Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Английска азбука (The English Alphabet) с транскрипция за произношение на буквите.

Английската азбука всъщност е латинска азбука.

Англичаните не са имали късмета със свои св. св. Кирил и Методий и не знаят, че практически е възможно да си създадат и да пишат със своя, собствена азбука. Така че понятието "The English Alphabet" би следвало да се превежда като "Азбуката, която използват англичаните", а всъщност това е латиницата. Още повече, че използват в езика си 46 звука, а са принудени да ги изразяват със само 26 букви, колкото съдържа Латинската азбука и отделно, за всеки звук трябва да обясняват произношение.

Въпреки това, те имат и т.н. Фонетична азбука, в която, към латиницата, са добавили още знаци и така успяват да транскрибират (да направят четими) повечето свои думи. Но за сега, ето използваната от тях латиница и нейното произношение на английски, според тяхната транскрипция: Ето Ви и един текстови вариант на английска азбука, който може да копирате и използвате с използваните фонетични знаци в Word.

Angliiska azbuka или The English Alphabet

A a    [ei]
B b    [bi:]
C c    [si:]
D d    [di:]
E e    [i:]
F  f    [ef]
G g    [dʒi:]
H h    [eitʃ]
I i    [ai]
J j    [dʒei]
K k    [kei]
L l    [el]
M m    [em]
N n    [en]
O o    [ou]
P p    [pi:]
Q q    [kju:]
R r    [a:]
S s    [es]
T t    [ti:]
U u    [ju:]
V v    [vi:]
W w    [´dʌbl¸ju:]
X x    [eks]
Y y    [wai]
Z z    [zed]
Още подробности за Международната фонетична азбука има на много адреси в Интернет. А тук ето един вариант, който съдържа и идея за ръкописно изписване на буквите от английската азбука:

Произход и зараждане на английската азбука.

Първи сведения за зараждане на английска азбука се появяват в източници от 4 - 5-ти век от н.е. По това време древните германци се смесили с келтите и измислили древно германските руни. След това, към 11-ти век, в Англия се появила християнската религия и за английска азбука започнала да се възприема познатата ни латиница. Всъщност, днес, англичаните нямат своя собствена азбука, а изцяло са заимствали латинската азбука.


Ето още веднъж буквите от съвременната английска азбука, но заедно с тяхното изписване, транскрипция и произнасяне:
 • 1     A a     a     [eɪ]
 • 2     B b     bee     [biː]
 • 3     C c     cee     [siː]
 • 4     D d     dee     [diː]
 • 5     E e     e     [iː]
 • 6     F f     ef     [ɛf]
 • 7     G g     gee     [dʒiː]
 • 8     H h     aitch     [eɪtʃ]   haitch [heɪtʃ]
 • 9     I i     i     [aɪ]
 • 10     J j     jay     [dʒeɪ]
 • 11     K k     kay     [keɪ]
 • 12     L l     el     [ɛl]
 • 13     M m     em     [ɛm]
 • 14     N n     en     [ɛn]
 • 15     O o     o     [oʊ]
 • 16     P p     pee     [piː]
 • 17     Q q     cue     [kjuː]
 • 18     R r     ar     [ɑː] или [ɑɹ]
 • 19     S s     ess     [ɛs]
 • 20     T t     tee     [tiː]
 • 21     U u     u     [juː]
 • 22     V v     vee     [viː]
 • 23     W w     double-u     [ˈdʌb(ə)l juː]
 • 24     X x     ex     [ɛks]
 • 25     Y y     wy     [waɪ]  wye
 • 26     Z z     zed, zee     [zɛd], [ziː]
Както се вижда, в английската азбука има 26 букви, а с тях стои нелеката задача да се отбелязват чрез транскрипция 44 - 46 звука, като отделно се обяснява произнасяне за всеки звук. Английска им работа.
Всичко за английската азбука и букви може да намерите и за си поръчате от списъка с наличните издания по английски език за българи - тук:
---
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

50 коментара:

 1. Дари Петк6:42 пр.об.

  От това, че се налага да ползват чужда - латинска азбука, а нямат собствена такава, произтичат много сериозни проблеми пред английски език, които днес никой не иска да разрешава. Скандинавци, нормани, по-късните французи - всички те са внесли свой не малък принос във формиране на английски език и на английската азбука, които днес имаме приятната възможност да учим и ползваме.

  ОтговорИзтриване
 2. Ази-89453:22 пр.об.

  Английската азбука се основава на латинската азбука и се състои от 26 букви.
  5 от буквите обозначават гласни звуци, самостоятелно или в диграфи - ето ги A, E, I, O, U, като при това биват два вида:
  - монофтонги и
  - дифтонги
  21 от буквите обозначават съглосни звуци - ето ги и тях: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.
  В този случай, обаче буквата Y обозначава както съгласна, така и гласни звуци.
  Освен това, буквата W самостоятелно означава съгласен звук, но също се използва и в състава на диграфи, обозначаващи гласни звуци.
  Това е вярно и за буквата R.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ravnovеsie3:43 пр.об.

   А с 26 букви трябва да изразяват 46 звука - трудна задача. А ние си имаме собствена азбука с точния брой букви и звуци.

   Изтриване
  2. Дани563:34 пр.об.

   Английската дума "alphabet" черпи своите корени от латинския, където пък е дошла от гръцкия език, като се образува от съединяването на първата и втората букви от гръцката азбука - алфа (alpha) и бета (beta). А тези две букви на свой ред произхождат от първите две букви на финикийската азбука (алеф и бет), която е възникнала приблизително около 1050 г. преди новата ера, може би и по-рано.

   Изтриване
  3. Азбуката е такава форма на писменост, при която отделните писмени знаци (буквите) съответстват на определени говорни звуци, а в някои случаи - на срички. Това правило, обаче, е по-малко от наполовина вярно за английската азбука, тъй като тя има само 26 букви, а с тяхна помощ трябва да се изразяват 46 звука. Но какво да се прави? Ще я учим каквато е.

   Изтриване
 3. Диграфи в английски език са следните:
  sh = [ʃ], «shine» [ʃaɪn];
  zh = [ʒ], «zhen» [ˈʒen];
  ch = [tʃ], «China» [ˈtʃaɪnə]; в думи с гръцки произход [k], «echo» [ˈekəʊ];
  kh = [x], «Khornerstone,» ;
  th = [ð] или [θ], «the» [ðiː, ðə], «think» [θɪŋk].

  ОтговорИзтриване
 4. Честота на буквите в английски език
  Най-често срещаната буква в английски език е "е", най-рядката "q". По-долу е честотния списък на употребяваните букви:

  Букви E T A O I N S H R D L C U M W F G Y P B V K X J Z Q

  Честота, % 12,7 9,06 8,17 7,51 6,97 6,75 6,33 6,09 5,99 4,25 4,03 2,78 2,76 2,41 2,36 2,23 2,02 1,97 1,93 1,49 0,98 0,77 0,15 0,15 0,7 0,01

  ОтговорИзтриване
 5. Британското и американското произношение малко се разминават. По отношение на буквата Z – британския вариант е [zɛd] “зед”, а американския е – [zi:] “зи”.

  ОтговорИзтриване
 6. Дани567:25 пр.об.

  Най-често срещаните букви са Е и Т, а най-използваната дума е – the. Най-малко използваните букви са Z и Q. Познаването на тези съотношения и честоти е помогнало на Шерлок Холмс да разшифрова писмо, в което всяка буква е била заменена със своята процентна стойност в честотата на използването си.

  ОтговорИзтриване
 7. Микото8:45 пр.об.

  Произнасяне на буквите от английската азбука:
  Aa [ ei ] [ей] Nn [ en ] [ен]
  Bb [ bi: ] [би] Oo [ ou ] [оу]
  Cc [ si: ] [си] Pp [ pi: ] [пи]
  Dd [ di: ] [ди] Qq [ kju: ] [кю]
  Ee [ i: ] [и] Rr [ a: ] [а:, ар]
  Ff [ ef ] [эф] Ss [ es ]
  Gg [ dʒi: ] [джи] Tt [ ti: ] [ти]
  Hh [ eitʃ ] [эйч] Uu [ ju: ] [ю]
  Ii [ ai ] [ай] Vv [ vi: ] [ви]
  Jj [ dʒei ] [джей] Ww [ `dʌbl `ju: ] [дабъл-ю]
  Kk [ kei ] [кей] Xx [ eks ] [екс]
  Ll [ el ] [ел] Yy [ wai ] [уай]
  Mm [ em ] [ем] Zz [ zed / ziː] [зед / зи]

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. A a A a [ei] ей
   B b B b [bi:] би:
   C c C c [si:] си:
   D d D d [di:] ди:
   E e E e [i:] и:
   F f F f [ef] еф
   G g G g [dʒi:] джи
   H h H h [eitʃ] ейч
   I i I i [ai] ай
   J j J j [dʒei] джей
   K k K k [kei] кей
   L l L l [el] ел
   M m M m [em] ем
   N n N n [en] ен
   O o O o [ou] оу
   P p P p [pi] пи:
   Q q Q q [kju:] кю:
   R r R r [a:] а
   S s S s [es] ес
   T t T t [ti:] ти:
   U u U u [ju:] ю:
   V v V v [vi:] ви:
   W w W w ['dʌblju:] дабълю
   X x X x [eks] екс
   Y y Y y [wai] уай
   Z z Z z [zed] зед

   Изтриване
  2. шанко5610:18 сл.об.

   Подходящи думи за всяка буква от английската азбука:
   a - alphabet
   b - backward
   c - city
   d - day
   e - English
   f - foreign
   g - German
   h - help
   i - international
   j - joke
   k - kid, key
   l - letter
   m - mother
   n - number
   o - order
   p - pony
   q - quiz
   r - rhyme
   s - song
   t - train
   u - unit
   v - video
   w - work
   x - xenon
   y - you

   Изтриване
 8. Английската азбука е имала (VII век до н.е.) 21 букви:
  A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X

  и 23 букви ( I век до н.е.)
  A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
  за разлика от съвременния вариант, който е с 26 букви.

  ОтговорИзтриване
 9. Дани-Б5610:35 пр.об.

  Английската азбука се научава бързо и без проблеми. Буквите са фундамент за всеки език, като с тяхна помощ се образуват думите. Затова да се знае азбуката наизуст е необходимо и това е първото, с което трябва да започва изучаването на английски език. Знанията по произнасянето на буквите помага на хората да разберат коя дума е била произнесена, ако се произнася буква по буква «spell» [спел] (произнасяне буква по буква)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Petro_Fatd6:22 пр.об.

   В повседневния живот, названието на буквите от английската азбука практически не е често срещано явление. Но все пак има определени изключения, като например:
   - думата "OK" (добре), която обикновено се произнася по букви – "okay";
   - MC (съкращение от "master of ceremonies" – конферансие, водещ) произнася се като "emcee";
   - DJ (съкращение от "disc jockey" – диско-жокей) произнася се като "deejay".

   Изтриване
  2. Речта на човека е най-големия източник на информация и не може да бъде фалшифицирана, тъй като я използват едновременно доста голям брой носители във всеки момент от времето. А в основата на всеки език е неговата азбука, която най-точно отговаря на потребностите му.

   Изтриване
 10. Английската писменост започва да се заражда около 5-ти век от н.е. във времената, когато хората по Британските острови използвали англо-саксонските руни. от тези времена до нас са достигнали няколко фрагмента от тази писменост.

  ОтговорИзтриване
 11. Микото7:11 пр.об.

  От времето на християнските мисионери в Англия започват да се заменят руните с английски букви (от латинската азбука), като някъде около 1000 година латинската азбука е имала 23 букви от тези, които са в употреба днес. Т.е. тогава са липсвали J, U, W. Към 16-ти век са били предложени буквите U и J. А малко по-късно се появила и буквата W от V и I.

  ОтговорИзтриване
 12. чочо341:59 пр.об.

  Когато вече сте научили произнасянето на буквите от английската азбука, а и цялата азбука, добре е да започнете за заучавате и неправилните глаголи, с всичките им форми, тъй като те са едни от най-разпространените думи, но от друга страна изискват повече време за заучаване от обикновените думи.

  ОтговорИзтриване
 13. Жеко-83:21 пр.об.

  Веднага щом запомните първите думи, се опитвайте с тях да формирате изречения. Това ще Ви помогне по-бързо и по-добре да запомняте думите. Но имайте предвид, че английските изречения се строят по други правила, различни от българските.

  ОтговорИзтриване
 14. Основа на съвременната английска азбука е латинската азбука, при това 1 : 1., от което възниква проблема, че с 26 латински букви на разположение, трябва да се изразят 44, а според някои източници и 49 английски звука. Възможно е да се направят дълги обяснения как се произнася всеки един звук, но най-добрия начин е това да се зазубри, като звуците се използват на практика, в говорене - за целта има добри фонетични упражнения.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дайте фонетичните упражнения. МОЛЯ ВИ.

   Изтриване
  2. Начални фонетични упражнения
   упражнение 1
   http://samou4itel1.blogspot.com/2014/08/fonetichni-uprajnenia-po-angliiski-ezik.html
   упражнение 2
   http://samou4itel1.blogspot.com/2014/08/nachalni-vstapitelni-fonetichni.html
   упражнение 3
   http://samou4itel1.blogspot.com/2014/08/fonetichni-uprajnenia-po-angliiski-ezik_29.html

   Изтриване
  3. Благодаря ВИ Мариана,но май за тези упражнения ще ми трябва учител. Струват ми се прекалено лесни. И май нещо не схващам както трябва.

   Изтриване
  4. Те затова са "начални" и "встъпителни" - целта им е да са лесни, даже при самостоятелно навлизане. В краен случай - 2-3 седмици с учител и после пак тук.

   Изтриване
 15. Фонетиката и знаците за изобразяване на буквите от английската работа трябва да се знаят, мака и за да се разчита произнасянето на думите според транскрипцията в речниците. Названията на английските букви доста се различават от другите езици, в т.ч. и от латинския.

  ОтговорИзтриване
 16. Английска азбука6:22 пр.об.

  Защо е нужно да знаем азбуката?
  Азбуката е много важен елемент от изучаването не само на английски език, но и на всеки друг език - всъщност тя е фундамента за езиково обучение. При това трябва да се научи наизуст.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дари-Петк3:14 пр.об.

   Като извън азбучни знаци, най-известен е амперсанда, известен със следното означение & – използва се за обозначаване на съюза "and" (и).

   Изтриване
 17. Знаенето на английската азбука, съществено ще облекчи работата Ви с речника. Ще помогне също и на устното общуване, тъй като англичаните, а също и американците, обожават съкращенията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Голямо значение при заучаване на английската азбука има строгия последователен ред на буквите в нея. На азбучна основа е построен принципа за съставяне на речници и справочници. Ако не знаете поредността на буквите в азбуката, трудно ще се ориентирате в речниците и справочниците. За да запомните по-лесно реда на буквите, има измислена песничка, в която вместо думи има наименования на букви. Но и без нея, ако приложите нужната упоритост, може да се справите и това да Ви помага години напред.

   Изтриване
 18. Често, при разговор по телефона на английски език, често може да чуете фразата: "can you spell your name, please?", което в по-широко тълкуване, означава: "не мога да разбера името Ви или въобще произношението Ви, поради което ако може произнесете го по букви". Това са моменти, в които е добре да знаете английската азбука и произношението на самите букви и, разбира се, правописа на това, което казвате и на името си.

  ОтговорИзтриване
 19. При разучаване на английската азбука, не зацикляйте твърде много на ръкописа. Пишете както Ви е удобно, важното е да е разбираемо и четливо.

  ОтговорИзтриване
 20. Мами-2310:25 сл.об.

  Когато заучавате английската азбука, не се престаравайте с ръкописа. По-важно е да познавате всяка буква поотделно, но това не означава, че трябва да ги учите независимо от другите. Най-добре е да ги учите в тяхната, да я наречем така, "узаконена последователност" и да ги знаете като песен с тяхната транскрипция (изговаряне). И стане ли дума за английската азбука, трябва да сте в състояние да я изказвате свързано и непрекъснато, като дълга дума или като вагоните на бърз влак.

  ОтговорИзтриване
 21. Произнасяне на Aa [ ei ], като в думите - same; mail; say

  ОтговорИзтриване
 22. Произнасяне на английската буква "А", като в думите - back; sad; tap
  (звукът се произнася с отпусната долна челюст и звучи между "е" и "а")
  matter; letter; barber

  ОтговорИзтриване
 23. Произнасяне на английската буква Bb (би) [bi:], като в думите beam, bean, beat, bee, beaver, beech, beef, beet ...

  ОтговорИзтриване
 24. Микото11:29 сл.об.

  Произнасяне на английската буква Bb (би) [bi:], като в думите beam, bean, beat, bee, beaver, beech, beef, beet ...

  ОтговорИзтриване
 25. Някои лингвисти са на мнение, че азбуката е цялостна система, отражение на света и начина на мислене на отделния народ. Самите носители на език считат азбуката за основа на своя език. Англичаните казват: "It’s as easy as ABC" (Това е толкова лесно, като ABC), което означава, че възприемат своята система за писане и писмените си знаци за прости и достъпни.

  ОтговорИзтриване
 26. Поради приликата в произнасянето на някои от английските букви, като например "p" и "b", "m" и n", често възниква объркване, особено ако става дума за телефонен разговор или радио връзка. Поради тази причина полицията, пилоти и сътрудници на някои други служби ползват произносима азбука (spelling alphabet). В нея всяка буква съответства на определена дума, което позволява слухово да се различат произносимите букви. Например, за буквата "m" е присвоено името "Mike", а за буквата "n" – "November".

  ОтговорИзтриване
 27. Българска азбука - Кирилица.
  Българската азбука е Кирилицата, като днес тя включва 30 букви, като за разлика от руската кирилица, в нея отсъстват 3 букви "Ы", "Э" и "Ё". Ето и самата азбука:
  А а Б б В в Г г Д д Е е Ж ж
  З з И и Й й К к Л л М м Н н
  О о П п Р р С с Т т У у Ф ф
  Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ь ь
  Ю ю Я я
  Българският език става през 9-ти век първия писмен език от групата на славянските езици, като в началото се е използвала Глаголица, която по-късно е била заменена от Кирилица.

  ОтговорИзтриване
 28. Стеко2:04 пр.об.

  Езиците в света са два вида - синтетични и аналитични, при това развитието винаги върви от синтетичните към аналитичните. Българският език е аналитичен и през цялото си време на съществуване е бил заобиколен от синтетични езици, на които е влияел. Древните българи също са живеели в среда от народи, говорещи синтетични езици. Техният език не е бил синтетичен, тъй като е невъзможно само за няколко столетия да се направи преход към аналитизма. Те се завръщат на Балканите, като това се осеща по-осезаемо от 7-ми век, а в писмените паметници на Дунавска България вече в 15-ти век се наблюдава цялостен аналитизъм.

  ОтговорИзтриване
 29. Форко4:15 пр.об.

  Структурата (граматиката) на езика е един от най-консервативните елементи на речта. За сериозни промени в нея са нужни столетия. Поради тази причина, граматиката дава възможност много точно да се определи произхода на един народ и е гаранция за редица други доказателства, именно поради това, че може да бъде подправена.

  ОтговорИзтриване
 30. Veni_Neko973:51 пр.об.

  В някои езици, освен звуковото значение на буквите от азбуката им, има и числово значение. За целта има различни системи за азбучно записване на числата. Оттенъци от тези записи са запазени до днес в училищната система за оценки в САЩ, където бележките се изписват с букви от английската азбука. Вместо известното при нас "6", американските ученици получават "А", а след това "B" и така нататък.

  ОтговорИзтриване
 31. Често английско говорещите народи използват допълнителни писмени значи, които не влизат в състава на 26-те букви от латинската (английската) азбука, които при това се четат и произнасят. Такива са диакретичните знаци, ампедансът, апострофа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Mani_Danchov2:50 пр.об.

   Извън азбучни знаци могат да се използват т.н. диактрически знаци, като това най-често се случва в заимстваните думи, които с течение на времето се отърсват от тях и се адаптират към основния набор от букви и други знаци в азбуката.

   Изтриване
  2. Petro_Fatd3:53 пр.об.

   Към извън азбучните знаци спада апострофа, който се обозначава във вид на запетая над буквите и се използва при съкращаването на думи. Например:
   - it’s вместо it is.
   Някои думи писмено се различават само с апострофа:
   - it’s и its,
   - we’re и were,
   - sister’s и sisters.

   Изтриване
 32. Жаклин53:17 пр.об.

  Съгласна буква B, b - [b]. Ето някои примери с това й значение:
  buck (самец);
  bullet (куршум);
  bet (залагам).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласната буква Dd (ди) [ di: ] или [d]:
   date - дата;
   door - врата (с дълго "о").

   Изтриване
  2. Daleni_Mirchev2:50 пр.об.

   Буквата "Ee" - [ i: ]
   Чете се [i:] като дълъг звук в следните думи:
   team,
   meet,
   he,
   seem.
   Чете се [е] - кратък звук, в следните думи:
   let,
   desk,
   best.

   Изтриване
 33. Буква "Cc" (си) [ si: ]
  Чете се [s] пред i, e, y.
  century,
  city,
  tendency.
  Чете се [k]
  cat,
  collide,
  carry.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: