24.09.2014 г.

Лексика на английски език (English Lexis).

Английска лексика (English Lexis)

Лексиката (English Lexis) е един от основните елементи на английски език и е част от лингвистиката (linguistics). Тя се занимава с пълния речников материал на езика - запас от думи и фрази, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума".

Системност на езика.

По пътя на лексиката се създава системността на английския речник - структурните видове думи, семантическата и стилистическата дефиренциация на лексиката. Това са също и пътищата за попълване и развитие на речниковия състав, свободните словосъчетания и фразеологичните единици на езика.
Вижте и това:
Какво е богатство и лесно ли е човек да забогатее?
http://investiciite.blogspot.bg/2010/04/0004.html Сигурно има много начини да слагате повече пари в джоба си (основния начин да забогатеете)  ... още от днес, но главния от тях е инвестирането. Много хора, дълбоко в себе си считат, че забогатяването се получава - вижте тук...

 

Английски думи.

Думата е сложна структурно - семантична единица и има цял ред признаци, по които речника може да бъде разделен на групи и подгрупи свързани помежду си или противопоставени едни на други речникови единици. Някои от тези признаци са:
 • структурен, 
 • стилистически, 
 • сходство по значение, 
 • сходство по форма, 
 • етимология и др.  

 

Видове думи.

В съвременния английски език, по структура могат да се различат следните видове думи:
 • - прости (red, leg, ask) и сложни (dark-haired, week-ender, horse-driven, air-sick, home-made),
 • - непроизводни / корени (red, leg, ask) и производни (helpless, disorder, outwit),
 • - пълноосновни (back, room, take) и абревиатурни (doc, prof, ref , USA, UNESCO).

Съчетания между думи.

А също и различни съчетания между тях - прости непроизводни, прости производни, сложни производни, сложни абревиатури и т.н. Добре е да се прави разлика между
 • сложните думи (съставени от различни морфеми) и  
 • сложните словосъчетания (съставени от различни думи).
Структурни единици.

Основните структурни единици на английски език са
 • думите, 
 • словосъчетанията и 
 • морфемите. 
Но освен тях, можем да отделим и т.н. неутрални образувания. Те са структурни единици в английската лексика (English Lexis), които нямат ясно подчертана основа или дума и поради което могат да се тълкуват и като сложни думи и като словосъчетания (space vehicle, pain killer, sleeping pills, sewing machine, sound recording).

20 коментара:

 1. English lexis - Английската лексика е категория от лингвистиката, наука за езика, изучаваща думите и тяхното значение. Лексиката обхваща най-изменчивата част от английския език - речниковия (лексическия) запас. Думите се намират в постоянно динамично състояние и постепенно попълват езика, остаряват и излизат от употреба, изменят се. Върху лексиката оказват влияние различни сфери на човешката дейност култура, традиции, наука, технологии и др. В днешно време, най-голямо влияние върху лексическия запас оказват информационните технологии.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ономасиологията е раздел от лексиката, който изучава речниковия състав на езика, неговите номинативни средства, типовете словесни единици, начините за номинация.

   Изтриване
  2. Семасиология е раздел от лексиката, който изучава значението на речниковите единици на езика, видовете лексикални значения, семантическата структура на лексемата.

   Изтриване
  3. Фразеологията е част от лексиката, която се занимава с изучаване на фразеологичните единици, т.е. на фразите, съставени от няколко думи, но нямащи статут на пълно и завършено изречение.

   Изтриване
  4. Ономастиката е раздел от лексиката, който се занимава с науката за собствените имена. В нея могат да се обособят следните по-големи подраздели:
   - антропонимика - изучава собствените имена
   - топонимика - изучава географските обекти.

   Изтриване
  5. Таня Миленова16 септември 2015 г., 1:50

   Етимология е част от лексиката, която изучава произхода на отделните думи.

   Изтриване
  6. Лексикография е науката, раздел от лексиката, която се занимава с въпросите по съставяне и изучаване на речници.

   Изтриване
 2. Колко думи трябва да се знаят в английски език? Това е доста разпространен въпрос сред начинаещите, който зависи от целите, които си поставяте. За начало, за обща култура - около 700 - 1000 думи. След това още по около 500 думи в областта, в която се специализирате и Ви се налага да ползвате.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Колко думи е нужно да се знаят от английската лексика? Това, очевидно, е доста разпространен въпрос, но отговора зависи от Вашата цел - писмено или устно общуване, специализация в определена област със своя си лексика, използвани диалекти и др. Иначе в английски език има около 100000 семейства думи, но едва ли има човек който да ги знае и използва активно всичките. Носителите на езика знаят от 10000 (необразованите) до 20000 (образованите).

   Изтриване
  2. Според професор Пол Нейшен (Paul Nation), за да получаваме удоволствие от четене на книга на английски език, трябва да знаем добре поне 8000 - 9000 семейства думи. А при изследвания на наследствени носители на езика, се установява, че човек с речников запас от 2500 пасивни семейства думи и 2000 активни семейства думи, може да води свободно общуване.

   Изтриване
  3. Има една добра новина за учещите английски език - ако Вашата цел е да се научите на бегло общуване, не е необходимо да изучавате и запомняте 10000 думи. За начало напълно достатъчно е да се справяте добре и само с 2000.

   Изтриване
  4. Има разлика между пасивна и активна речникова лексика. Пасивният речник се използва при четене и при възприемане слухово на речта, когато Вие възприемате информация. Активната лексика се използва в устната и писмената реч, когато Вие съобщавате информация. При четене имате време да помислите. Но ако искате да общувате, нямате време за обмисляне, защото по определение, общуването трябва да е леко и плавно, без задръжки.

   Изтриване
  5. Когато изучавате английската лексика (думи, фрази и изрази), Ваша цел трябва да стане увеличаването на дълбочината на речниковия запас, а не неговата широчина. Много хора изучават английски език и знаят по 6-8000 думи, но не могат да произнесат нито едно изречение. Но има и хора, които знаят една 1-3000 думи и с тяхна помощ могат свободно да общуват.

   Изтриване
 3. Много хора не знаят какво е "наследствен носител на езика" - (heritage language learner). Ако човек идва от Мексико в САЩ на възраст 5 години, той знае някакъв базов испански и го говори свободно за своите 5 години, но след време английския ще стане доминиращ. Този човек не знае много испански думи и трябва да го учи, за да го съхрани. Но все пак, 5 години е говорил на испански и се различава от хората, за които испанския език е нов и чужд език. Та това е наследствен носител на езика.

  ОтговорИзтриване
 4. Семейство думи.
  Когато започвате да учите английска лексика (думи, фрази, изрази...), е добре да разберете разликата между всяка отделна дума в едно семейство думи. Постъпвайки по този начин, ученето Ви ще е най-ефективно, и ще разбирате как може да ги използвате тези ново заучени думи и изрази. Семейството думи представлява група от думи, които имат обща основа. Например, думите:
  - active - действен - прилагателно,
  - actively - действено - наречие,
  - activities - дейности - съществително в множествено число,
  - activity - дейност - съществително в единствено число,
  всички тези принадлежат към едно семейство, но могат да изпълняват различни роли в състава на английското изречение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пасивното познаване на 10000 думи няма да Ви помогне в разговорната реч. По-добре се съсредоточете в по-задълбоченото изучаване на 2000 думи, от тези, които намират най-активно приложение и така усилията Ви ще са по-ефективни и ще Ви донесат резултат - възможността реално да общувате на английски.

   Изтриване
  2. Да се учи лексика ( чужди думи) като се запомня тяхното определение на родния език, не е ефективен начин за езиково обучение. Четенето е най-добрия начин да се увеличи речниковия запас от думи. Най-добре е да се учат думи, като се отчита тяхното значение в изречение. Думата може да се нари в речник, но се учи в изречения, а не сама по себе си.

   Изтриване
 5. Без добра основа на обучение,нито един от компонентите не може да се реализира-особено по-нататъшно самообразование и запълване на знанията.Затова-основата в чуждоезиковото обучение трябва да подготви по-нататък развитието на езика.

  ОтговорИзтриване
 6. Темата за началното обучение и създаване на основа- несериозен въпрос ли е? Особено в лексикона!!!!

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: