Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Английска морфология и структура на английската дума (English morphology and structure of the English word).

Английската морфология (English Morphology).

Английската морфология (English morphology - от гръцки език: morphe - форма, logos - учение) е раздел от граматиката на английски език, която изучава структурата на английската дума - нейните части, функции, строеж и изменения в рамките на английското изречение. Изучава корена на думата, афиксите, суфиксите, основите, флексиите и фонемите.

Корен на думата (Root of the word).

Корен е основната част от английската дума, който не съдържа приставки, суфикси и други подобни.
Примери:
 • - name
 • - get
 • - fish
 • - read
 • - work.


Афикси (Affixes).

Афиксите (от латински език: affixus - прикрепен) са части от думата (морфеми), имащи граматическо значение, които се добавят към корена и променят неговото значение. С помощта на афикс могат да се образуват нови думи. Според мястото, което заемат в думата, афиксите се подразделят на:

- Префикси (Prefixes - приставки), които се намират корена.

Пример: read - reread с добавяне на префикс re- (чета - препрочитам).

- Суфикси (Suffixes - от лат. suffixus - прикован, прикрепен), които се намират в края на думата (след корена).

Пример: work - worker с добавяне на суфикс -er (работя - работник)

- Инфикси (infix), които се поставят по средата на думата. 

Преобладават в разговорната реч. Като английски инфикс може да служи даже отделно взета дума - например, flipping, от което се образува unbeflippinglievable. Съществуват мнания, че в думите mothers-in-law или passers-by суфикса –s играе ролята на инфикс.

- Окончания (Endings).


Основа на думата (Basis of the word).

Частта на думата без окончанието се нарича основа.
Пример:
 • love – loved

Флексия (Flexion).

Флексия (от лат. flexio - сгъване, преход) е изменящо при склонение и при спрежени окончание на думата.

Морфема (Morpheme).

Морфема (от гръцки език: morphe - форма) е минималната езикова единица, имаща значение. Корените, префиксите, суфиксите и окончанията са морфеми. Морфемата е част от думата, има значение, но не може да се използва самостоятелно, извън думата и не носи ударение.

Фонема (Phoneme).

Фонема (от гръцки език:. phonema - звук) е най-малката единица на звуковия строй на езика, от която се образуват морфемите, думите и изреченията.

Дума (Word).

Думата е част от речта в езиковата система, която се използва в изречението и служи за изразяване на определено самостоятелно понятие. Думите имат смисъл, могат да се употребяват самостоятелно и носят ударение (не повече от едно).

Морфологията изучава думите като части на речта. 

В английски език са отличават следните части на речта:
 • - Съществително име (the noun) - части от речта, обозначаващи предмет: boy (момче), courage (смелост), news (новини).
 • - Прилагателно име (the adjective) - част от речта, употребяваща се за да обозначи признак на даден предмет: large (голям, огромен), simple (прост), old-fashioned (старомоден).
 • - Глагол (the verb) – част от речта, обозначаваща действие и състояние на предмета: to speak (говоря), to come (идвам).
 • - Местоимение (the pronoun) - част от речта, употребявана вместо съществително или прилагателно име: Ivan gave Maria a book. She took it. (Иван дава книга на Мария. Тя я взема.)
 • - Числително име (the numeral) - част от речта, която обозначава количеството на предметите или техния ред на изброяване: three («три» – количествено числително), thirty («тридесети» — редно числително).
 • - Наречие (the adverb) – част от речта, обозначаваща признак на действие или предмет: seldom (рядко), still (все още), slowly (бавно), warmly (топло).
 • - Междуметие (Interjection)
 • - Съюз (the conjunction) – служебна дума, служеща да свързване на думите в просто или сложно изречение: and (и), but (но, а) и др.
 • - Предлог (the preposition) – служебна дума, стояща пред съществително или местоимение: on (на, в), in (в, през), from (от) и др.

Частите на речта могат да се разделят на:

- Служебни думи 

(съюзи, предлози, членове) - изразяват различни отношения между частите на изречението и между изреченията, но нямат самостоятелно значение. Служебни думи могат да бъдат също и някои от спомагателните глаголи, участващи в образуването на сложни глаголни форми

- Самостоятелни думи 

(съществителни, прилагателни, глаголи, местоимения, числителни, наречия).

- Междуметията 

(думи, изразяващи чувства, но без да ги назовават) не са нито служебни, нито самостоятелни думи, поради тяхното специфично значение и роля в изречението.

Това са основните моменти, залегнали в предмета на английска морфология (English morphology), касаещи основно структурата на английските думи.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

14 коментара:

 1. Petya_Tan8eva8:21 пр.об.

  Морфология е наука или лингвистична дисциплина, чиято цел е изучаване на думите като езикови единици. Тя изучава частите на речта, начините за словообразуване, слово формите, граматическото значение на думите, структурата на думите и отделните техни части - морфемите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В морфологията думите се разглеждат като части на речта и се подразделят на следните основни категории:
   - съществително име,
   - прилагателно име,
   - местоимение,
   - числително име,
   - глагол,
   - наречие,
   - предлог,
   - съюз.

   Изтриване
 2. шаферк-92:54 пр.об.

  Основни понятия на науката морфология, като раздел от английската граматика са морфемите - корен, афикси, флексии, фонеми. А освен структурните форми на думата, морфологията изучава и думата като част на речта и основна единица на езика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Морфема.
   Ако думата е най-крупната единица в морфологията, то морфемата е най-малката. При това, при морфемата отсъства позиционна самостоятелност. Тя има външна звукова форма и вътрешно смислово съдържание. Към морфемите спадат:
   - корените на думите,
   - афиксите, които на свой ред се подразделят на:
   --- суфикси,
   --- префикси.

   Изтриване
  2. Коренна морфема е единен морфологичен елемент за семейство еднокоренни думи, като например:
   - fresh - свеж,
   - refresh - освежавам,
   - refresher - освежител,
   - refreshment - възстановяване на силите.
   В този случай коренната морфема е "fresh".

   Изтриване
 3. Veni_Neko976:26 пр.об.

  Да дадат точно определение на понятието "дума" (основния предмет на морфологията) не могат даже опитните езиковеди, понеже определенията ще бъдат различни за различните езици. Що се касае до английската дума, може би най-добре е да се каже, че тя е минималната езикова единица, която притежава позиционна самостоятелност. И наистина, думата в английски език може да заема различни позиции в изречението и е най-малката езикова единица, която може да съществува самостоятелно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Английската морфология се занимава с формата и структурата на английските думи, като ги разглежда като основна минимална езикова единица с позиционна самостоятелност. Думите в изречението са подвижни, могат да заемат различни позиции. Те са хем най-малките синтактически функционални единици, хем най-големите морфологични единици.

   Изтриване
 4. Една от най-характерните особености на английската морфология са кратките думи. Правени са множество изследвания на различни класически литературни произведения (Дикенс, Байрон, Шели) с практически едни и същи резултати - в английски език преобладават кратките морфологични форми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Характерно за английската морфология е значителното наличие на кратки думи, което не означава, че няма и дълги. Английският език е от групата на германските езици, но в него има много заимствано от романските езици. Именно думите от романски произход са преобладаващо дълги и сложни. Характерно, че значителна част от тези по-сложни и дълги думи се срещат в пресата или в научните работи, докато в поезията и художествената литература преобладават кратките.

   Изтриване
  2. Канди3:33 пр.об.

   Причини за съкращаването на сричките в морфологичните словоформи е предизвикано от две причини:
   - процеса на обнуляване на окончанията,
   - заимстване на чуждо езични думи с германско ударение.

   Изтриване
 5. Думата може да съществува в различни словоформи, като например:
  доктор – the doctor,
  докторски (притежателен падеж за единствено число) – the doctor`s,
  или притежателен падеж за множествено число – the doctors`и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Афиксите могат да се използват за образуване на нови думи в английски език, а могат да се използват и за нови словоформи - за изменяне формата на една и съща дума. Примери:
   говоря / speak – спикер, оратор / speak+er (словообразователен суфикс),
   зависи / depend – зависело / depend+ed (формообразователен суфикс).

   Изтриване
 6. Стеко3:21 пр.об.

  Английските префикси (приставки) имат изключително словообразуващи функции и не участват в образуването на словоформите. Например:
  - пиша – write,
  - пиша много – over+write,
  - подписвам – under+write,
  - преписвам – re+write и пр.

  ОтговорИзтриване
 7. Панани3:23 пр.об.

  Изходна морфема е базовата форма на английската дума, както се изписва в речниците. Например:
  крак – leg (а не крака – legs),
  дърво – tree (а не дървета – trees),
  червей – worm (а не червеи – worm`s) и пр.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: