Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Още за английския синтаксис (English Syntax ).

 Английски синтаксис.

Синтаксисът е дял от граматиката на езика.

Синтаксисът (Syntax  ['sintæks], от латински syntaxis или направо от гръцки σύνταξις - съставяне, ред, строеж) е единия от двата основни дяла на граматиката. Другият е морфологията. Има две основни направления в английския синтаксис:
 • -    учение за словосъчетаването (Linking words - законите за съединавяне на думите) и
 • -    учение за изречението (Sentence - правилно построяване на изказването).
Синтаксисът в английски език (English Syntax ) обяснява по какъв начин се съставя (конструира) английската реч от думи, словосъчетания от тях, изречения, които от своя страна могат да бъдат прости, сложни, съчетани или изречения с пряка и коствена реч и т.н.

Части на изречението.

Изречението (Sentence) е съчетание от думи, изразяващи завършена и разбираема мисъл. Частите на изречението се наричат думи. Те влизат в състава на изречението и отговарят на някакъв въпрос. Частите на изречението (The Parts of the Sentence) се делят на
 • - главни (подлог, сказуемо) и
 • - второстепенни (допълнение, определение, обстоятелство).

В изречението се различават:

 • - Субект (подлог) - за когото се казва нещо,
 • - Предикат (сказуемо) - съдържание на изказването,
 • - Обект (допълнение) - върху когото се насочва дейността на субекта,
 • - Определение - което приписва на обекта или субекта особено свойство,
 • - Наречие - с помощта му предиката се определя по-точно,

Прости и сложни изречения.

По своя състав изреченията се делят на прости (Clause) и сложни (Complex sentence). Сложните изречения биват
 • -    сложносъченителни (съставени от равноправни прости изречения, свързани със съюз) и
 • -    сложноподчинителни (едното от изреченията е подчинено на другото и е свързано с подчинителен съюз или дума).
 

Според целта на изказването изреченията биват:

 • - Разказни изречения,
 • - Въпросителни изречения,
 • - Подбудителни (Заповедни) изречения,
 • - Възклицателни изречения.  
От изброените по-горе, първите три вида изречения могат да бъдат утвърдителни и отрицателни. 

Главни и второстепенни части на изречението.

Можем да различим главни и второстепенни части на изречението (parts of the sentence).

Главни части на изречението 

(Major parts of the sentence / Principal parts of the sentence) са:
 • - Подлог (Subject)
 • - Сказуемо (Predicate / Verb)
 • - Завършители (Completers).

Второстепенни части на изречението

(Minor parts of the sentence)
 • - Пряко допълнение (Direct object),
 • - Косвено допълнение (Indirect object),
 • - Определение (Attribute),
 • - Обстоятелствено пояснение (Adverbial Modifiers).

Други думи и словосъчетания.

В състава на изречението могат да влизат думи и словосъчетания, които не са нито главни, нито второстепенни части на изречението и синтактически не са свързани с други части на изречението. Такива са обръщенията и уводните думи или словосъчетания.

1. Обръщения (addresses):

 • "Do you skate, of course, Ivan," said Mr. Petrov. -- “Вие, разбира се, се пързаляте на кънки, Иван.» каза господин Петров.

2. Уводни думи и словосъчетания (Introductory words and phrases).

 

Такива могат да бъдат:

А) Пояснения за начина или същността на изказването. 

Към тази група се отнасят думи и изрази като:
 • - to tell the truth — да си кажа истината;
 • - to begin with — преди всичко;
 • - in a word — с една дума;
 • - in other words — с други думи;
 • - but of course — но разбира се;
 • - so to say, so to speak — така да се каже;
 • - by the way — между другото;  
 • - talking of... говорейки за ...;
 • - after all — в края на краищата;
 • - at any rate — във всеки случай;
 • - humiliated
 • - moreover
 • - inside
 • - calling in sick for work
 • - in a cold sweat
 • - drunk and angry и т.н.:

Често встъпителните фрази започват с наречия като:

 • after,
 • although,
 • as,
 • because,
 • before,
 • if,
 • since,
 • though,
 • until,
 • when, etc.
 • According to the law of gravitation any two objects are attracted to each other, in  other words, everybody must have an attraction for every other body.  -- Според закона за гравитацията, всеки две тела се привличат едно към друго, или с други думи казано, всяко тяло трябва да привлича всяко друго тяло.

Б) Изразяване на субективно отношение на говорещия към изказваната мисъл 

(предположение, съмнение, вероятност, увереност и др.). Тук влизат модалните думи, които не винаги се отделят със запетая.
 • Perhaps we had better go to your place of residence  -- Може би, за нас е по-добре да отиваме у Вас.
 • When a rocket moves away from the Earth, the Earth's gravitational force will, naturally, become less and less. -- Когато ракетата се отделя от земята, силата на земното гравитационно притегляне, разбира се, ще става все по-малка и по-малка.
Синтаксисът на английски език разглежда думите като части на свързаната английска реч и се занимава с тяхното функциониране и със строежа на речта.
----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html
 

13 коментара:

 1. Синтаксис е раздел от граматиката, който изучава строежа на свързаната реч, като включва в сбе си две основни части:
  - учение за словосъчетаването;
  - учение за изречениет,
  както и функционалното взаимодействие в тях на различните части на речта. Изследваните в рамките на синтаксиса въпроси, имат общо и с областите, изучавани от морфологията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Синтаксис е основната информация за строежа на английските изречения и техните видове, макар че много лингвисти не могат да се обединят около общо мнение какво точно е "изречение". Ето едно примерно определение - последователност от свързани по смисъл и граматическа думи, като първата от тях започва с главна буква, а след последната е поставен препинателен знак - точка, въпросителна или удивителна. Дано това свърши работа.

   Изтриване
 2. Неси 90дан4:05 пр.об.

  Обекти за изучаване по темата синтаксис на текста са структурните схеми за словообразуване, простото и сложно изречение, различните начини за изказване, свързани със различните ситуации при употребата на речта, строежа на текста. Изучаването на всички тези синтаксически явления има голямо значение за лингвистичния и психолингвистичния анализ на текста, както и функционалните зависимости в него.

  ОтговорИзтриване
 3. Н. Колева3:10 пр.об.

  Всички изречения в английски език съдържат някаква информация за някого или за нещо. Тези някой или нещо, според английския синтаксис, се наричат подлог и обикновено той стои на първо място в изречението.
  The dress is very beautiful. - Роклята е много красива.
  This tree is cut down because someone wants to build on these place a new supermarket. - Това дърво е отрязано, защото някой иска да построи на това място супермаркет.
  She is always complaining about her boss! - Тя винаги се жалва от своя началник.

  ОтговорИзтриване
 4. Според английския синтаксис, сказуемото дава информация за това какво прави един или друг предмет и обикновено следва след подлога.
  She wants to move to a new flat. - Тя иска да се премести в нов апартамент.
  We have no time for this nonsense. - Ние нямаме време за тези глупости.
  My friend is interested in creative story writing. - Моят приятел се интересува от писането на интересни истории.

  ОтговорИзтриване
 5. Простият подлог е главния подлог в изречението, а простото сказуемо е главното сказуемо. Например: Ivan waited until midnight. Иван чака, докато не стана полунощ. В този случай "Ivan" е подлога, а "waited" – сказуемото. Простият подлог винаги се изразява чрез съществително или местоимение, а простото сказуемо - само с глагол.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Н. Колева3:26 пр.об.

   Простият подлог е главния подлог в изречението, а простото сказуемо е глаголното сказуемо. Ето още няколко примера, съдържащи прост подлог и просто сказуемо.
   My English teacher also speaks French and Latin. - Моят учител по английски език говори също френски и латински.
   At the entrance a large dog with sad eyes is waiting for his master. - Около входа, голямо куче с тъжни очи, очакваше своя стопанин.

   Изтриване
  2. Още примери за просто сказуемо и подлог:
   The young girl wants a Teddy Bear as her Birthday present. - Малкото момиче иска меченце за подарък за рождения си ден.
   My friend and I are going to the cinema tonight. - Ние с приятел отиваме на кино тази вечер.
   At the wedding ceremony the groom suddenly said “No”. - На брачната церемония, женихът неочаквано отговори с "Не".

   Изтриване
  3. Н. Колева1:46 пр.об.

   Обърнете внимание, че простите подлог и сказуемо могат да са съставени от две и повече думи.

   Изтриване
 6. Penteros_636:12 пр.об.

  Просто е това изречение, което съдържа единствена граматична основа с подлог и сказуемо, като:
  I am afraid of snakes. Аз се страхувам от змии.
  She has a cat. - Тя има котка.
  We are going to Italy this summer. Ние възнамеряваме да ходим в Италия това лято.
  He passed all his exams. - Той мина всички свои изпити.

  ОтговорИзтриване
 7. Всяко сложно изречение се състои от няколко прости, които образуват заедно общ смисъл на изказването. Един от видовете сложни изречения е сложно съставното, което се състои от минимум две прости изречения с равностойно значение, които са свързани помежду си със съединителни (съчетателни) съюзи:
  and (и, а),
  but (но),
  so (следователно),
  or(или).

  ОтговорИзтриване
 8. Дарина-До43:14 пр.об.

  Освен простото, в английския синтаксис подробно се изучават и различните видове сложни изречения. Такива са сложно-подчинените изречения, в които подчиненото изречение се свързва с главното с помощта на съединителни съюзи:
  because (защото),
  while (докато, в това време),
  if (ако),
  although (макар че),
  where (където).

  ОтговорИзтриване
 9. PPenteros_2311:26 сл.об.

  Един полезен съвет от синтактична гледна точка: не е добре да се отдава предпочитание на твърде прости и кратки изречения, нито на твърде дълги с голям брой подчинени изречения в тях. Твърде много прости изречения, следващи едно след друго, могат да омръзнат на читателя, а твърде дългите и засукани изречения могат да го уморят и изтормозят. Затова е най-добре да редувате кратките изречения с дълги.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: