:
 • conductor – проводник / nononductor – непроводник,
 • essential – съществен / nonessential – несъществен,
 • conformity - съответствие / nonconformity - несъответствие,
 • performance - изпълнение / nonperformance - неизпълнение,
 • nonconductor (изолатор),
  nonsense (безсмислица).

Понякога заменя префикса un-:

unprofessional – nonprofessional (непрофесионален,
undurable – nondurable (недълготраен).

Префикс dis-

Може да изразява и отрицание и противоположно действие или понятие. Използва се с прилагателни, глаголи и съществителни.

Прилагателни:

 • disagreeable – неприятен,
  disapproved – неодобрен,
  disorganized – неорганизиран.
  dishonest – нечестен,
  disrespectful – непочтителен,
  proportional - пропорционален / disproportional - непропорционален.

Съществителни:

 • disfigure – изкривявам, изопачавам, 
 • disjoin – разединявам,
 • dislike – неприязън, 
 • connection (съединение, връзка) – disconnection (разсъединяване),
 • disbalance – дисбаланс.

Глаголи:

 • to like (обичам) – to dislike (не обичам)
 • to cover (покривам) – to discover разкривам)

Префикс mis-

Има значение на неправилно, невярно, грешно:
 • misunderstand – неправилно разбрано,
 • misleading – въвеждащ в заблуда,
 • mismatch – несъответствие,
 • misusage – неправилна употреба,
 • to misspell – неправилно написано,

Префикс re-

Предава значение за повторение.
 • Re-send the message, please. - Изпратете съобщението още веднъж, моля.
 • restructuring – реструктуриране,
 • re-export – реекспорт,
 • to resell – препродавам,
 • to redo – преправям.

Префикс over-

Има значение на нещо над, свръх.
 • to pay (плащам) — to overpay (надплащам)
 • to leap - скачам / to overleap - прескачам,
 • to load - товаря / to overload - претоварвам.
 • to estimate - оценявам / to overestimate - преоценявам.

Префикс under-

Има значение на нещо под, непълно, недостатъчно, например:
 • to lie - лежа / to underlie - лежа под,
 • to load товаря / to underload - недонатоварвам,
 • to do - върша / underdone - недовършен.
   

Префикс post-

Има значение на после, след:
 • war (война) — post-war (следвоенен),
 • postposition (постпозиция).

Префикс fore-

Има значение за предшестване, по-рано, предварително.
 • to see - виждам / to foresee - предвиждам,
 • to show - показвам / to foreshow - предвещавам,

Приставка pre-

Има значение на пред, по-рано:
 • historic (исторически) — prehistoric (доисторически),
 • pre-war (довоенен),
 • to heat - нагрявам / to preheat предварително нагрявам.

Префикс anti-

Има значение на против:
 • fascist (фашист) — anti-fascist (антифашист),
 • aircraft (самолет) — anti-aircraft (противовъздушен),
 • anti-terrorism (борба против тероризма).

Префикс counter-

Има значение на контра, против:
 • to act - действам / to counteract (противодействам),
 • measure (мяра) – countermeasure (контрамярка),
 • attack (атака) – counterattack (контраатака).

Префикс co-

 • Има значение на съвместно действие, сътрудничество.
 • operation (действие) – cooperation (сътрудничество),
 • existence (съществуване) – coexistence (съвместно съществуване).

Префикс Inter-

Има значение на вътре, между, взаимност:
 • national (национален) — international (интернационален, международен),
 • city (град) – inter-city (междуградски),
 • dependent (зависим) – interdependent (взаимозависим).

Префикс ex-

Има значение на бивш:
 • champion (шампион) — ex-champion (екс-шампион),
 • ex-president (екс-президент),
 • ex-wife (бивша жена).

Префикс Sub-

Има значение на под:
 • marine (морски) — submarine (подводен),
 • paragraph (параграф, пункт) – subparagraph (подпункт),
 • terraneous (наземен) – subterraneous (подземен).

Префикс ultra-

Има значение на свръх, ултра:
 • modern (съвременен) — ultra-modern (ултра-съвременен),
 • ultra-short (много къс),
 • ultraviolet (ултравиолетов).

Префикс de-

Има значение за лишаване, отстраняване, отменяне:
 • to code - кодирм / to decode - декодирам, разшифровам,
 • declassed — декласифициран.
 • to train — влак / to detrain - слизам от влака.

Префикс en-

Има значение на правя и образува глаголи от прилагателни и съществителни:
 • large (голям) — to enlarge (увеличавам, разширявам);
 • circle (кръг) — to encircle (обкръжавам, правя кръг)

Това е основното значение на понятието префикс или представка (English Prefixes) и най-често използвани префикси в английски език, съпроводени с редица показателни примери. Трябва да се обърне внимание на това, че ... и т.н...
-------------------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

13 коментара:

 1. Мами-2310:54 пр.об.

  Префиксите се добавят в началото на думата, като при това променят значението й. Но въпреки това, думата остава същата част на речта, с или без префикс. Представките в английски език са доста много, но някои от тях са по-разпространени. Ето ги: Un- , dis- , in- , non- , il- , im- , ir-, като това се предимно префикси с отрицателно или противоположно значение.

  ОтговорИзтриване
 2. шаферк-93:42 пр.об.

  Характерни английски префикси:
  Comfortable – uncomfrtable (удобен – неудобен)
  Regular – irregular (правилен – неправилен)
  Polite – impolite (вежлив – невежлив)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. зангов-762:06 пр.об.

   Характерни английски префикси с "Re-", чието значение е "отново":
   Claim – reclaim (изисквам – изисквам обратно),
   Incarnation – reincarnation (въплъщение – превъплъщение).

   Изтриване
 3. Характерни английски префикси:
  Literate – illiterate (грамотен – неграмотен)
  Approve – disapprove (одобрявам – не одобрявам)
  Dispose – indispose (склонявам – противопоставям)
  Entity – non-entity (битие – небитие)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Характерни английски префикси с "Mis-": неправилен, неверен.
   Adventure – misadventure (приключение – нещастие),
   Deed – misdeed (постъпка – злодеяние).

   Изтриване
  2. Данчо Пан4ев4:05 пр.об.

   Характерни английски префикси с "Pre-" и "post-" : значения - «до», «пред», «след» и «после».
   - Caution – precaution (предпазливост – презастраховане)
   - War – post-war (военен – следвоенен)

   Изтриване
  3. Mani_Danchov4:52 пр.об.

   Характерни английски префикси с "Ex-" и "en-" : първата приставка е със значение на "от", "извън", "бивш", а втората има значение на "върша". Използват се за образуване на глаголи от прилагателни и съществителни.
   Service – ex-service (служебен – в оставка),
   Communicate – excommunicate (обръщам се – изгонвам),
   Chain – enchain (верига – приковавам),
   Dear – endear (любим – заставям да обича).

   Изтриване
  4. Характерни английски префикси:
   Sub- под, Due – subdue (задължен – подчинен).
   over-над, свръх, прекомерно, Charge – overcharge (зареждам – претоварвам).
   under- под, недостатъчно. Estimate – underestimate (оценявам – недооценявам).

   Изтриване
 4. Алина Дан-3:20 пр.об.

  Ето някои от най-разпространените префикси в английски език:
  de-,
  dis-,
  mis-,
  pre-,
  fore-,
  under-,
  over-

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мами-232:23 пр.об.

   Префиксът dis- обикновено изразява нещо, което е обратно, противоположно действие или отрицание. Понякога предава значение нещо да се отдели, да се лиши, да се избави от това, което е обозначено в основата на думата (дис-квалификация). Например:
   to allow - разрешавам — to disallow - забранявам,
   to appear - появявам се — to disappear - изчедвам.

   Изтриване
  2. Wasillev.G.3:09 пр.об.

   Префиксът "-mis" изразява грешност на действието. Например:
   - to take - вземам,
   — to mistake - греша (вземам неправилно),
   - to apply - прилагам,
   — to misapply - злоупотребявам, използвам неправилно.

   Изтриване
 5. Неси-90Дан10:31 пр.об.

  С помощта на отрицателни префикси (negative prefixes) може да се придаде противоположно значение на съществителни, прилагателни и глаголи. Такива префикси има доста:
  -il,
  -ir,
  -im,
  -in,
  -un,
  -dis,
  -mis,
  -non)
  Тяхната употреба понякога създава трудности за някои обучаеми.

  ОтговорИзтриване
 6. Представка в английски език може да се използва с много глаголи, за които искате да им дадете значение на предшестване.
  predict,
  prefer,
  prehistoric,
  prepare,
  prepay.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: